Östbo Historiska Sällskap
Box 91 , 568 22 Skillingaryd. Tel. 0370-700 05
epost: per@skillingaryd.nu
Åter till hemsidan
Skillingaryd.nu


2003.0218

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 03.02.18 kl. 17.00-18.00

Närvarande Nils Bondeson, ordförande,
Werner Ahlgren, v. ordförande,
Ingrid Gunnarsson, sekreterare,
Ann-Mari Gudmundsson, v. sekreterare,
Bertil Magnusson,
Inger Carlsson-Remnemark, styrelsesuppleant,
Wivianne Nykvist, styrelsesuppleant
Frånvarande Gunwor Wahlström, kassör, anmält förhinder,
Åke Johansson, utan angiven orsak till frånvaro

§ 12
Sammanträdets öppnande
Ordföranden Nils Bondeson hälsade välkommen.

§ 13
Dagordning och rutiner
Dagordningen godkändes.

§ 14
Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes.

§ 15
Gamla Skillingaryd
Ordföranden önskade veta studiecirkeln ”Gamla Skillingaryds” inriktning och framförhållning.
Ingrid Gunnarsson förklarade att inriktningen framgår av namnet;
Att ta fram uppgifter om hur vårt samhälle såg ut förr och om människorna, som format det. Cirkeln träffas var eller varannan måndag kl. 10.00-12.00. Den har varit samlad två gånger i år och planerar offentlig samling på kyrkogården den11 juni med temat ”Klockstapeln”.
Eftersom vädret inte lämpar sig för studiebesök så här års, kommer gruppen att i stället ägna några studietillfällen om Skillingaryds gårdar. Eventuellt kommer vi att göra studiebesök på Lantmäteriet och Göta Hovrätts arkiv i Jönköping.

§ 16
Arkeologicirkeln
Nils Bondeson kunde rapportera att den sedan ett år planerade Arkeologicirkeln ännu inte kommit ur startgroparna på grund av
att allt för få anmält intresse. Ett nytt upprop kommer med nästa medlemtidningen, ÖHSboiten, samt på vår hemsida.. Vuxenskolan annonserar också cirkeln i sitt vårprogram.

§ 17
Samarbete genom hembygdsrådet
Nils Bondeson tog upp frågan om bildandet av ett Hembygdsråd, vilket representanter för kommunens Hembygdsföreningar började planera höstas, men som sedan inte hörts av.
Alla var medvetna om vikten av att kunna utbyta erfarenheter och idéer samt att förhindra dubbelarbete med forskningen.
Förslag på gemensamma aktiviteter saknades inte.
Inger Carlsson-Remnemark tyckte flera arrangemang borde kunna förläggas till vår vackra hembygdspark i Skillingaryd.
Ann-Mari Gudmundsson föreslog söndagsöppet en gång under sommaren, då samtliga kommunens hembygdsgårdar var öppna och visades.
Något att skicka med till nästa träff med Hembygdsrådet.

§18
Övriga ärenden
Ann-Mari Gudmundson berättade om det dramatiska återlämnandet av material som Erik Nykvist lånat från
Folklivsarkivet i Jönköping.

Tofteryds Hembygdsförening tänker göra en utställning om Sten Sturespelen, som uppfördes 1953 i Skillingaryds
Hembygdspark. Därför söker man uppgifter om skådespelarna, kulisser, dräkter, tidningsartiklar, affischer, manus, rollhäften, filmer och foton.

Kultur och Fritidsnämnden hade önskat namnförslag till den nya Förskolan, som kommer att uppföras vid Gropabäcken.
Ingrid Gunnarsson hade på eget bevåg skickat in tre namnförslag från ÖHS, Gullängens Förskola, Gullbäckens Förskola och
Daggängens Förskola. Namnen var hämtade från storskifteskartan från1787 där ängarna utmed Lagan hade namn som Daggängen och Gullbäcksängen.

§ 19
Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde blir måndagen den 17 mars 2003 kl. 17.00 i Föreningslokalen.

§ 20
Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och förklarade sammanträdet avslutat.

Skillingaryd som ovan
………………………………………………. ……………………………………………..
Nils Bondeson, ordf. Ingrid Gunnarsson, sekr.