Östbo Historiska Sällskap
Box 91 , 568 22 Skillingaryd. Tel. 0370-700 05
epost: per@skillingaryd.nu
Åter till hemsidan
Skillingaryd.nu


2003.03.17

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 03.03.17 kl. 17.00-20.00
Närvarande Nils Bondeson, ordförande,
Werner Ahlgren, v. ordförande,
Ingrid Gunnarsson, sekreterare,
Stig Wahlström, kassör (ersättare för Gunwor Wahlström)
Inger Carlsson-Remnemark, styrelsesuppleant,
Frånvarande Ann-Mari Gudmundsson, v. sekreterare,
Wivianne Nykvist, styrelsesuppleant
Bertil Magnusson, anmält förhinder,
Åke Johansson, utan angiven orsak till frånvaro

§ 21 Sammanträdets öppnande
Ordföranden Nils Bondeson hälsade välkommen.

§ 22 Dagordning och rutiner
Dagordningen godkändes.

§ 23 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes.

§ 24 ”Web-sajt”
Nils Bondeson hade tittat på web-siten och konstaterat att fel, som tidigare påpekas, blivit tillrättade. Vårt arkiv förfogar över ett
stort antal bilder. Styrelsen ansåg att bilder skulle göra hemsidan mera attraktiv.
Beskrivningen av ”Källeliden” var inte införd under Gamla Skillingaryd dit den egentligen hör. Till den finns bilder på alla fastigheterna. Ett foto av t ex ”Fällebohuset”, före ombyggnaden och nuvarande, skulle berika artikeln. Fortfarande saknas mappar med alla Gamla Skillingaryds öppet-hus-samlingar..

§ 25 Arkeologicirkeln
Nils Bondeson kunde rapportera angående den planerade studiecirkeln i arkeologi. Han hade presenterat den vid ett lunchmöte i Bibliotekets foajé och lyckats intressera flera lyssnare. Dessutom hade tidningen Finnveden en stor artikel om kursen, om äldre bosättningar och gjorda utgrävningar.
Kursen planeras starta efter påsk med planering av utflykter i omgivningarna.

§ 26 Inför årsmötet
Förberedelse av årsmötet.
a. Ordföranden sätter in annonsen
b. Sessionssalen är bokad och förtäring beställd
c. En film med KD-gatan kommer att visas
d. Den utsända verksamhetsberättelsen godkändes.
e. Ett par motioner kommer att lämnas på årmötet.
Den ena är Ann-Mari Gudmundssons förslag om söndagsöppet med visning av kommunens samtliga hembygdsgårdar en gång under sommaren,
Den andra ska handla om ÖHS önskan om tillgång av Joel Anderssons arkiv och de handlingar och foton, som egentligen borde tillhöra vårt arkiv.
f. Ingrid Gunnarssons avsa sig uppdraget som sekreterare.
g. Gunwor Wahlströms avsa sig uppdraget som kassör
h. Förslag till styrelse:
Ordf. Nils Bondeson kvarstår 1 år
Vice ordf. Verner Ahlgren omväljs 2 år
Sekr. Ann-Mari Gudmundsson omväljs 2 år
Vice sekr. ?
Kassör. Stig Wahlström väljs 2 år
Ordinarie ledamöter.
Inger Carlsson omväljs 2 år
Ingrid Gunnarsson kvarstår 1 år
Bertil Magnusson kvarstår 1år
Suppleanter:
Wivianne Nykvist omväljs 1 år
Åke Johansson kvarstår 1 år
Förslag till valberedningen:
Roland Bengtsson kvarstår
Per Bunnstad ersätter Stig Wahlström
i. Årsavgiften föreslogs oförändrad

§ 27 Saknade namn
Stig Wahlström berättade att flera av avierna med medlemsavgifter saknade avsändarnamn. En lösning på problemet skulle vara att skicka ut inbetalningskort med förtryckta namn. En stämpel med ÖHS emblem skulle underlätta.
Beslöts att inköpa stämpel jämte etiketter att märka arkivets föremål med.

§ 28 Övriga ärenden
a. Hembygdsförbundets årsmöte hålls i år den 5 april i Jönköping
ÖHS skickar som representanter ordföranden Nils Bondeson och vice ordföranden Verner Ahlgren.
Ingrid Gunnarsson skickar in anmälan.
b. Ingrid Gunnarsson informerade om Riksantikvarieämbetes informationsbrev angående bidrag till arbetslivsmuseer 2003.
Konstaterades att ÖHS inte just nu arbetar med projekt, som är bidragsberättigade.
c. Från Sveriges Hembygdsförbund hade kommit två studieplaner för studiecirklar. Den ena behandlade Industrisamhällets kulturarv, den andra att Filma hembygden.
d. En unik kartserie för dvd-spelare har tagits fram, men eftersom Småland saknades, beslöts att inte inköpa den trots det förmånliga priset.
e. Kulturhusens Dag den 7 september 2003 skall handla om Idrottsmiljöer. I Vaggeryds kommun finns ett flertal mycket aktiva idrottsföreningar. ÖHS styrelse överlåter till dessa att visa sina idrottsmiljöer.

§ 29 Arkivet
Inger Carlsson Remnemark gav en redogörelse för Arkivgruppens verksamhet. Inger Carlsson Remnemark och Karin Eriksson har hela året hållit på med sortering av Erik Nykvists tidningsurklipp m m. De har ordnat dem efter datum och år och satt in i pärmar.
Inger och Marianne Andersson har buntat tidningar också efter datum och år.
Per Bunnstad och Ingrid Gunnarsson har arbetat med datordokumentation av samlingarna.
§30 Nästa sammanträde
På grund av att förberedelserna till dagens sammanträde var undermåliga, måste ännu ett sammanträde hållas före årsmötet. Beslöts att nästa sammanträde hålls tisdagen den 8 april 2003 kl. 17.00 i Föreningslokalen.

§ 31 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och förklarade sammanträdet avslutat.

Skillingaryd som ovan
………………………………………………. ……………………………………………..
Nils Bondeson, ordf. Ingrid Gunnarsson, sekr.