Östbo Historiska Sällskap
Box 91 , 568 22 Skillingaryd. Tel. 0370-700 05
epost: per@skillingaryd.nu
Åter till hemsidan
Skillingaryd.nu


2003.01.14

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 03.01.14 kl. 17.00-18.30.

Närvarande Nils Bondeson, ordförande,
Werner Ahlgren, v. ordförande,
Ingrid Gunnarsson, sekreterare,
Ann-Mari Gudmundsson, v. sekreterare,
Stig Wahlström, kassör
Bertil Magnusson,
Inger Carlsson-Remnemark, styrelsesuppleant,
Frånvarande Wivianne Nykvist, styrelsesuppleant, anmält förhinder,
Åke Johansson, utan angiven orsak till frånvaro

§ 1 Öppnande
Sammanträdets Ordföranden Nils Bondeson hälsade välkommen.

§ 2 Dagordning och rutiner
Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes.

§ 4 Websidans utformning
Per Bunnstad hade framfört önskemål om synpunkter på ÖHS:s hemsida..
Ordföranden föredrog websidans olika delar
Följande synpunkter framkom:
Arkivet skulle tjäna på att förses med några bilder samt information om samlingarna och kategorierna.
Registret över boken Mellan Härån och Rasjön har i början
väldigt stora radavstånd i datorn, vilket säkert är lätt avhjälpt.
Gamla Skillingaryds många ”öppet hus” bör nämnas med namn och senare förses med länk till respektive samling och närmare beskrivning.
Klubbtidningen ÖHSboiten bör visa huvudlayouten, kommande händelser samt hela eller delar av senaste numret.
Medlemsregistret har en bra layout, men bör förses med samtliga medlemmars namn, adresser och telefonnummer. En blänkare, bör införas i ÖHSboiten, med anhållan att den, som har epostadress skickar den till Per Bunnstad, samt gärna några av sina intressen.
Företag, som är medlemmar, förses med länkar och en kort
företagshistorik.
Protokoll från styrelsemöten presenterar automatiskt det senaste protokollet, tidigare protokoll under året skall kunna hämtas upp från menyn.
Stadgarna och ÖHS styrelse saknades, vilket bör åtgärdas.
Till salu var perfekt presenterat.
Tidningsartiklar om Östbo ser vi fram mot att få del av.
Ingrid Gunnarsson försökte förklara att hemsidan inte är bara Per Bunnstads utan hela styrelsens angelägenhet. Därför bör vi fundera över vad var och en kan bidra med för att hemsidan skall bli attraktiv och informativ så den motiverar till att många vill öppna och ta del av den.
Till nästa sammanträde bör vi presentera förslag över dem vi tror kan ha intresse av oss och vårt arbete.

§ 5 Fotodokumentation
Bertil Magnusson påpekade att eftersom ”Vallinstugan” sålts, är det angeläget att få den fotodokumenterad före någon ombyggnad eller annan förändring av den gamla byggnaden sker.
Beslöts att Bertil Magnusson skall ta kontakt med den nye ägaren om tillträde till stugan för att Bertil Pettersson ska kunna fotografera både interiör och exteriör av densamma

§ 6 Planering av årsmötet
Beslöts att årsmötet skall hållas onsdagen den 9 april 2003 kl. 18.30 i Nämndrummet, Skillingehus.
Efter årsmötesförhandlingarna visas en av våra filmer, förslagsvis om Emigrationen.
Nils Bondeson bokar platsen samt frågar Ingeborg Palm angående servering av smörgåstårta och kaffe, alternativt lättöl.

§ 7 Rollspel med YYRF
Beträffande Yin Yang Rollspelsförening i Vaggeryds kommun förslag angående samarbete med ”Gamla Skillingaryd” framkom
svårigheter att samordna verksamheterna.
Manuset till Sten Sture-spelen, som 1953 framfördes i Hembygdsföreningens regi och finns i ÖHS samlingar,
skulle kunna lånas av YYRF.
Beslöts att Nils Bondeson tar kontakt med Per Bunnstad och Markku Engström.

§ 8 Arkivets lånejournal
Nils Bondeson överlämnade den utlovade lånejournalen, vilken
vi tacksamt mottagit.

§ 9 Arkeologi
Den länge omtalade arkeologikursen tycks gå mot sin start.
Nils Bondesson anhåller om att det görs en intresseanmälan genom ÖHSboiten samtidigt görs en förfrågan om kursmaterial hos Vuxenskolan.

§ 10 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde blir tisdagen den 18 februari 2003 kl. 17.00 i Föreningslokalen.

§ 11 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och förklarade sammanträdet avslutat.

Skillingaryd som ovan
………………………………………………. ……………………………………………..
Nils Bondeson, ordf. Ingrid Gunnarsson, sekr.