Protokoll 2010–
Östbo Historiska Sällskap

 

Protokoll 191114
Inlagt 14 november 2019

­Östbo Historiska Sällskap
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7, den 25 oktober 2019 kl 14.00.

Närvarande: Jenny Larsen ordf, Gullvi Alkemark, Linnéa Hugosson, Per Petterson, Jonas Åkerman samt adjungerad kassören Ola Hugosson. Återbud från Kjell Persson. Inga ersättare närvarande.

§ 1  Sammanträdet öppnades och dagordning fastställdes.

§ 2  Ekonomi
Behållningen är cirka 65.000 kronor
 
§ 3  Utvärdering Öppet hus                     
Till Öppet hus den 5 oktober kom 32 personer. Ola Hugosson visade bilder och film från Sandbergs måleriverkstad innan byggnaden revs samt en film där han och Per Bunnstad intervjuade Sune Sandberg. En utställning med många bilder från måleriet visades, och den har sedan även stått på Skillingaryds bibliotek.

§ 4  Kommande aktiviteter
a.  Öppet hus den 9 november, som också är Arkivens dag, ska handla om Thulins vagnfabrik. Ola Hugosson ställer samman ett bildspel med omfattande bildmaterial från vårt arkiv, såväl på fabriken som på vagnar av skiftande slag. Även en skärmutställning med foton ska ställas i ordning.
b.  Öppet hus nästa år:  Ola har intervjuat Bruno Svensson och fortsätter med  Rune Storck m fl.
som kan bli lämpliga filmer vid Öppet hus. Hornmusikkårernas historia? Något om Sten Stures skillingarydsbesök?
Ola efterlyser fler personer som kan visa film vid offentliga arrangemang. En sådan är vår nye medlem Uno Jonsson.

§ 5 Årsmötet
Som talare vid årsmötet 11 mars föreslås Rolf Fredriksson eller Dick Harrison (i så fall behövs större lokal) eller Karin Malmsten. Sekr. åtar sig att kontakta Fredriksson. Ett annat datum än 11 mars kan tänkas.

§ 6. Arbetsmötena
Närmaste arbetsmöten är kl. 16.30 tisdagar 5 nov, 19 nov, 3 dec, 7 jan. Solveig Olofsson och Marianne Odestrand fortsätter varje vecka ett par timmar på annan tid med digitalisering av fotografernas kundregister. Jonas Åkerman och Per Pettersson lär sig skanna bilder. Sven-Olov Carlssons bilder från gamla mejeriet ska skannas och användas som prydnad på nya Mejeriet. Om arbetsmötena blir alltmer välbesökta, bör en ändrad arbetsfördelning och -ledning övervägas.
Jenny Larsen arbetar med den nya hemsidan som heter
https://www.hembygd.se/stbo-historiska-s-llskap, lägger in protokoll m.m. Ändring till en enklare adress planeras. Och vi har en epostadress, ostbohistoriska@gmail.com.
Jenny och Ola samt Uno Jonsson ämnar delta i en kurs om hemsidor 12 november i Vaggeryd.

§ 7.  S­­tyrelsemöte  17 januari 2020 kl 14.00 (fika Jonas).

§ 8  Medlemsregistret
Sekr. påpekar att vi har ett register med 130 personer, varav hälften betalar medlemsavgift. Det är mycket arbete med att skicka ut brev till sådana som inte har e-post. Styrelsen anser att personer som inte har betalat på tre år och inte heller har e-post kan strykas ur registret.

§ 9  Avslutning

Linnéa Hugosson, sekr.                                                
Jenny Larsen, ordf.

Protokoll 22 september 2019
Inlagt 27 oktober 2019

Östbo Historiska Sällskap
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 6, den 22 september 2019 kl 14.00.

Närvarande: Jenny Larsen ordf, Gullvi Alkemark, Linnéa Hugosson, Per Petterson, Jonas Åkerman samt adjungerad kassören Ola Hugosson. Återbud från Kjell Persson.

§ 1 Sammanträdet öppnades och dagordning fastställdes.

§ 2 Ekonomi
Behållningen är cirka 65.000 kronor

§ 3 Information och rapporter.
a. Jenny Larsen fortsätter arbeta med ÖHS´ hemsida.
b. Den 27 augusti hade Hembygdsrådet möte och besåg då hjulverkstaden i Kvarnaberg där nytt golv nu lagts in. Två tjänstemän från kommunen intresserade sig för verkstaden och för Hembygdsrådet under kvällen, Simone Kamm och Beata Vilkhed. Från vår sida lovar Jonas Åkerman och Per Pettersson att hjälpa till med utvändig målning i höst.
c. Den 13 sept var det Öppet hus i Kvarnaberg. Under de båda timmarna samlades hela 120 intresserade besökare. Den film som IOGT-NTO spelade in 1990 och som visade hela tillverkningen, spelades upp i en TV-apparat under tiden och var mycket uppskattad. Byarums hembygdsförening ordnade kaffeservering i ett tält utanför.
d. .Den 24 sept kommer Anders Franzén från länsmuseet för att hjälpa kommunen med utvärdering av den några år gamla kulturhusutredningen. Hembygdsrådets presidium ska också närvara.
e. Anställning av ny chef för kultur- och fritidsförvaltningen är i slutskedet.
f. Förändringar pågår om filmvisning i Bissefällsutställningen i Skillingehus. Ola Hugosson har kontakt med kommunens IT-chef Tomas Johansson om utrustning som gör att besökarna utan guide själva kan starta filmer. Flyttning av utställningen till Miliseum-området är inte aktuell.
g. ÖHS-boiten har utkommit med nytt nummer.

§ 4 Utvärdering Öppet hus
Öppet Hus den 4 maj hade 17 besökare. Nadira Kilim på NBV berättade personligt om sin bakgrund i Bosnien, sin flykt till Sverige och sin etablering här. Det fanns en skärmutställning med äldre bilder från Skillingaryds skola.

§ 5. Kommande Öppet hus
ÖH den 5 oktober, marknadsdagen: Ola H visar den film han spelat in Sandbergs målarverkstad samt hemma hos Sune Sandberg. Verkstaden rivs inom kort. Utställning om marknader.
ÖH den 9 november: Thulins vagnfabrik.
Våren 2020: om musikkårer. Fler filmade intervjuer planeras; Bruno Svensson, Rune Storck.

§ 6. Arbetsmöten
Styrelsen beslöt att ha arbetsmöten två gånger per månad för att få upp farten i arkivarbetet.
Närmast blir det kl 16.30 tisdagarna 1 okt, 15 okt, 5 nov, 19 nov och 3 dec.
Samtal om vad som ska läggas in på hemsidan, ”Minnen”, tavlor, foton, protokoll?
Skanning av foton m m pågår, bl a foton till Mejeriets invigning.
Även Jonas vill börja skanna.

§ 7. Styrelsemöte 25 okt kl 14.00 (fika Kjell).

§ 9 Avslutning

Linnéa Hugosson, sekr.
Jenny Larsen, ordf.

Protkoll 23 augusti 2019
Inlagt 17 september 2019

Östbo Historiska Sällskap
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5, den 23 augusti 2019 kl 14.00.

Närvarande: Jenny Larsen ordf, Gullvi Alkemark, Linnéa Hugosson, Per Petterson, Jonas Åkerman samt adjungerad kassören Ola Hugosson. Återbud från Kjell Persson.

§ 1 Sammanträdet öppnades och dagordning fastställdes.

§ 2 Ekonomi
Behållningen är kr 68.128:71. Medlemsantalet är 70, varav nio har kommit som resultat av utskicket med påminnelse i juli. Vi resonerade om vad pengarna kan användas till, utrustning till lokalen, någon kvalificerad föreläsare vid Öppet hus osv.

§ 3 Information och rapporter.
a. Kommande måndag blir det vernissage för en utställning i biblioteket inom projektet Vingrot, gällande att spela in VR-filmer (=Virtually Reality).
b. Alla kommunens föreningar inbjuds till ett föredrag på Fenix i oktober om att öka engagemanget för föreningsverksamhet, särskilt bland ungdomar.
c. Ola Hugosson har med film och bilder dokumenterat Sandbergs måleri inför rivningen, bl a intervju med Sune Sandberg och Bo Sandberg. Materialet har överlämnats till kommunen.
d. Fastighetschefen och kommunens konstråd kommer nästa vecka att bese Mejeri-bygget och planera för den konstnärliga utsmyckningen. Ola H är anmodad att delta då, eftersom ÖHS har erbjudit bilder och film att använda i lokalerna.
e. Medlemmar i ÖHS har i hög grad medverkat vid återupprättandet av Fågelforsleden och fick vid invigningen i maj gott beröm för detta. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår nu att ideella föreningar skriver kontrakt och åtar sig att underhålla vandringsleden. Vi anser inte det möjligt för ÖHS att avtala om något sådant.
f. Dan Damberg och Ola H har tillvaratagit ett stort antal ex av Joel Anderssons Tofteryds skolhistoria som Fågelforsskolan hade tänkt skrota.

§ 4 Utvärdering Öppet hus
Öppet Hus den 4 maj hade 24 besökare. Filmen om Halmstad-Nässjö-järnvägen visades, och vi hade ställt samman en fotoutställning på skärmar som sedan även har fått stå framme på biblioteket en längre tid.

§ 5. Kommande Öppet hus
ÖH den september är flyttat till 14 september p g a kollision med andra aktiviteter på Kulturarvsdagen den 7 sept. Nadira Kilim har lovat att berätta om sin flykt från Bosnien och sin väg in i det svenska samhället. Har Per Bunnstad bilder? Eller någon annan?
ÖH den 5 oktober, marknadsdagen: Ola H visar den film han spelat in i den rivningsfärdiga Sandbergs målarverkstad samt hemma hos Sune Sandberg.
Övriga tips: Historiska filmer från Youtube. Föredrag av Dan Damberg på historiskt tema. Thulins historia och produkter.

§ 6. Arbetsmöten
Marianne O och Solveig O fortsätter varje vecka med digitalisering av Ohlssons Fotos kundregister. Ola H fortsätter registrera och fylla på i arkivet. Tidningspärmarna behöver sorteras om. Ola vill ha fler intresserade av att skanna plåtar – Per P anmäler sig.

§ 7. Arbetsmöten 3 sept och 1 okt kl 16.30. Vid ett par tillfällen förra året noterade styrelsen att det vore värdefullt med extra arbetsmöten mellan de redan planerade, eftersom mycket arbete väntar på att göras.

§ 8 Nästa styrelsemöte 20 sept kl 14.00 (fika Kjell).

§ 9 Avslutning
och tack till Per P för gott kaffebröd!

Linnéa Hugosson, sekr.

Jenny Larsen, ordf.

Protokoll 26 april 2019

Östbo Historiska Sällskap

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4, den 26 april 2019 kl 14.00.

Närvarande: Jenny Larsen ordf, Gullvi Alkemark, Linnéa Hugosson, Per Petterson, Jonas Åkerman samt adjungerad kassören Ola Hugosson. Återbud från Kjell Persson. Frånvarande Lars Källgren.

§ 1 Sammanträdet öppnades och dagordning fastställdes.

§ 2 Ekonomi
Vi har fått in ett 50-tal medlemsavgifter sedan förra mötet.

§ 3 Information och rapporter.
1. Per Pettersson och Ola Hugosson refererade från Hembygdsrådets årsmöte i Åker den 27 mars. Ledamöter från ÖHS är Ola med Jonas Åkerman och Per Pettersson som ersättare. Förutom förhandlingar förekom ett föredrag om bemötande av äldre personer.
2. Linnéa och Ola Hugosson refererade från länsförbundets årsmöte i Gummifabriken Värnamo den 13 april. Cirka 170 ombud deltog och fick lyssna till förbundets ordförande Irene Oscarsson, landshövding Helena Jonsson, kommunalrådet Hans-Göran Johansson samt Värnamo kulturchef Lars Alkner. Ola fick i korthet informera om den kulturhusutredning som gjorts i vår kommun. En mer utförlig presentation kommer han att ge vid höstens funktionärsdag.
3. Fastighetschefen önskar att ÖHS till Mejeriets invigning nästa år kan bistå med bilder. Christer Blom m fl har lämpliga bilder från gamla mejeriet. Vi kan anordna en ny fotoutställning i samband med invigningen..
4. Ola har fotograferat de båda rivningshusen Teds förråd och Sandbergs Måleri utvändigt för vårt arkiv.

§ 4 Utvärdering ÖH
Öppet Hus den 6 april samlade 24 lyssnare. Magnus Hansson berättade initierat och underhållande om släkten Toll från Skillingaryd och dess förbindelser med Ivar Kreuger.

§ 5. Kommande ÖH
Den 4 maj, marknadsdagen, har vi filmen om Halmstad-Nässjö Järnvägar, HNJ, att visa. Jenny skaffar fram bilder till en skärmutställning.
Den 7 september: Nadira Kilim är villig att berätta om sin flykt från Bosnien. Ola kollar om hon kan den dagen.

§ 6 Övrigt
Jonas åtog sig att hjälpa Ola att sätta upp återstående stolpar för skyltar vid Fågelforsleden.

§ 7. Firmatecknare
Jenny Larsen och Ola Hugosson utsågs att var för sig teckna Östbo Historiska Sällskaps firma.

§ 8 Nästa arbetsmöte 7 maj kl 16.30. Nästa styrelsemöte 23 augusti kl 14.00 (fika Per).

§ 9 Avslutning

Linnéa Hugosson, sekr.

Jenny Larsen, ordf.

Protokoll årsmöte 13 mars 2019
Inlagt 26 februari 2020

Protokoll fört vid årsmöte onsdagen den 13 mars 2019 i NBV-lokalen, Storgatan 6, Skillingaryd Närvarande: 18 personer

§ 1 Jenny Larsen hälsade välkommen. Parentation och tyst minut ägnades de båda avlidna medlemmarna Mirjam Olsson och Marianne Andersson.

§ 2 Årsmötet förklarades behörigen utlyst, och förhandlingarna öppnades.

§ 3 Till ordförande i årsmötet utsågs Jenny Larsen och till sekreterare Linnea Hugosson.

§ 4 Till att justera årsmötets protokoll utsågs Karl-Erik Carlsson och Nils Bondeson .

§ 5 Verksamhetsberättelse för 2018 upplästes av Linnea Hugosson och lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomisk redovisning för 2018 presenterades av Jenny Larsen och lades till handlingarna.

§ 7 Revisionsberättelsen upplästes och lades till handlingarna. På förslag av revisorerna beviljade årsmötet ansvarsfrihet för styrelsen och kassören för år 2018 års förvaltning.

§ 8 Till ordförande för år 2019 omvaldes Jenny Larsen.

§ 9 Till styrelsevalet förelåg avsägelse från Sven-Olov Carlsson samt från uppdraget som ordinarie ledamot Bengt Olsson. Till ledamöter för två år omvaldes Gullvi Alkemark och Linnea Hugosson och nyvaldes Per Pettersson, samt för ett år nyvaldes Lars Källgren. Kvarstående från föregående år är Kjell Persson och Jonas Åkerman. Till ersättare omvaldes Roland Svensson och nyvaldes Bengt Olsson.

§ 10 Till revisorer för ett år omvaldes Stig Wahlström och nyvaldes Erling Andersson

§ 11 Ledamöter i styrelsen för Hembygdsrådet i Vaggeryds kommun kommer på valberedningens förslag att utses av styrelsen.

§ 12 Till valberedning för ett år omvaldes Ingvar Egerhag och nyvaldes Per Bunnstad.

§ 13 Medlemsavgiften för år 2019 fastställdes till oförändrat 200 kr för enskild och 300 kr för familj.

§ 14 Följande ansvariga för arbetsgrupper utsågs:
Arkivarbete, ansvariga: Ola Hugosson, Solveig Olofsson, Jonas Åkerman Marknadsföring/PR: Per Bunnstad och styrelsen.
Dataansvarig: Jenny Larsen, Ola Hugosson Facebook-sidan: Jenny Larsen, Linnea Hugosson
Fikagrupp: Gullvi Alkemark, Gun Persson Brehmer, Sara-Maria Johansson, Kjell Persson. Klubblokalen: Per-Olof Palm, Lars-Ivar Lindblad, Kjell Persson

§ 15 Styrelsens förslag till verksamhetsplan fram till nästa årsmöte godkändes. Särskilt betonades att fler är välkomna att delta i arbetsmötena i arkivet, vanligen första tisdagen i månaden klockan 16.30, för att ordna dokument, skanna glasplåtar, sortera foton m.m.

§ 16 Jenny Larsen uttalade föreningens  tack för det engagerade arbete som Sven-Olov  Carlsson lagt ner under sina 13 år i styrelsen. Vice ordf Gullvi Alkemark tackade ordf Jenny Larsen och sekr Linnea Hugosson för deras arbete.

§ 17 Årsmötet förklarades avslutat.
Ola Hugosson visade ett bildspel och berättade om Fågelforsleden som invigs den 25 maj. Jenny Larsen tackade för hans med verkan och för de arbetsinsatser han i övrigt gör i föreningen. Därefter serverade fikagruppen smörgåstårta.

Vid protokollet

Linnea Hugosson

Justerare:

Jenny Larsen

Karl-Erik Carlsson

Nils Bondeson

Protokoll 22 februari 2019
Inlagt fredag 8 mars 2019

Östbo Historiska Sällskap
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2, den 22 februari 2019 kl 14.00.

Närvarande: Jenny Larsen ordf, Sven-Olov Carlsson, Gullvi Alkemark, Kjell Persson,
Linnéa Hugosson, Jonas Åkerman samt adjungerad kassören Ola Hugosson och valberedningens Per Pettersson. Frånvarande: Bengt Olsson.

§ 1 Sammanträdet öppnades och dagordning fastställdes.

§ 2 Ekonomi
Bokslutet är reviderat. Några har redan betalat medlemsavgift.

§ 3 Skrivelser och rapporter
a. Brev från Hembygdsförbundet.
b. En praktikant som är placerad hos Per Bunnstad på redaktionen för Skillingaryd.nu kan komma att syssla med skanning av glasplåtar från vårt arkiv. Ola Hugosson håller i kontakten från vårt håll.
c. Mia Olausson på Vaggeryds bibliotek driver ett projekt kallat VingRot, som handlar om dokumentation av hembygden med modern teknik. Eventuellt kan vi bli delaktiga, bl.a. genom att ställa bilder från vårt arkiv till förfogande. Mer information väntas.
d. Jenny Larsen meddelade att kommunstyrelsens au föreslår att 300.000 kronor anslås till en utredning av vilka byggnader i kommunen som är kulturellt mest värdefulla och därmed mest värda att bevara. Grundmaterialet är den inventering som gjordes av hembygdsrörelsen för några år sedan.
e. Hembygdsförbundet har sänt ut några ex av en broschyr som presenterar förbundet.

§ 4 Utvärdering Öppet hus
Öppet hus den 16 februari samlade rekordpublik, 64 personer. Förutom att Göran Byman berättade om sin fars och sitt arbete på mejeriet, fick deltagarna bese en skärmutställning med ett 50-tal uppförstorade foton från vårt och Per Bunnstads arkiv med motiv från mejeriet. Utställningen har därefter flyttats över till Skillingaryds bibliotek.

§ 5 Kommande aktiviteter
a. Inför årsmötet den 13 mars presenterades förslag till kallelse, dagordning och verksamhets-berättelse. Kallelsen ska gå ut till 63 e-postadresser. Kallelse på papper görs i ordning efter sammanträdet och delas ut personligen till 37 mottagare i samhället. Åtta brev skickas per post.
Till sammanträdet hade inbjudits företrädare för valberedningen. Förslag till nyval är Roland Svensson och Per Pettersson ordinarie i styrelsen, Bengt Olsson ersättare i styrelsen samt Erling Andersson i revisionen.
b. Öppet hus den 6 april. Förslag om film från Halmstad-Nässjö järnvägar. Alternativt be Magnus Hansson att föreläsa om företagaren Toll, Krugers kompanjon från Skillingaryd. Ola Hugosson sonderar.
c. Nästa arbetsmöte 5 mars kl 16.30.
d. Nästa styrelsemöte 22 mars kl 14.00 för bl.a. konstituering (fika Jenny).

§ 6 Tack till Dani Hamlin som har överlämnat ett antal böcker till arkivet.

§ 7 Det behövs högtalare för våra större samlingar i NBV. Nadira Kilim ska tillfrågas.

§ 8 Mötet avslutades med tack till Gullvi för kaffebrödet, varefter kallelserna kuverterades.

Linnéa Hugosson, sekr

Jenny Larsen, ordf.

Protokoll 18 januari 2019
Inlagt 21 januari 2019

Östbo Historiska Sällskap
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 1, den 18 januari 2019 kl 14.00

Närvarande: Jenny Larsen ordf, Sven-Olov Carlsson, Gullvi Alkemark, Linnéa Hugosson, Bengt Olsson, Jonas Åkerman samt adjungerad kassören Ola Hugosson. Frånvarande: Kjell Persson.

§ 1 Sammanträdet öppnades och dagordning fastställdes.

§ 2 Ekonomi
Bokslutet är klart att lämnas för revision. Föreningens kapital är 64597 kronor.

§ 3 Skrivelser
a. Den 20 februari blir det en kurs i Hovslätt för dem som ska genomföra visningar för personer med demenssjukdomar och deras anhöriga.
b. Länsförbundet begär uppgift om medlemsantal vid årsslutet. Vi hade 74 medlemmar. Avgiften till länsförbundet är 300 kronor och till Sveriges Hembygdsförbund är 13 kr per medlem.
c. Sv Hembygdsförbund begär uppgifter om verksamheten. Vi hade 7 publika arrangemang med 267 besökare under 2018 samt drygt 2000 ideellt arbetade timmar. Förbundet har även uppmanat styrelsen att ta del av och diskutera hembygdsrörelsens grundsyn, vision och fokusområden.
d. Inbjudan till länsförbundets årsmöte som hålls 13 april.
e. Svenska Kyrkans Internationella arbete tackar för minnesgåvan för Marianne Andersson.

§ 4 Rapporter
a. Vid Sv Hembygdsförbunds lokalhistoriska konferens i Taberg den 17 november 2018 representerade Linnéa Hugosson ÖHS och Ola Hugosson Hembygdsrådet.
b. Jenny Larsen informerade om att hon lagt upp en e-postadress för föreningen ostbohistoriska@gmail.com. Det är möjligt att lagra filer i anslutning till kontot. De i styrelsen som vill ha åtkomst till kontot får lösenord av Jenny.
c. Öppet Hus den 10 november samlade hela 51 besökare. Ola Hugosson visade den inspelning han gjorde av f. kommunalrådet Evald Anderssons föredrag i våras, vilket blev mycket uppskattat. Ett stort antal foton från arbetet i Skillingaryds gjuteri visades också.
d. Ola Hugosson arbetar f.n. med skanning av glasplåtar. Solveig Olofsson och Marianne Odestrand har börjat digitalisera kundregistren som hör till de fotoarkiv Sigvard Olsson överlämnat. Sorteringen av tidningar från VN-JP-redaktionen fortsätter under Jenny Larsens ledning.
e. Kommunen har köpt fastigheten som inrymmer vår klubblokal. Vårt hyreskontrakt sträcker sig ytterligare 4,5 år framåt.
f. ÖHS har erbjudits att överta en 2 meter hög altartavla målad av skillingarydskonstnären Robert Andersson. Den finns nu i Hagafors missionshus. Vi har ingen plats för den. Jenny Larsen åtar sig att fråga Lars Ljungqvist i kommunens konstutskott.

§ 5 Nästa Öppet hus
Till Öppet hus den 16 februari inbjuds Göran Byman att berätta om sin tid vid mejeriet.

§ 6 Årsmötet
Vid årsmötet den 13 mars håller Ola Hugosson föredrag om den nya Fågelforsleden längs Lagan. Inbjudan sänds via epost till dem som har det. Brev till övriga görs i ordning vid arbetsmöte. Jenny Larsen kontaktar valberedningen.
Förra årets verksamhetsplan utvärderades för att ge input till 2019 verksamhetsplan. Vi har lyckats öka engagemanget för arbetsmöten och underhållit vandringsleder. Vi behöver öka takten för scanning av foton och öka digitalisering, t ex genom studiecirkel. Jenny reviderar verksamhetsplanen.

§ 7 Möten
Nästa arbetsmöte 5 februari. Nästa styrelsemöte 22 februari kl 14.00 (fika Gullvi).

§ 8 Mötet avslutades med tack till Linnéa för kaffebrödet.

Linnéa Hugosson, sekr

Jenny Larsen, ordf.

Protokoll 26 oktober 2018
Inlagt 18 november 2018

Östbo Historiska Sällskap
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7, den 26 oktober 2018 kl 14.00

Närvarande: Jenny Larsen ordf, Sven-Olov Carlsson, Gullvi Alkemark, Kjell Persson, Linnéa Hugosson, Bengt Olsson, Roland Svensson samt adjungerad kassören Ola Hugosson. Frånvarande: Jonas Åkerman.

§ 1  Sammanträdet öppnades och dagordning fastställdes.

§ 2  Ekonomi
Oförändrad sedan förra styrelsemötet.
 
§ 3  Skrivelser
a.  Sveriges Hembygdsförbund har inbjudit till lokalhistorisk konferens i Taberg den 17 november. Taberg har vunnit utmärkelsen ”Årets hembygdsbok”, och det blir flera föredrag om forskning, dokumentation m.m. Ola Hugosson kommer att delta för Hembygdsrådets räkning, möjligen även Linnéa Hugosson för ÖHS.
b.  Kommunen har informerat om våra skyldigheter enligt den nya personuppgiftslagen. Jenny åtar sig att höra om detta berör oss, då vi inte registrerar några personnummer.
 
§ 4  Rapporter
a . Öppet hus 6 oktober samlade 23 besökare. Den filmade intervjun med John Blom blev uppskattad, liksom en annan film om Vita bussarna.
b.  Solveig Olofsson och Marianne Odestrand har med iver börjat gå igenom pärmar och sortera bort dubletter. De har haft extra arbetsmöten två tisdagar i tillsammans med Ola Hugosson, som registrerar in materialet i arkivet, samt Linnéa Hugosson och ibland någon mer. Nästa extra möte blir kommande tisdag 30 okt. Jenny Larsen och Per Bunnstad har varit i tidningsarkivet och påbörjat utsortering av dubletter där.
c.  Jenny har startat en hemsida för ÖHS. Inget är inlagt på den ännu.
d.  ÖHS har återigen blivit tillfrågade att hysa SIS´ arkiv, ett mycket stort antal pärmar som finns i Post- och järnvägsmuseet på Bangårdsgatan. ÖHS har avböjt på grund av platsbrist.
e.  Till Marianne Andersson minne har insänts en minnesgåva. Hon avled 1 okt. och hon var en av medlemmarna från starten, nummer 4 i matrikeln.
 
§ 5  Förslag på aktiviteter
a. Till Öppet hus 10 november har Ola Hugosson en film där han spelat in sin intervju med Åke Albertsson i Jönshult. Dessutom har vi fått tillgång till ett stort antal foton från Skillingaryds gjuteri från 1950-talet, där det finns önskemål att få personerna identifierade och gärna någon form av historia kring dem. Dessa bilder kan vi nu visa denna lördag, dels utskrivna och dels på vägg, och låta besökarna hjälpa till.
b. Ovannämnda utställning görs i ordning vid arbetsmötet tisdag 6 nov. Ordinarie arbetsmöte är det även den 4 dec.
c.  Förslag om att göra ett häfte med beskrivning av hus i Skillingaryd. I Hagafors har gjorts ett sådant häfte. Noteras att mycket underlag för ett sådant häfte redan finns genom tidigare arbete i ÖHS. Eftersom Skillingaryd är mycket större än Hagafors behöver göras ett urval av material så det arbetet inte blir för omfattande.
d.  Hembygdsvandringar på någon gata. Sådana har förekommit tidigare med gott resultat.
e.  Förteckning över smeknamn i Skillingaryd.

§ 9  Nästa styrelsemöte.
Fredag 18 jan. 2019 kl 14.00 (kaffebröd Linnéa) och då börjar vi planera för årsmötet.

§ 12.  Mötet avslutades med tack till Kjell för kaffebrödet.  

 

Linnéa Hugosson, sekr.                                                        Jenny Larsen, ordf.

Protokoll 21 september 2018
Inlagt torsdag 27 september 2018

Östbo Historiska Sällskap
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 6, den 21 september 2018 kl 14.00

Närvarande: Jenny Larsen ordf, Gullvi Alkemark, Linnéa Hugosson, Bengt Olsson samt adjungerad kassören Ola Hugosson. Anmält förhinder: Sven-Olov Carlsson. Frånvarande: Jonas Åkerman, Kjell Persson och ersättaren Roland Svensson.

§ 1 Sammanträdet öppnades och dagordning fastställdes.

§ 2 Ekonomi
En ny medlem har betalat sedan senast. Föreningens kapital är cirka 63000 kronor.

§ 3 Rapporter
a . Ola meddelade att arbetet med Fågelforsleden fortsätter. Bengt hjälper till att sätta upp fler stolpar norrut snarast. Leden ska invigas 25 maj 2019.
b . Från Hembygdsrådet rapporterade Ola att golvet i hjulverkstaden i Kvarnaberg ska renoveras med stöd från länsmuseet. Hembygdsrådet kommer enligt nytt avtal att få anordna två offentliga visningar årligen och dessutom för slutna grupper.
c . Länets hembygdsförbund inbjuder till ordförande- och funktionärsdag 27 oktober. Linnéa som deltog förra året rekommenderar det som en givande dag med matnyttigt program. Jenny vidarebefordrar inbjudningen till övriga i styrelsen.

§ 4 Utvärdering
Till Öppet hus den 8 september kom 54 personer. 49 tavlor och skulpturer av lokala konstnärer och skulptörer visades, försedda med uppgifter om upphovspersonerna. Några verk finns i föreningens ägo, men de flesta hade lånats in för dagen. Utställningen gav upphov till många samtal kring verken, vilka i huvudsak föreställde gamla miljöer i Skillingaryd.
Ola fotograferade alla verken och har sammanställt ett bildspel som han nu visade för styrelsen. Bilderna ska kompletteras med diverse information som framkom under utställningen.

§ 5
Hur ska bildspelet bevaras för att bli åtkomligt för allmänheten? Kanske hos www.skillingaryd.nu. Kanske hos www.hembygd.se. Jenny undersöker.

§ 6 Kommande aktiviteter
a . Till Öppet hus marknadsdagen 6 oktober kl 10-12 finns en film som Kjell Persson spelat in när Linus Persson intervjuade John Blom om Vita bussarna. Ola har redigerat filmen, och Jenny och Ola ska hjälpas åt att förbättra ljudet.
b . Till Öppet hus 10 november har Ola en film där han spelat in sin intervju med Åke Albertsson i Jönshult.
c . Förutom ordinarie arbetsmötet tisdag 2 oktober kl 16.30 beslöts om ett extra, tisdag 9 oktober. Linnéa mejlar ut inbjudan till dessa. Det finns bl a många pärmar att gå igenom och sortera bort dubletter.

§ 9 Nästa styrelsemöte
Fredag 26 oktober kl 14.00 (kaffebröd Kjell)

§ 12
Mötet avslutades med tack till Bengt för kaffebrödet.

Linnéa Hugosson, sekr.

Jenny Larsen, ordf.

Protokoll 24 augusti 2018
Inlagt torsdag 6 september 2018

Östbo Historiska Sällskap
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5, den 24 augusti 2018 kl 14.00

Närvarande: Jenny Larsen ordf, Gullvi Alkemark, Sven-Olov Carlsson, Linnéa Hugosson, Jonas Åkerman samt adjungerade Marianne Odestrand, Solveig Olofsson och kassören Ola Hugosson. Frånvarande: Bengt Olsson, Kjell Persson och ersättaren Roland Svensson.

§ 1 Sammanträdet förklarades öppnat.

§ 2 Dagordning fastställdes.

§ 3 Ekonomi
Utskicket av påminnelse vid halvårsskiftet har resulterat i 22 nya inbetalningar av medlemsavgifter. Antalet medlemmar är nu drygt 70.

§ 4 Rapporter
a. Till Öppet hus den 5 maj kom 23 personer. Ola Hugosson visade andra hälften av Kjell och Linus Perssons intervju med Sture och Rosa Dahlström.
b. Före dagens styrelsemöte planerade en grupp för konstutställningen vid Öppet hus den 8 september.
c. Korpen har även i år gett ett anslag på 1000 kronor för inköp av priser till årets frågetävling, vilket tacksamt noteras.
d. Mycket arbete gjordes i arkivet under försommaren med att sortera upp material från JP-VN:s nedlagda redaktion. Men mycket återstår, och styrelsen är positiv till att det ibland hålls två arbetsmöten per månad.
e. Utskicket till högstadierektorerna med erbjudande om medverkan vid undervisning i bygdehistoria har inte fått respons. Däremot kan Elin Ljungqvist senare eventuellt delta på något sätt inom det nya projektet Kulturarva. Kontakt kan även tas med Remida.

§ 6 Kommande aktiviteter
a. Extra arbetsmöte behövs den 7 september kl 14.00, då de flesta tavlorna bör finnas med för att beräkna utrymmet. De kan låsas in i arkivet över natten, om ägarna så önskar.
b. Det finns förslag på många fler konstnärer i bygden. Alltså underlag för en ny konstutställning, förslagsvis till våren.
c. Förslag till Öppet hus den 6 oktober: Kjell och Linus Perssons inspelning med John Blom om Vita bussarna.
d. Förslag till Öppet hus den 4 november: Ola Hugossons inspelning med Åke Albertsson, Jönshult.

§ 9 Nästa styrelsemöte
Fredag 21 september kl 14.00 (kaffebröd Bengt)

§ 12
Mötet avslutades med tack till Jenny för kaffebrödet.

Linnéa Hugosson, sekr.
Jenny Larsen, ordf.

Protokoll 20 april 2018
Inlagt onsdag 25 april 2018

Östbo Historiska Sällskap
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4, den 19 april 2018 kl 14.00

Närvarande: Jenny Larsen ordf, Gullvi Alkemark, Sven-Olov Carlsson, Linnéa Hugosson, Kjell Persson, Jonas Åkerman samt adjungerad Ola Hugosson. Frånvarande Bengt Olsson.

§ 1 Sammanträdet förklarades öppnat.

§ 2 Dagordning fastställdes.

§ 3 Föregående protokoll
Betr. § 9 Lån av pärmar. Sven-Olov Carlsson redogjorde för de tidigare händelser som ledde till att Skillingaryds församling inte har egen fullständig dokumentation om Tofteryds och Skillingaryds kyrkogårdar utan nu har bett ÖHS om hjälp.

§ 4 Rapporter och skrivelser
a Sven-Olov Carlsson rapporterade från Hembygdsrådets årsmöte i Svenarum den 21 mars. Det började med en redogörelse för kyrkans och orgelns renovering. Förutom förhandlingar var det medverkan av Anna Sundin som berättade om vad Jönköpings läns folkrörelsearkiv (i länsmuseets hus) kan stå till tjänst med.
b Ola och Linnéa Hugosson rapporterade från Jönköpings läns hembygdsförbunds årsmöte i Sävsjö 14/4.
c Betr. Sveriges Hembygdsförbunds nya tidning Utflykt nämndes att Hembygdsrådet ska skriva en notis om Kvarnabergs hjulverkstad. Linnéa Hugosson åtog sig att ta reda på om redaktionen även vill komma ut och göra egna reportage, förutom att föreningarna får skicka in notiser som bara ska vara cirka fem rader långa.

§ 5 Ekonomi
Antalet betalande medlemmar är nu ett 50-tal. Beslöts att sekr. senare i vår skickar ut påminnelse i brev med inbetalningskort till dem som då ännu inte betalat. Samtidigt ska efterlysas avsändare till en inbetalning på 300 kronor, d v s två familjemedlemmar.

§ 6 Utvärdering av Öppet hus
Den 24 februari lockades hela 55 personer att se filmen om plåtslagare Sjölin, alltså succé. Den 7 april kom 34 besökare och såg del 1 av filmen om Sture och Rosa Dahlström. En del personer som missade tillfället har förhört sig om del 1 ska visas fler gånger, men detta planerar vi inte den närmaste tiden. Vi kan erbjuda intresserade att få ett USB-minnen med filmen mot en lämplig penninggåva till ÖHS.

§ 7 Kommande aktiviteter
a Öppet hus 5 maj blir en repris av 7 april men med andra hälften av Kjell Perssons inspelning med Sture och Rosa Dahlström.
b Öppet hus 8 september: Världskulturarvsdagen har i år temat Att dela bygdens historia. Alternativa teman är tillåtna, och styrelsen beslöt anordna en konstutställning. Verk av nuvarande och tidigare konstnärer lånas in, helst med motiv från bygden. Beslöts att sekr. ber Åkers hembygdsförening att få låna stjärnkikaren som är tillverkad av konstnären Einar Gustavsson och står i Ålaryds skolmuseum.
c Öppet hus 6 oktober. Visning av Kjell och Linus Perssons film om John Blom och Vita bussarna.

§ 8 Arbetet i arkivet
De tisdagar som återstår i vår är 8 maj och 5 juni. Beslöts att ta fler kontakter för att få intresserade medhjälpare, eftersom arbetsuppgifterna är obegränsade. Om möjligt ska extra arbetsmöten anordnas.

§ 9 Nästa styrelsemöte
Fredag 24 augustil kl 14.00 (kaffebröd Jenny)

§ 10 Övriga frågor
a Beslöts att lånetiden ska begränsas till två månader för de pärmar som lånats ut till kyrkogårdsförvaltningen.
b Beslöts att ordf. skickar ut brev till skolorna och erbjuder våra tjänster i syfte att få ungdomar intresserade av bygdehistoria.

§ 12
Mötet avslutades med tack till Jonas för kaffebrödet.

Linnéa Hugosson, sekr.

Jenny Larsen, ordf.

Dagordning 20 april 2018
Inlagt 13 april 2018

Kallelse och dagordning styrelsemöte 20 april 2018 kl 14.00

Fikabröd: Jonas

1. Sammanträdet öppnas

2. Dagordning fastställs.
Ny presentation av ledamöter eftersom en del fattades förra gången. Inventering av kompetenser.

3. Rapporter och skrivelser:
Hembygdsrådets årsmöte 21 mars

Länsförbundets årsmöte 14 april

Tidningen Utsikt - notiser

4. Ekonomi

5. Utvärdering av Öppet hus 7 april

6. Planering kommande aktiviteter:

Öppet hus 5 maj

Öppet Hus i höst. Tema?

7. Arbetet i arkivet tisdagar

8. Nästa möte

8. Övriga frågor

9. Avslutning

Enl uppdrag, Linnéa Hugosson, sekr, 072-7173012

Protokoll årsmöte 14 mars 2018
Inlagt fredag 16 mars 2018

Protokoll fört vid årsmöte onsdagen den 14 mars 2018 i NBV-lokalen, Storgatan 6, Skillingaryd
Närvarande: 27 personer

§ 1 Sven-Olov Carlsson hälsade välkommen. Parentation och tyst minut ägnades de sex avlidna medlemmarna Ingemar Pettersson, Sven Folkesson, Inger Carlsson Remnemark, Sture Håkansson, Roland Wilsson och Ingemar Åstrand.

§ 2 Årsmötet förklarades behörigen utlyst, och förhandlingarna öppnades.

§ 3 Till funktionärer i årsmötet utsågs: Sven-Olov Carlsson ordförande, Linnéa Hugosson sekreterare samt Jenny Larsen och Per Pettersson protokollsjusterare.

§ 4 Verksamhetsberättelse för 2017 upplästes av sekreteraren Linnéa Hugosson och lades till handlingarna.

§ 5 Ekonomisk redovisning för 2017 lämnades av kassören Ola Hugosson och lades till handlingarna.

§ 6 Revisionsberättelsen upplästes av revisorn Per Pettersson och lades till handlingarna.

§ 7 Styrelsen och kassören beviljades ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

§ 8 Till ordförande för 2018 valdes Jenny Larsen, då Sven-Olov Carlsson avböjt återval.

§ 9 Till styrelsevalet förelåg avsägelse från Nils Bondeson. Till ledamöter för två år omvaldes Kjell Persson och Jenny Larsen och nyvaldes Jonas Åkerman. För ett år nyvaldes Bengt Olsson. Kvarstående från föregående år är Sven-Olov Carlsson, Gullvi Alkemark och Linnéa Hugosson. Till ersättare nyvaldes Roland Svensson.

§ 10 Till revisorer för ett år omvaldes Per Pettersson och Stig Wahlström.

§ 11 Ledamöter i styrelsen för Hembygdsrådet i Vaggeryds kommun kommer på valberedningens förslag att utses av styrelsen.

§ 12 Till valberedning för ett år omvaldes Per Pettersson och Lars Källgren samt nyvaldes Ingvar Egerhag.

§ 13 Medlemsavgiften för år 2019 fastställdes till oförändrat 200 kr för enskild och 300 kr för familj.

§ 14 Följande ansvariga för arbetsgrupper utsågs:
”Gamla Skillingaryd”: Per Bunnstad, Jenny Larsen, Sven-Olov Carlsson
Marknadsföring/PR: Per Bunnstad och styrelsen.
Dataansvarig: Jenny Larsen, Ola Hugosson
Facebook-sidan: Jenny Larsen, Linnéa Hugosson
Festkommitté: Gullvi Alkemark, Gun Persson Brehmer, Sara-Maria Johansson, Kjell Persson.
Klubblokalen; Per-Olof Palm, Lars-Ivar Lindblad, Kjell Persson

§ 15 Övriga ärenden
Ola Hugosson, som arbetar med den nya Fågelforsleden längs Lagan, efterlyste personer som kan hjälpa till med praktiska uppgifter där. Vidare behövs personer som vill delta på tisdagsmötena i klubblokalen med att ordna dokument, skanna glasplåtar, sortera foton med mera.
Nyvalda ordföranden Jenny Larsen tackade sin företrädare och överlämnade blommor. Hon framhöll hans kunnighet och engagemang under tolv år i styrelsen, varav tio år som ordförande, och uttryckte den övriga styrelsens uppskattning över att han fortsätter som ledamot ännu en tid.

§ 17 Årsmötet förklarades avslutat.
Ola Hugosson höll ett föredrag om ursprunget till vagnstillverkningen i bygden och vallonernas betydelse för utvecklingen. Sven-Olov Carlsson tackade honom med blommor.
Till slut serverade festkommittén smörgåstårta.

Vid protokollet

Linnéa Hugosson, sekreterare

Sven-Olov Carlsson, ordförande

Justerare:

Jenny Larsen

Per Pettersson

Protokoll 23 februari 2018
Inlagt 27 februari 2018

Östbo Historiska Sällskap
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2, den 23 februari 2018 kl 14.00

Närvarande: Sven-Olov Carlsson ordförande, Jenny Larsen, Kjell Persson och Linnéa Hugosson. Adjungerade: Ola Hugosson, Per Pettersson och Lars Källgren. Återbud p g a sjukdom från Gullvi Alkemark

§ 1 Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Dagordning fastställdes.

§ 3 Valberedning
Per Pettersson och Lars Källgren rapporterade från valberedningens arbete.

§ 4 Rapporter och skrivelser
a. Byarums hembygdsförening har överlämnat till vårt arkiv sin hembygdsbok 2017.
b. Ordf. gick igenom protokollet från Hembygdsrådets senaste sammanträde. ÖHS var värd för detta.
c. Sekr. omnämnde ett kommande samarbete mellan kulturinstitutioner i Baltikum och Sverige med syfte att intresserade unga för äldre kultur. ÖHS har inbjudits av Lo Claesson och anmälts för att delta i förberedande möten kring detta. Inga ekonomiska förpliktelser eller arbetsuppgifter ingår.

§ 4 Ekonomi
Revision av 2017 års räkenskaper är klar.

§ 5 Årsmötet 2018
Detta äger rum 14 mars kl 18.30. Kallelser via brev gjordes i ordning vid arbetsmötet 6 februari (bilaga 1) och kommer att distribueras under de närmaste dagarna, liksom e-post till dem som har sådan (bilaga 2). Förslag till årsberättelse förelåg. Linnéa Hugosson beställer smörgåstårta från Hemköp till 40 personer, S-O Carlsson köper papperstallrikar, Gullvi Alkemark gör övriga inköp. Linnéa sköter inkasseringen av serveringsavgiften 40 kr samt ev. medlemsavgifter.

§ 6
Nästa styrelsemöte blir 21 mars kl 14.00 (kaffebröd Gullvi).

§ 12
Mötet avslutades med tack till Linnéa för kaffebrödet.

Linnéa Hugosson, sekr.
Sven-Olov Carlsson, ordf.

Protokoll 12 januar i2018
Inlagt fredag 19 januari 2018

Östbo Historiska Sällskap
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 1, den 12 januari 2018 klockan 14.00

Närvarande: Sven-Olov Carlsson ordförande, Jenny Larsen, Gullvi Alkemark, Kjell Persson och Linnéa Hugosson samt adjungerad kassören Ola Hugosson.

§ 1 Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Dagordning kompletterades och fastställdes.

§ 3 Rapporter och skrivelser
a. Ett tack för minnesgåvan vid Sture Håkanssons begravning har inkommit.
b. Ett fotoalbum från familjen Håkansson har överlämnats till ÖHS.
c. Från Nils Bondeson har överlämnats ett häfte som han fått av Gert Strömqvist. På 21 sidor beskrivs där Bröd. Bergkvists Mekaniska Verkstads historia i text och bilder.
d. Kjell Persson har ställt till förfogande tre filmer om äldre skillingarydsbor som han filmat medan Linus Persson intervjuade. Ola Hugosson har kopierat filmerna och kommer att redigera dem.
Styrelsen tackar för de olika dokumenten.
e. I skrivelse från länets hembygdsförbund har dess ordförande Irene Oskarsson presenterat hembygdsrörelsens nya vision, ”En levande hembygd öppen för alla”. Bl. a. åsyftas verksamhet för barn och unga samt uppmärksamhet på landskapets förändring.
f. Försäkringsbrev för Hembygdsförsäkringen hos Länsförsäkringar har inkommit.
g. Sekr. har besvarat Hembygdsförbundets enkät om 2017 års verksamhet. Vi har haft 8 publika arrangemang med 222 besökare och beräknar att våra funktionärer lagt ner 1200-1600 ideella arbetstimmar under året. Till länsförbundet har vi rapporterat 77 medlemmar vid årets slut.

§ 4 Ekonomi
Kassören föredrog bokslutet, som visar ett överskott på 7391 kronor. Kostnaden för skanner och högtalare har täckts genom extra kommunbidrag. Styrelsen godkände bokslutet.

§ 5 Utvärdering Arkivens dag 2017
Vid Öppet hus den 11 november 2017 på Arkivens dag var 22 personer närvarande. Bilder och text som tagits fram av studiecirkeln om Stationsgatan visades på skärmar, som sedan dess varit utställda på biblioteket. Ola Hugosson visade gamla filmer från samma gata, och som vanligt var det kaffe och tillfälle att titta i klippböcker.

§ 6 Årsmötet 2018
Detta äger rum 14 mars. Sekr. förbereder kallelse, föredragningslista och årsberättelse. Styrelsen beslöt att denna gång via e-post kalla till årsmötet de medlemmar som har sådan. Brev till övriga intresserade, även med inbetalningskort för årsavgiften, görs i ordning vid arbetsmötet 6 februari. Årsmötets program blir ett föredrag av Ola Hugosson om Skillingaryds vagnstillverknings historia och vallonernas betydelse.

§ 7 Öppet hus 2018
Programmet vid årets första Öppet hus, lördag den 24 februari, blir visning av den ena av Kjell Perssons filmer. Övriga Öppet hus hålls 7 april och 5 maj (marknadsdagen). Europeiska kulturarvsdagen kommer att högtidlighållas 8 september.

§ 8
Nästa styrelsemöte blir 23 februari kl 14.00 (kaffebröd Gullvi).

§ 12
Mötet avslutades med tack till Kjell för kaffe och semlor.

Linnéa Hugosson, sekr. Sven-Olov Carlsson, ordf.

Protokoll 10 november 2017
Inlagt söndag 14 januari 2018

Östbo Historiska Sällskap
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 8, den 10 november 2017 kl 13.00

Närvarande: Sven-Olov Carlsson ordförande, Jenny Larsen, Gullvi Alkemark och Linnéa Hugosson samt adjungerad kassören Ola Hugosson. Kjell Persson hade anmält förhinder.

§ 1 Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Dagordning kompletterades och fastställdes. Föregående styrelseprotokoll kommenterades och godkändes.

§ 3 Ekonomi
Kassören meddelade att en högtalare har inköpts för 2500 kronor att användas främst vid filmvisningar.

§ 4 Rapporter
Linnéa Hugosson rapporterade från funktionärssamlingen som länets hembygdsförbund anordnade på länsmuseet 28 oktober. Ett 60-tal ordförande och andra funktionärer deltog. Programmet handlade bl a om hur man kan arbeta för att nå ungdomar med verksamheten samt om olika system för att katalogisera innehållet i föreningarnas samlingar.

§ 5 Wikipedia
Ola och Linnéa Hugosson har deltagit i länsförbundets kurs i Vaggeryd om hur man redigerar i Wikipedia och startar eget konto och lägger in text och bilder.

§ 6 Marknadsdagen
Öppet hus på marknadsdagen 7 oktober samlade 39 besökare i NBV-lokalen och upplevdes som positivt. Begagnade böcker såldes för 1200 kronor, och det kom in 340 kronor i kaffepengar. Ola Hugosson visade Joel Anderssons korta film från marknaden samt en del bilder.

§ 7 Arkivens dag
Arkivens dag firas i år den 11 november. De båda studiecirklarna om Skillingaryds gamla affärsliv har forskat med sikte på en skärmutställning i NBV-lokalen. Trots dålig tillslutning i cirkeln under hösten gjorde de en spurt och har fått ihop ett antal skärmar med foton och text från Stationsgatan. Ola Hugosson kommer att visa filmer från samma gata, om hattaffären, leksaksaffären och cykelaffären. Linnéa Hugosson ansvarar för bokförsäljningen, Gullvi Alkemark och Jenny Larsen för kaffet. Kjell Persson flyttar skärmarna till biblioteket kommande vecka.

§ 8 Öppet hus 2018
Beslöts om Öppet hus på lördagarna 24 februari, 7 april och 5 maj kl 10-12.

§ 9 Arbetsmöten 2018
Tisdagarnas arbetsmöten (föreningsmöten) blir 6 februari, 6 mars, 3 april och 8 maj kl 14.00.

§ 10 Årsmöte 2018
Årsmöte hålls den 14 mars.

§ 11
Nästa styrelsemöte blir 12 januari kl 14.00.

§ 12
Mötet avslutades med tack till Jenny för nybakat varmt kaffebröd.

Linnéa Hugosson, sekr.

Sven-Olov Carlsson, ordf.

Protokoll 29 september 2017
Inlagt måndag 16 oktober 2017

Östbo Historiska Sällskap
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7, den 29 september 2017 kl 14.00

Närvarande: Sven-Olov Carlsson ordförande, Jenny Larsen, Gullvi Alkemark, Kjell Persson och Linnéa Hugosson samt adjungerad kassören Ola Hugosson.

§ 1 Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Dagordning kompletterades och fastställdes. Föregående styrelseprotokoll kommenterades och godkändes.

§ 3 Ekonomi
Kassören meddelar att behållningen är nära 50.000 kronor.

§ 4 Skrivelser
a. Utskick från Jönköpings läns hembygdsförbund. Bl a kommentar om det lyckade skolbarnslägret som ägt rum inom Vaggeryds kommuns område.
b. Utskick från Sveriges hembygdsförbund. Bl a om att EU har utsett 2018 till Kulturarvsår.
c. Inbjudan till inspirationsdagar på Jamtli i Östersund.
d. Kallelse till Hembygdsrådets styrelsemöte tisdag 3 oktober. Ola Hugosson utsågs att företräda ÖHS vid detta möte.

§ 5 Utvärdering av Världsarvsdagen
På Europeiska Världsarvsdagen 9 september kom ett 40-tal besökare till vårt Öppet hus som hölls i NBV-lokalen klockan 10-12. Ola Hugosson visade en bildserie från Fågelforsleden samt en film som han spelat in med Dan Damberg undervisande om svampar på ett underhållande sätt. Programmet var mycket uppskattat, och många tog en fika under tiden. Utställningsskärmarna har flyttats över av Kjell Persson till biblioteket. Där kan även den nya frågetävlingen fortsätta; den löstes under premiärdagen endast av en person.

§ 6 Marknadsdagen
Den 7 oktober håller vi Öppet hus från kl 10.00 till åtminstone kl 12.00 eller så länge det finns folk kvar. Ola Hugosson åtar sig att visa filmer. Kaffet serveras denna gång av Gullvi Alkemark och Kjell Persson. Sekr. skickar ut mejl och Facebook-inbjudan till ett par hundra kulturintresserade, Per Bunnstad ordnar annons på www.skillingaryd.nu, och Jenny Larsen har lagt ut evenemanget på ÖHS` egen nya Facebook-sida.

§ 7 Arkivens dag
De båda studiecirklarna om Skillingaryds gamla affärsliv har forskat med sikte på en skärmutställning vid Öppet hus på Arkivens dag 11 november. Arbetet har återupptagits i höst men bara samlat ett fåtal deltagare. Om de inte får utställningen klar, kommer vi att ha ett vanligt Öppet hus.

§ 7 Nästa styrelsemöte blir 10 november kl 13.00. Observera tiden!

§ 8 Vice ordförande
Till vice ordförande efter Nils Bondeson utsågs Jenny Larsen.

§ 9 En Facebook-sida för ÖHS startades av Jenny Larsen efter föregående styrelsemöte. Sidan fick snart ett 80-tal besökare, och fler anmäler sig efterhand. Beslöts att Jenny Larsen och Linnéa Hugosson ska stå som administratörer, och de som vill ha inlägg gjorda på sidan vänder sig i första hand till Jenny.

§ 10 Beslöts att sekr. ska se igenom utskicken från hembygdsförbunden på läns- och riksnivå, sammanfatta ev. intressanta avsnitt och mejla till styrelsen.

§ 9 Mötet avslutades med tack till Linnéa som bjudit på kaffebröd.

Linnéa Hugosson, sekr.

Sven-Olov Carlsson, ordf.

Dagordning 29 september 2017
Inlagt torsdag 22 september 2017

Östbo Historiska Sällskap

Dagordning
Styrelsemöte nr 7 år 2017
Plats: Lokalen Storgatan 6
Tid: Fredag 29 september kl 14.00

1. Sammanträdet öppnas.
2. Dagordning och föregående mötes protokoll.
3. Ekonomi.
4. Skrivelser och rapporter.
5. Utvärdering av Europeiska Världsarvsdagen 9 september.
6. Öppet Hus marknadsdagen 7 oktober.
7. Arkivens dag 11 november.
8. Nästa möte.
9. Övriga frågor.
10. Avslutning.

Kaffebröd: Linnéa

Protokoll

Östbo Historiska Sällskap
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 6 den 11 augusti 2017

Närvarande: Sven-Olov Carlsson ordförande, Nils Bondeson, Jenny Larsen och Linnéa Hugosson samt adjungerad kassören Ola Hugosson. Förhinder hade anmälts av Gullvi Alkemark och Kjell Persson.

§ 1 Ordf. förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Dagordning och föregående protokoll
Dagordning fastställdes och föregående styrelseprotokoll kommenterades och godkändes.
Betr § 3 om Facebooksida beslöts att starta en sida under namnet Östbo Historiska Sällskap med Jenny Larsen och Linnéa Hugosson som ansvariga.

§ 3 Ekonomi
Kassören meddelar att behållningen är cirka 50.000 kronor, det vill säga ingen större förändring över sommaren. Utskicket till dem som har e-post med påminnelse om medlemsavgift har inte gett resultat.

§ 4 Skrivelser
a. Jönköpings läns arkivförbund meddelar att temat för Arkivens dag den 11 november blir Synd & skam.
b. Jönköpings läns hembygdsförbunds månadsutskick.
c. Sveriges hembygdsförbunds utskick. Styrelsen beslöt nominera Mellan Härån och Rasjön till ”Årets hembygdsbok”.

§ 5 Världsarvsdagen
Vid Europeiska Världsarvsdagen 9 september ska användas de foton som Ola Hugosson har från Fågelforsledaren, huvudsakligen A4-format, med textremsor som sekr. åtar sig att skriva. Skärmarna ska börja göras i ordning vid det extra arbetsmötet kommande tisdag 15 augusti. Sekr. skickar ut ett mejl till e-postmedlemmar med vädjan att hjälpa till. Ola kan ha en film om leden snurrande i lokalen under dagen, och Jenny föreslår en mindre frågetävling. Prisutdelning till denna kan ev. ske samtidigt som utdelningen av priserna i den stora tävlingen om vandringsleden.
De sista förberedelserna för detta Öppet hus sker vid arbetsmötet 5 september.

§ 6 Arkivens dag
Temat för arkivens dag 11 november, Synd & skam, är frivilligt. ÖHS kommer i stället att använda dagen till Öppet Hus hos NBV kl 10.00-12.00 och visa det material som båda studiecirklarna om Skillingaryds affärsgator har kommit fram till. Beslöts tillskriva cirkelledarna Erik Sjöberg och Sven-Olof Sandberg samt även Per Bunnstad att de bör göra ett studiebesök på arbetsmötet den 5 september för att observera hur utställningen den 9 sept förbereds.

§ 7 Fler Öppet hus
Beslöts om Öppet hus marknadsdagen lördag 7 oktober kl 10.00-14.00. Enkel kaffeservering som vanligt alla dessa lördagar.

§ 8 Nästa styrelsemöte blir fredagen den 22 september kl 14.00.

§ 9 Avsägelse
Nils Bondeson meddelar att han av tidsbrist vill lämna styrelsen. Övriga ledamöter beklagar detta med tanke på hans goda kunskaper men måste respektera hans önskan. Beslöts att adjungera Inger Carlsson Remnemark till sammanträdena samt att försöka finna nya intresserade ledamöter till nästa årsmöte. Stadgarna medger en större styrelse, upp till åtta ledamöter och nio ersättare.

§ 10 Mötet avslutades med tack till Nils som bjudit på kaffebröd.

Linnéa Hugosson, sekr.
Sven-Olov Carlsson, ordf.

Protokoll 2 juni 2017
Inlagt tisdag 13 juni 2017

Östbo Historiska Sällskap
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5 den 2 juni 2017

Närvarande: Sven-Olov Carlsson ordförande, Gullvi Alkemark, Kjell Persson, Jenny Larsen och Linnéa Hugosson samt i ekonomifrågor kassören Ola Hugosson.

§ 1 Sven-Olov Carlsson förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Dagordning och föregående protokoll
Dagordning fastställdes och föregående styrelseprotokoll kommenterades och godkändes. Betr § 7 om Facebooksida har inte Per Bunnstad accepterat styrelsens namnförslag ”Skillingarydsbygdens historia” med länkar mellan de tre föreningarna. Sekr. fick i uppdrag att begära nytt namnförslag, för att det ska kunna bli en gemensam sida.

§ 3 Skrivelser
a. Kultur- och fritidsnämnden önskar uppgift om vilka föreningar som har verksamhet enbart för pensionärer. Ev. kommer kommunen att inrätta ett särskilt bidrag för detta. Beslöts att sekr. svarar att vi inte har sådan verksamhet.
b. Kultur- och fritidsnämnden inbjuder till dialog om översyn av föreningsbidragen. Styrelsen anser att Hembygdsrådet bör sända en deltagare dit.
c. Hembygdsförbundet inbjuder till kurs i Värnamo 30 oktober rörande Bygdeband.
d. Hembygdsförbundet i länet ber föreningarna utvärdera de utskick förbundet gör via e-post.

§ 4 Ekonomi
Kassören meddelade att 71 personer betalat medlemsavgift hittills i år, summa 14.900 kronor. Nuvarande behållning är cirka 55.000 kronor. Bland utgifterna kan nämnas scanner och dataminne för 6.380 kr, vilket dock kommunen väntas ge bidrag till.
Beslöts om minnesgåva efter avlidne medlemmen Sven Folkesson till Cancerfonden och MS-forskningen, 100 kr till vardera.
Beslöts att sekr. ska sända påminnelse om medlemsavgift till dem som har e-post.

§ 5 Hembygdsrådet 12 juni
Hembygdsrådet i Vaggeryds kommer att förlägga sitt nästa möte till Skillingaryd måndagen den 12 juni med besök i Malmströms smedja. ÖHS är värd för sammanträdet som ska hållas i NBV-lokalen, och styrelsen räknar med att festkommittén förbereder frallor och kaffe för 15-20 personer.

§ 6 Övriga ärenden
a. De nationella kulturarvsdagarna infaller i år 8-10 september. Årets tema är ”Natur och kulturarv – miljöer med möjligheter”. Beslöts att ÖHS uppmärksammar detta vid Öppet hus lördagen den 9 september genom en skärmutställning med text och bilder från den nya natur- och kulturleden längs Lagan. Utställningen kan sedan flyttas över till biblioteket.
b. Material från vårens båda studiecirklar om affärslivet bör presenteras vid ett annat Öppet hus under hösten. Beslöts kalla Sven-Olof Sandberg och Erik Sjöberg till arbetsmötet den 13 juni för att planera detta.

§ 7 Nästa styrelsemöte blir fredagen den 11 augusti kl 14.00.

§ 8 Mötet avslutades med tack till Gullvi som bjudit på kaffebröd.

Linnéa Hugosson, sekr.
Sven-Olov Carlsson, ordf.

Protokoll årsmöte 22 mars
Inlagt tisdag 18 april 2017

Protokoll fört vid årsmöte i Östbo Historiska Sällskap
Onsdagen den 22 mars 2017 i NBV-lokalen, Storgatan 6, Skillingaryd
Närvarande: 44 personer

§ 1 Sven-Olov Carlsson hälsade välkommen och framförde även ett tack till Dani Hamlin och Lars-Erik Svensson för gåvor som de överlämnat till föreningen.

§ 2 Årsmötet förklarades behörigen utlyst.

§ 3 Till funktionärer i årsmötet utsågs: Sven-Olov Carlsson ordförande, Linnéa Hugosson sekreterare samt Nils Bondeson och Gullvi Alkemark protokollsjusterare.

§ 4 Verksamhetsberättelse för 2016 upplästes av sekr. och lades till handlingarna.

§ 5 Ekonomisk redovisning för 2016 lämnades av kassören Ola Hugosson och lades till handlingarna.

§ 6 Revisionsberättelsen upplästes av revisorn Per Pettersson och lades till handlingarna.

§ 7 Styrelsen och kassören beviljades ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

§ 8 Till ordförande för 2017 omvaldes Sven-Olov Carlsson.

§ 9 Till styrelsevalet förelåg avsägelse från Eva-Lisa Svensson och Inger Carlsson Remnemark. Detta godkändes. Till ledamöter för två år omvaldes Sven-Olov Carlsson och Gullvi Alkemark samt nyvaldes Linnéa Hugosson. Till ledamot för ett år nyvaldes Jenny Larsen. Kvarstående från föregående år är Nils Bondeson och Kjell Persson.

§ 10 Till revisorer för ett år omvaldes Per Pettersson och Stig Wahlström.

§ 11 Till ledamöter i styrelsen för Hembygdsrådet i Vaggeryds kommun omvaldes Nils Bondeson ordinarie och Sven-Olov Carlsson ersättare.

§ 12 Till valberedning för ett år omvaldes Per Pettersson och Ingemar Pettersson samt nyvaldes Lars Kjellgren.

§ 13 Medlemsavgiften för år 2018 fastställdes till oförändrat 200 kr för enskild och 300 kr för familj.

§ 14 Följande ansvariga för arbetsgrupper utsågs:
”Gamla Skillingaryd”: Sven-Olov Carlsson, Per Bunnstad och Jenny Larsen.
Marknadsföring/PR: Per Bunnstad och styrelsen.
Dataansvarig: Nils Bondeson
Festkommitté: Gullvi Alkemark, Gun Persson Bremer, Sara-Maria Johansson och Kjell Persson.
Klubblokal; Per-Olof Palm och Lars-Ivar Lindblad.

§ 15 Övriga ärenden: Årsmötet förordade att arbetsmötena fortsätter som förut, första tisdagen i varje månad kl 14.00. Vidare efterlyste ordf. personer som är intresserade av att skanna in glasplåter, diabilder m.m.

§ 16 Ordf. framförde föreningens tack med blomsterhyllning till Eva-Lisa Svensson, Inger Carlsson Remnemark samt Ola och Linnéa Hugosson.

§ 17 Årsmötet förklarades avslutat. Därefter visade Ola Hugosson en film där han intervjuat Lars Kjellgren om tidigare bebyggelse på Kaffegatan. Många årsmötesdeltagare bidrog sedan med att berätta egna minnen från gatan. Till slut serverades traditionsenligt smörgåstårta.

Vid protokollet

Linnéa Hugosson

Ordf. Sven-Olov Carlsson

Justerare:

Nils Bondeson

Gullvi Alkemark

Protokoll 7 april 2017
Inlagt fredag 14 april 2017

Östbo Historiska Sällskap
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4 den 7 april 2017

Närvarande: Sven-Olov Carlsson ordförande, Nils Bondeson, Gullvi Alkemark, Kjell Persson, Jenny Larsen och Linnéa Hugosson.

§ 1 Öppnande
Sven-Olov Carlsson hälsade de nyvalda ledamöterna Jenny Larsen och Linnéa Hugosson välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Dagordning - protokoll
Dagordning och föregående styrelseprotokoll godkändes.

§ 3 Utvärdering av årsmötet
Årsmötet den 22 mars var välbesökt och genomfördes i god stämning. Filmvisningen efteråt var uppskattad och föranledde många igenkännande kommentarer. Flera nya medlemmar skrevs in.

§ 4 Konstituering
Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
Vice ordförande Nils Bondeson
Sekreterare Linnéa Hugosson
Vice sekreterare Jenny Larsen
Vice kassör Sven-Olov Carlsson
Kassör, utanför styrelsen, Bernt-Ola Hugosson

§ 5 Ekonomi
Inga större förändringar har skett sedan årsskiftet.

§ 6 Skrivelser och rapporter
a Inbjudan från länsmuseet till kostnadsfri kurs om hur man lägger ut info på Wikipedia.
b Inbjudan från Sveriges Hembygdsförbund till kurs om hur man arrangerar filmförevisningar.
c De nationella kulturarvsdagarna infaller i år 8-10 september. Årets tema är ”Natur och kulturarv – miljöer med möjligheter”. Vid kommande möte beslutar styrelsen hur ÖHS ska delta.
d Nr 2 av ÖHS-boiten har utkommit.
e Flera nya informationstavlor sätts upp inom kort, vid natur- och kulturleden och i Skillingaryds tätort.
f Några nya personer har uttryckt intresse för att skanna bilder i arkivet.

§ 7 Övriga frågor
a Frågan om Facebook-sida för föreningen aktualiserades åter vid årsmötet. Ett problem är att hitta ett tydligt och någorlunda kort namn för en sådan sida, så att den kan betjäna både ÖHS, Skillingaryds Militärhistoriska förening och Skivaryds Samlarklubb. Styrelsen föreslår namnet ”Skillingarydsbygdens historia” och att länkar upprättas mellan föreningarna. Sekr. meddelar Per Bunnstad detta.
b Till nästa ordinarie arbetsmöte, tisdagen den 2 maj, är Gullvi Alkemark i tur att skaffa kaffebröd.
Gullvi åtog sig även att förse studiecirklarna med enkelt kaffebröd.

§ 9 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir fredagen den 2 juni kl 14.00 (kaffebröd Gullvi)

§ 10 Avslutning
Mötet avslutades.

Linnéa Hugosson, sekr.

Sven-Olov Carlsson, ordf.

Protokoll 15 februari 2017
Inlang lördag 18 februari 2017

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 2 ÅR 2017
170215 KL. 14.00 – 16.30

Sven-Olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson, styrelseledamot
Gullvi Alkemark, styrelseledamot
Frånvarande Inger Carlsson-Remnemark, sekreterare
Övriga Per Pettersson och Ingemar Pettersson § 7

§ 1 Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade årets andra sammanträde och hälsade välkommen.

§ 2 Dagordning och föreg. protokoll
Dagordning och föregående protokoll godkändes.

§ 3 Öppet Hus
Nästa Öppet Hus kommer som planerat att äga rum lördagen den 18 februari i NBV-lokalen mellan kl 10-12. Som tidigare visas film av Ola och ges möjlighet att titta på gamla tidningsklipp. Enkel fika.
.

§ 4 Planering årsmöte
ÖHS årsmötet kommer att äga rum onsdagen 22 mars och dess upplägg kommer att följa det som beskrivits i föregående protokoll. Avgiften för kaffe höjs från 30 till 40 kr.

§ 5 Ekonomi
Ordföranden redogjorde för den ekonomiska situationen och konstaterade att föreningens tillgångar f.n. uppgår till 51 950:- kr. Nils fick i uppdrag att från Hembygdsrådet anhålla om bidrag för inköp av avancerad scanner (för dokumentation av foto-original på glas), samt
för inköp av en extra hårddisk för backup.

§ 6 Skrivelser o. rapporter
Inga

§ 7 Övrigt
Per Pettersson och Ingemar Pettersson från valberedningen deltog tillsammans med styrelsen i genomgång av underlag för årsmötet.
Nils informerade om att han deltagit i det första mötet i den studiecirkel om filmredigering som hålls av Ola Hugosson.

§ 8 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde hålls onsdagen den 8 mars 2017 kl.14.00.

§ 9 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade Eva-Lisa för det goda fikat.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf.

Nils Bondeson, t.f. sekr.

Dagordning 15 februari 2017
Inlagt torsdag 2 februari 2017

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 2 år
Plats: Lokalen Storgatan 6
Tid: Onsdagen den 15 februari kl.14.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Öppet Hus 18 febr.
4. Planering årsmöte 22 mars
5. Ekonomi
6. Skrivelser och rapporter
7. Övrigt
8. Nästa sammanträde
9. Avslutning

Protokoll 11 januari 2017
Inlagt tisdag 17 januar i2017

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 1 ÅR 2017
170111 KL. 14.00 – 16.30

Nils Bondeson, vice ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Kjell Persson, styrelseledamot
Gullvi Alkemark, styrelseledamot
Frånvarande
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Övriga
Per Bunnstad § 7
Ola Hugosson § 7

§ 1 Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade årets första sammanträde och hälsade välkommen.

§ 2
Dagordning och föreg. protokoll
Dagordning och föregående protokoll godkändes.

§ 3 Öppet Hus
Som planerat blir det Öppet Hus lördagen den 21 januari i NBV-lokalen mellan kl 10-12.
Det kommer att som tidigare visas film av Ola och ges tillfälle att titta på gamla tidningsurklipp. Enkel fika.
Nästa Öppet Hus blir lördagen den 18 febr.

§ 4 Planering årsmöte
ÖHS årsmöte beslutades att äga rum onsdagen den 22 mars i NBV-lokalen, som bokats. Efter årsmötet planeras att visa film om Kaffegatan som sammanställts av Ola, samt även bilder.
Traditionsenligt kommer smörgåstårta att serveras.
Beslutades att till nästa styrelsemöte kalla valberedningen att deltaga.

§ 5 Ekonomi
Ordföranden redogjorde för kontoutdraget från banken och konstaterades att kommunbidraget kr. 3.000:- hade insatts.

§ 6 Skrivelser o. rapporter Övrigt
Inga

§ 7
Per informerade om studiecirkeln om affärer och att den startas 17 januari kl. 14.00. Annonseras på skillingaryd.nu samt i ÖHSboiten, som kommer ut i dagarna.
Vidare bestämdes att ännu ett Öppet Hus skulle anordnas i samband med Frimärkets Dag i NBV-lokalen den 18 mars tillsammans med Skivaryds Samlarklubb.
Ola informerade om filmredigeringskursen.
Nils informerade om att han deltagit i en föreläsning om digital kommunikation mellan folk och föreningar, som ägt rum i Värnamo.

§ 8
Nästa sammanträde
Nästa sammanträde hålls onsdagen den 15 februari 2017 kl.14.00.

§ 9 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade samtidigt Inger för det goda fikat.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf.

Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning 11 januari 2017
Inlagt onsdag 4 januari i2017
Styrelsemöte nr 1 år 2017
Plats: Lokalen Storgatan 6
Tid: Onsdagen den 11 januari kl. 14.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Öppet Hus
4. Planering årsmöte
5. Ekonomi
6. Skrivelser och rapporter
7. Övrigt
8. Nästa sammanträde
9. Avslutning
Protokoll 14 december 2016
Inlagt måndag 19 december 2016

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 10 ÅR 2016
161214 KL. 14.00 – 16.30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson, styrelseledamot
Gullvi Alkemark, styrelseledamot

§ 74 Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 75 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 76 Utvärdering av Öppet Hus
Vid utvärderingen av Öppet Hus 26 november var det mycket positivt även denna gång. Beöksantalet var ett 70-tal, ungefär lika med 12 november. Filmvisningen var mycket uppskattad samt klippböckerna. Per, Nils och Ola ansvarade för detta Öppet Hus. Pers fru fixade fikat.
Per informerade om en studiecirkel, som är tänkt att starta om affärslivet i Skillingaryd.
7 personer anmälde sitt intresse på en lista som fanns utlagd.

§ 77 Ekonomi
Inget att rapportera.

§ 78 Skrivelser och rapporter
Inget.

§ 79 Övrigt
Från Per har inkommit förslag om att fortsätta med Öppet Hus varannan lördag från mitten av januari t.o.m april udda lördagar med startvecka 3 och 2 timmar varje gång.
Styrelsen diskuterade detta förslag och kom fram till att ordna Öppet Hus 1 ggr i januari den 21:e och 1 ggr i februari den 18:e kl. 10.00-12.00.
När det gäller studiecirkeln har Per en gång startat arbete med affärsverksamheten, som vi hoppas kan tas upp igen med Per som studieledare. Något annan studieledare finns inte. De som anmält intresse förväntar sig att höra om igångsättning.
Ola har kommit med förslag om att starta en cirkel om enkel redigering av film, som kan kombinera filmsekvenser med stillbilder ur vårt arkiv och även lägga in texter. Ola ansvarar. Gullvi påpekade att 2017 fyller folkskolan 175 år och att vi borde uppmärksamma detta på något sätt.

§ 80 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde hålls onsdagen 11 januari 2017 kl.14.00.

§ 81 Avslutning
Ordföranden avslutade årets sista sammanträde och önskade God jul och Gott nytt år och tackade Nils för det goda julfikat.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf.

Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning
Inlagt tisdag 13 december 2016

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 10 år 2016
Plats: Lokalen Storgatan 6
Tid: Onsdagen den 14 december kl. 14.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Utvärdering av Öppet Hus 26 nov.
4. Ekonomi
5. Skrivelser och rapporter
6. Övrigt
7. Nästa sammanträde
8. Avslutning

Protokoll 16 november 2016
Inlagt tisdag 22 november 2016

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 9 ÅR 2016
161116 KL. 14.00 – 16.30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson, styrelseledamot
Gullvi Alkemark, styrelseledamot

§ 66 Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 67 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 68 Utvärdering av Öppet Hus
Lördagen 12 november anordnades Öppet Hus i NBV- lokalen Storgatan 6 i gatuplan, i samma hus som ÖHS arkiv- och samlingsplats finns i källarplan.
Ämnet för dagen var ”Affärslivet förr i Skillingaryd”. Filmförevisning förekom med intervjuer med köpmän från tidigare affärer som funnits på orten. Vidare hade ett antal klippböcker från vårt arkiv plockats fram. Intresset för gamla tider i Skillingaryd var stort och det uppskattades till ett 70-tal besökare under öppettiden 10.00-13.00.
Enkelt fika serverades också.
Nästa Öppet Hus blir 26 november i samma lokal.
Det blir också filmvisning som Ola Hugosson håller på att sammanställa och vi hoppas intresset blir lika stort.

§ 69 Ekonomi
Inget att rapportera.

§ 70 Skrivelser och rapporter
Kallelse till Hembygdsrådets styrelsemöte 22 november.

§ 71 Övrigt
Diskuterades om att försöka göra intervju med ägarna till Henning Svenssons Cykelaffär samt Guldsmedsaffär för att kunna göra en dokumentation om detta.
ÖHSboiten nr 5-2016 med bilaga om affärer inför en studiecirkel.
Skrivelse från Sveriges Hembygdsförbund förslag på vision 2030.
Vaggeryds Kommun bidragsansökan 2016.

§ 72 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde hålls onsdagen den 14 december kl.14.00.

§ 73 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och styrelsen tackade Sven-Olov för det goda fikat han bjöd på.

Skilllingaryd dag som ovan:

Sven-Olov Carlsson, ordf.

Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning 16 november 2016
Inlagt måndag 7 november 2016

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 9 år 2016
Plats: Lokalen Storgatan 6
Tid: Onsdagen den 16 november kl. 14.00

1. Sammanträdet öppnas

2. Dagordning och föregående mötesprotokoll

3. Utvärdering av Öppet Hus 12 nov.

4. Ekonomi

5. Skrivelser och rapporter

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde

8. Avslutning

Protokoll 12 oktober 2016
Inlagt tisdag 18 oktober 2016

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 8 ÅR 2016
161012 KL. 14.00 – 17.00

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Kjell Persson, styrelseledamot
Gullvi Alkemark, styrelseledamot
Frånvarande Eva-Lisa Svensson
Övrig § 63 Per Bunnstad

§ 59 Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 60 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 61
Ekonomi
Resultaträkning t.o.m 30 september genomgicks av ordföranden.

§ 62 Skrivelser och Rapporter
Nyhetsbrev från Jönköpings läns hembygdsförbund nr 7.
Broschyr om Länsmuseets verksamhet.

§ 63 Övrigt
Kjell Persson överlämnade att antal fotografier och tidningsurklipp gällande kraftverket Fågelfors, som han fått av Gerd Åsliden, där hennes pappa Arvid Johansson varit anställd i många år.

Per Bunnstad överlämnade album med tidningsurklipp, som han fått av Ing-Marie Andersson. ÖHS tackar för detta.

Per föreslog att en facebooksida skulle vara bra för nå ut mer till allmänheten. Den skulle då kunna vara gemensam för ÖHS, Skivaryd och Militärhistoriska föreningen. Diskussion följde och man uppdrog åt Per att genomföra detta.

Annonsering inför våra öppetdagar 12 nov. och 26 nov. sker på skillingaryd.nu och via affischering. Per och Nils sköter detta.

§ 64 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde hålls onsdagen den 16 november kl.14.00.

§ 65 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade Gullvi för det goda fikat hon bjöd på.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson,ordf.

Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning 12 oktober 2016
Inlagt torsdag 6 oktober 2016

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 8 år 2016
Plats: Lokalen Storgatan 6
Tid: Onsdagen den 12 oktober kl. 14.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Ekonomi
4. Skrivelser och rapporter
5. Övrigt
6. Nästa sammanträde
7. Avslutning
(Gullvi fika)

Protokoll 21 september 2016
Inlagt tisdag 27 september 2016

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 7 ÅR 2016
160921 KL. 14.00 – 17.30

Närvarande
Sven-olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson, styrelseledamot
Gullvi Alkemark, styrelseledamot

§ 51 Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 52 Dagordning och föreg.protokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 53 Utvärdering jubileumsutställning 10 sept
Jubileumsutställningen i NBV-lokalen blev väldigt uppskattad.
Under öppettiden 10.00 – 14.00 besöktes utställnigen av c:a ett 100-tal personer. Intresset för våra klippböcker, som lagts fram, blev succè. Utställningstavlorna på Hemköp har också många blivit intresserade av. Utställningen finns nu på biblioteket.
Däremot kan vi notera att intresset för att besöka Malmströms smedja och se på smidesarbete inte var så stort.

§ 54 Ekonomi
Inget att rapportera.

§ 55 Skrivelser och rapporter
Nyhetsbrev nr 6 från Jönköpings Läns Hembygdsförbund.
Inbjudan till ordförande/funktionärs träff den 22 oktober på Länsmuseet.
Per Bunnstad har skickat mail till styrelsen där han föreslår att ÖHS skulle testa att ha öppet några lördagar i vår lokal och i NBV-lokalen. Vi skulle då kunna visa våra klippböcker och lite filmer. Kanske skulle man då få fler att intressera sig och bli medlemmar. Förslaget var att ha öppet tre lördagar i
november och tre lördagar i december.
Styrelsen diskuterade förslaget och kom fram till att börja med två lördagar i november 12 och 26 för att se hur det utfaller.

§ 56 Övrigt
Gamla skolkort från Britt Johansson Vaggeryd har lämnats till ÖHS genom Inger, som vi tar emot och tackar för.

Ordföranden framförde särskilt tack till Nils för det arbete han utfört i samband med utställningen och ett tack även till Ola Hugosson för hans insatser.

§ 57 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls onsdagen den 12 oktober kl. 14.00.

§ 58 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade samtidigt Kjell för gott fika.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson ordf.
Inger Carlsson Remnemark sekr.

Dagordning 21 september 2016
Inlagt 13 september 2016

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 7 år 2016
Plats: Lokalen Storgatan 6
Tid: Onsdagen den 21 september kl. 14.00

1. Sammanträdet öppnas

2. Dagordning och föregående mötesprotokoll

3. Utvärdering av jubileumsutställningen 10 september

4. Ekonomi

5. Skrivelser och rapporter

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde

8. Avslutning

Protokoll 10 augusti 2016
Inlagt onsdag 17 augusti 2016

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 6 ÅR 2016
160810 KL. 14.00 - 17.30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson, styrelseledamot
Gullvi Alkemark, styrelseledamot

§ 43 Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 44 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordningen godkändes. Per Bunnstad har i skrivelse anmärkt på § 36 i protokoll nr 5 gällande protokoll nr 4 § 29 där sista raden lyder: Han lovar skriva historik över föreningens verksamhet. Denna skrivning utgår.

§ 45 Jubileum
Sven-Olov har kontaktat Hemköp och fått tillåtelse att sätta några utställningsskärmar där.
Kontakt tas med biblioteket för att få sätta upp en del av utställningen där efteråt.
Under utställningsdagen serveras enkelt fika. Gullvi ansvarar för detta.
Inger kontaktar Per Bunnstad när det gäller annonseringen i samråd NBV, som är medarrangör. Öppettid för utställningen blir 10.00-14.00.

§ 46 Ekonomi
Inget att rapportera förutom hyresutbetalningar.

§ 47 Skrivelser och rapporter
Bestämmelser för Jönköpings Läns Hembygdsförbunds hederspris.
Statuter för Jönköpings läns hembygdsförbunds förtjänstmedalj och förtjänstmärke.
Länsmuseet tipsar om smultronställen i Jönköpings län.
Information om Kulturarvsdagen 9-11 september 2016.
Information om Arkivens Dag 12 november 2016.
Nyhetsbrev nr 5 från Jönköpings Läns Hembygdsförbund om bl.a Funktionärs-/ Ordförandedagen i Jönköping 22 oktober 2016.

§ 48 Övrigt
Inget att rapportera.

§ 49 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls onsdagen den 21 september kl.14.00.

§ 50 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade samtidigt Eva-Lisa för det goda fikat som hon bjöd på.
Efter sammanträdet genomgicks en del av det historiska material som Nils sammanställt till utställningen.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf.
Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning 10 augusti 2016
Inlagt fredag 5 augusti 2016

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 6 år 2016
Plats: Lokalen Storgatan 6
Tid: Onsdagen den 10 augusti kl. 14.00

1. Sammanträdet öppnas

2. Dagordning och föregående mötesprotokoll

3. Jubileum

4. Ekonomi

5. Skrivelser och rapporter

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde

8. Avslutning

Protokoll 16 juni 2016
Inlagt torsdag 30 juni 2016

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 5 ÅR 2016
160615 KL. 14.00 – 16.30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson, styrelseledamot
Gullvi Alkemark, styrelseledamot

§ 35 Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 36 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordningen godkändes och föregående mötesprotokoll godkändes med rättelse under närvarande övrig: Per Bunnstad § 27-§ 29.

§ 37 Jubileum
Inför jubilèet den 10 sept. diskuterades olika förslag till material.
Det konstaterades att vi har mycket från tidigare utställningar och även sådant som ej visats förut, såsom klippböcker och gamla fotografier. Nils fick i uppdrag att kontakta Per när det gäller historik om föreningen. Bernt-Ola undersöker om vi också kan visa några filmer från vårt arkiv under utställningsdagen.
Kaffe och kaka kommer att serveras.

§ 38 Ekonomi
Inget att rapportera.

§ 39 Skrivelser o. rapporter
Ordföranden informerade om presidieträff med Hembygdsrådet som ägt rum 19 maj på Miliseum i Skillingaryd.

§ 40 Övrigt
Gullvi redovisade sin utredning om ”Bleke månen” en gammal benämning på Jonssons konditori. Materialet ska sedan genom vår studiecirkel bli ett underlag till en kulturtavla.

Kjell har firat högtidsdag 75 år, och styrelsen uppvaktade med en blomma och önskade god fortsättning.

§ 41 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls onsdagen den 10 augusti kl.14.00.

§ 42 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade Inger för fika med jordgubbstårta som hon bjöd på och vi önskade varandra en skön sommar.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf.
Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Kallelse 15 juni 2016
Inlagt tisdag 7 juni 2016

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 5 år 2016
Plats: Lokalen Storgatan 6
Tid: Onsdagen den 15 juni kl. 14.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Jubileum
4. Ekonomi
5. Skrivelser och rapporter
6. Övrigt
7. Nästa sammanträde
8. Avslutning

Protokoll 18 maj 2016
Inlagt söndag 22 maj 2016

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 4 ÅR 2016
160511 KL.14.00 -16.30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson, styrelseledamot
Gullvi Alkemark, styrelseledamot
Övrig
Per Bunnstad § 27 - § 29

§ 27 Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 28 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 29 25-års jubileum
Beslöts att firande av ÖHS 25-års jubileum ska ske i samband med ”Kulturarvsdagen” 9-11 september. NBV-lokalen är bokad lördagen den 10 sept. för en utställning om ÖHS verksamhet under åren samt då även kunna visa en del filmer.
Förslag uppkom också om att söka tillstånd hos Hemköp för några utställningstavlor i entrèn. Sven-Olov kontaktar chefen.
Per informerade lite om hur föreningen tillkom och vilka som var styrelse och medarbetare. Han lovar att skriva historik över föreningens verksamhet under åren.

§ 30 Ekonomi
Inget att rapportera.

§ 31 Skrivelser o. rapporter
Inbjudan från Sveriges Hembygdsförbund till Kulturarvsdagen 9 – 11 september. Temat är ”Tidens rörelser”.

§ 32 Övrigt
Nils rapporterade att han tagit kontakt med Ingemar Hasselberg, som är datakonsult, ang. överföring av filer från den gamla datorn till den nya.

§ 33 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls onsdagen den 15 juni kl.14.00.

§ 34 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade Nils för fikat han bjöd oss på.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf.
Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning 11 maj 2016
Inlagt torsdag 5 maj 2016

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 4 år 2016
Plats: Lokalen Storgatan 6
Tid: Onsdagen den 11 maj kl. 14.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. 25-årsjubileum
4. Ekonomi
5. Skrivelser och rapporter
6. Övrigt
7. Nästa sammanträde
8. Avslutning

Protokoll 160420
Inlagt fredag 29 april 2016

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 3 ÅR 2016
160420 KL. 14.00 - 16.00

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson, styrelseledamot
Frånvarande
Gullvi Alkemark

§ 18 Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade välkommen samt förklarade att tidigare utlyst styrelsemöte 9 mars blivit inställt p.g.a sjukdom.

§ 19 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 20 Konstituering av styrelse
Till vice ordförande valdes Nils Bondeson.
Till kassör valdes Bernt-Ola Hugosson (utanför styrelsen).
Till vice kassör valdes Sven-Olov Carlsson.
Till sekreterare valdes Inger Carlsson Remnemark.
Till vice sekreterare valdes Eva-Lisa Svensson.

§ 21 Utvärdering av årsmötet
Årsmötet hölls den 16 mars i NBV-lokalen och 32 personer kom och 1 ny medlem kunde inskrivas i föreningen. Ola Hugosson visade filmen om ”Västra Lägret” som rönte stor uppskattning.
Kaffe och traditionell smörgåstårta serverades under kvällen.

§ 22 Ekonomi
Kontoutdrag från banken redovisades av ordföranden.

§ 23 Skrivelser o. rapporter
Byarums Hembygdsförenings årsskrift 2015 överlämnad.
Nils Bondeson rapporterade från Kulturtinget, som hölls 13 april i Fenix kulturcentrum och handlade om målet för kulturverksamheten och hur det ska förverkligas.
Ordföranden rapporterade från Hembygdsrådets årsmöte 22 mars, som hölls i Götaströms Fordonshistoriska klubblokal

§ 24 Övrigt
Östbo Historiska Sällskap bildades år 1991 och firar i år 25 år.
Diskuterades att under hösten göra någon form av jubileumsutställning.

Ordföranden har efter beställning erhållit 10 st nycklar till ytterdörr Storgatan 6 ingång ÖHS samt 2 st till innerdörr lokalen.
Vidare uppkom diskussion om att få en bättre och utökad kontakt med lokalpressen. Nils undersöker.

§ 25 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls onsdagen den 11 maj kl. 14.00.

§ 26 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och bjöd på fika som vi avnjöt och tackade för.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf.

Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning 20 april 2016
Inlagt tisdag 12 april 2016

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 3 år 2016
Plats: Lokalen Storgatan 6
Tid: Onsdagen den 20 april kl. 14.00

Tidigare kallelse till styrelsemöte nr 3. den 9 mars blev inställt p.g.a sjukdom.

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Konstituering av styrelse
4. Utvärdering av årsmötet
5. Ekonomi
6. Skrivelser och rapporter
7. Övrigt
8. Nästa sammanträde
9. Avslutning

Årsmöte 16 mars 2016
Inlagt 5 april 2016

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
ÅRSMÖTESPROTOKOLL DEN 16 MARS ÅR 2016

Tid och plats NBV-lokalen Storgatan 6 i Skillingaryd
Antal närvarande: 32 personer

1 Välkomsthälsning
Ordföranden Sven-Olov Carlsson hälsade medlemmar och icke medlemmar välkomna till årsmötet och särskilt välkommen till Bernt-Ola Hugosson, som efter årsmötet ska visa film.

2 Parentation
Parentationen inleddes för avlidne medlemmen Lennart Ljung, som varit en trogen medlem och deltagit i våra aktiviteter och haft ett delat ansvar med Per-Olof Palm för klubblokalen. Lennart Ljung var född 9 februari 1938 och avled 1 april 2015. Ljus tändes och en tyst minut hölls till hans minne.

3 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
Mötet ansågs vara stadgeenligt utlyst.

4 Ordf. och sekr.
Till ordförande för årsmötet valdes Sven-Olov Carlsson och till sekreterare valdes Inger Carlsson Remnemark.

5 Justeringsmän
Till att justera dagens protokoll utsågs Rune Alm och Åke Magnusson.

6 Verksamhetsberättelse godkändes
Verksamhetsberättelsen upplästes av sekreteraren och med ett tillägg vad gäller skärmutställningen på biblioteket i Skillingaryd ang. skyltprojektet så fanns inte bara ÖHS tavlor utan även tavlor från övriga platser i kommunen.

7 Ekonomisk redovisning
Föreningens kassör Bernt-Ola Hugosson redogjorde för den ekonomiska ställningen.

8 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen upplästes av revisor Per Pettersson och det framgick att räkenskaperna var väl förda och verifierade. Såväl resultaträkning som revisionsberättelse godkändes. Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelse och kassör. Ordföranden framförde styrelsens tack till kassören.

9 Val av ordförande
Till ordförande för kommande verksamhetsår omvaldes Sven-Olov Carlsson.

10 Val av styrelse
Årsmötet följde valberedningens förslag:
Kvarstående 1 år Sven-Olov Carlsson
” Eva-Lisa Svensson
” Gullvi Alkemark
Omval 2 år Inger Carlsson Remnemark
” Kjell Persson
” Bondeson
Ingen ersättare i styrelsen valdes.

11 Val av revisorer
Val av revisorer 1 år: Omval av Per Pettersson och Stig Wahlström.

12 Val av ombud i Hembygdsrådet
Ordinarie Nils Bondeson och ersättare Sven-Olov Carlsson

13 Val av 3 ombud till Hembygdsrådets årsmöte
Till Hembygdsrådets årsmöte i Skillingaryd i Fordonshistoriska klubbens lokal 22 mars utsåg årsmötet Nils Bondeson, Vincent Persson och Lars-Ivan Lindblad.

14 Val av valberdning
Till valberedning på 1 år omvaldes Ingemar Pettersson och Per Pettersson.

15 Fastställande av årsavgift för år 2017
Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift 200:-/person och 300.-/familj. Detta godkändes av årsmötet.

16 Ansvariga för arbetsgrupper
Till ansvariga för arbetsgruppen ” Gamla Skillingaryd” omvaldes Sven-Olov Carlsson, Per Bunnstad och Inger Carlsson Remnemark.
Omval Marknadsföring/ PR: Per Bunnstad och styrelsen.
Festkommittè: Gullvi Alkemark, Gun Brehmer och Sara-Maria Johansson.
Klubblokalen; Per-Olov Palm och nyvaldes Lars-Ivan Lindblad efter avlidne Lennart Ljung.

17 Övrigt
Bernt-Ola Hugosson informerade om att en ”Naturled” kommer att genomföras utmed Fågelforsdammen förbi Götaström och upp mot Vaggeryd. Detta kommer att ske i samråd med kommunen och är ett 4 års projekt med skötselavtal med kommunen. Han vädjade om hjälp med att ta fram kulturhistoriska bitar utmed leden.

Per Bunnstad påminde om att det är 25 år sedan ÖHS bildades och tyckte att detta bör uppmärksammas på något sätt.

Ingemar Pettersson föreslog att man bör göra intervjuer med med de finska krigsbarn som kom till Skillingaryd under kriget.

Innan ordföranden avslutade årsmötet överlämnade sekreteraren Inger Carlsson Remnemark en blomma till ordföranden och tackade från styrelsen för det arbete som han nedlägger i föreningen.

18 Avslutning
Ordföranden tackade för uppmärksamheten och överlämnade till Bernt-Ola och filmförevisningen av ”Statliga byggnadsminnet – Västra Lägret i Skillingaryd”.
Här gavs en mycket utförlig redogörelse av Miliseums chef Sven Engqvist om varje byggnads ändamål även om de som förflyttats till annan ort.
Tack framfördes av ordföranden till Bernt-Ola för den intressanta filmen och för det fina kulturarbete som han hjälper oss med i ÖHS där han också är kassör. En blomma som tack överlämnades.

Ordföranden avslutade årsmötet och tackade för uppmärksamheten.
Därefter serverades kaffe och smörgåstårta. Ordföranden uttalade tack till serveringspersonalen.

Efter gemenskapen vid kaffeborden visade Bernt-Ola en film om var den tänkta ”Naturleden” ska gå och hur den ser ut i dagsläget.

Skillingaryd som ovan:

Sven-Olov Carlsson, ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Justeringsmän: Rune Alm och Åke Magnusson

Dagordning 9 mars 2016
Inlagt söndag 6 mars 2016

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 3 år 2016
Plats: Lokalen Storgatan 6
Tid: Onsdagen den 9 mars kl. 14.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Slutrapportering inför årsmötet
4. Ekonomi
5. Skrivelser och rapporter
6. Övrigt
7. Nästa sam
manträde
8. Avslutning

Protokoll 17 februari 2016
Inlagt onsdag 24 februari 2016

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 2 ÅR 2016
160217 KL.14.00 – 17.00

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson, styrelseledamot
Gullvi Alkemark, styrelseledamot

§ 9 Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 10 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 11 Planering årsmöte
Verksamhetsberättelse för år 2015 var utskriven av sekreteraren och godkändes av styrelsen.
Inbjudan till årsmötet skickas skriftligen med inbetalningskort till medlemmarna.
Per Bunnstad ansvarar för annonsering i samråd med NBV.
Servering av smörgåstårta, som beställs av Inger.
Gullvi kontaktar serveringskommittèn.
Ola Hugosson visar efter årsmötesförhandlingarna filmen:
”Statliga byggnadsminnet- Västra Lägret, Skillingaryd”.

§ 12 Ekonomi
Resultaträkning inlämnad av kassören och revisionsberättelse utskriven av revisorerna.

§ 13 Skrivelser och rapporter
Skrivelse från Sveriges Hembygdsförbund: Hur kan hembygdsrörelsen bidra till en positiv samhällsutveckling? Hur engagerar och involverar vi äldre, unga och barn? Uppmaning att diskutera i föreningen och komma med förslag.

§ 14 Övrigt
ÖHSboiten utkommen med nr 1 2016.

§ 15 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde hålls onsdagen den 9 mars kl.14.00 i klubblokalen Storgatan 6.

§ 16 Valberedning
Ingemar från valberedningen var kallad och hälsades välkommen.
Sammanträdet avbröts för fika, som Gullvi bjöd. Tack framfördes till henne.
Sammanträdet återupptogs och dagordningen för årsmötet genomgicks. Ingemar informerade om valberedningsarbetet som pågår. Lämnar slutliga besked till nästa styrelsemöte 9 mars.

§ 17 Avslutning
Ordföranden tackade och avslutade sammanträdet.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf.
Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning 17 februari 2016
Inlagt 8 februari 2016

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 2 år 2016
Plats: Lokalen Storgatan 6
Tid: Onsdagen 17 februari kl. 14.00.

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Planering årsmötet
4. Ekonomi
5. Skrivelser och rapporter
6. Övrigt
7. Nästa sammanträde
8. Avslutning

Protokoll 27 januari 2016
Inlagt lördag 6 februari 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 1 ÅR 2016
160127 KL. 14.00 – 17.00

Närvarande Sven-Olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson, styrelseledamot
Gullvi Alkemark, styrelseledamot

§ 1 Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade välkommen till årets första styrelsemöte.

§ 2 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 3 Årsmöte 2016
ÖHS årsmöte fastställdes till den 16 mars och hålls i NBV-lokalen, som bokats av ordföranden. Bernt-Ola Hugosson kommer att medverka efter förhandlingarna.

§ 4 Ekonomi
Kassören hade lämnat årsredogörelsen och ordföranden genomgick och redogjorde för den.

§ 5 Skrivelser och rapporter
Inbjudan från Skivaryds Samlarklubb till invigning av ett litet post- och järnvägsmuseum i klubblokalen. Nils Bondeson representerade ÖHS.

Tack från Kultur-och fritidsnämnden för vårt arbete i kommunen.

Inbjudan från Jönköpings läns museum till folkdräktsmarknad den 27 februari.

Jönköpings läns hembygdsförbunds årsbok ”Djur i hem och bygd” finns nu hos ÖHS.

§ 6 Övrigt
Nils efterlyste hur man ska kunna få ordning på arkivering i datorn. Det beslöts att Nils undersöker och ansvarar för detta. Vidare beslöts att uppmärksamma Bernt-Ola Hugosson, som blivit utsedd till ” Årets Skillingarydsbo”.

§ 7 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls onsdag 17 februari kl.14.00 .

§ 8 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och Eva-Lisa dukade upp ett fint kaffebord med mycket gott och i samband med detta uppvaktade styrelsen Inger med en blombukett, som hade fyllt jämna år nyligen.
Även Nadira från NBV fikade med oss. Ordförande tackade Eva-Lisa och Inger tackade för hyllningen.

Skillingaryd dag som ovan
Sven-Olov Carlsson, ordf.
Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning 27 januari 2016
Inlagt 19 januari 2016

Styrelsemöte nr 1 år 2016
Plats: Lokalen Storgatan 6
Tid: OBS !!! Datum är framflyttat till den 27 januari kl . 14.00 istället för den 20 januari

1.  Sammanträdet öppnas
2.  Dagordning och föregående mötesprotokoll
3.  Årsmöte 2016
4.  Ekonomi
5.  Skrivelser och rapporter
6.  Övrigt
7.  Nästa sammanträde
8.  Avslutning

Protokoll 9 december 2015
Inlagt 16 december 2015

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 10 ÅR 2015
151209 KL. 14.00–16.30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson, styrelseledamot
Gullvi Alkemark, styrelseledamot

§ 77 Sammanträdet öppnas
Sammanträdet öppnades och ordföranden hälsade välkommen.

§ 78 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 79 Utvärdering Arkivens Dag
Trots en omfattande marknadsföring var det i år något färre besökare vid vår utställning. Men den står fortfarande kvar på biblioteket så där har ju fler möjlighet att se den.

§ 80 Årsmöte 2016
Datum för ÖHS årsmöte 2016 diskuterades och man enades om i första hand 16 mars alternativt 9 mars.

§ 81 Ekonomi
Inga nya rapporter om ekonomin.

§ 82 Skrivelser och rapporter
Nyhetsbrev från Jönköpings läns hembygdsförbund om att årsboken ”Djur i hem och bygd” finns utgiven.
Rubriken för nästa årsbok blir” Sammankomster”.
Inbjudan från Vaggeryds kommun om information om ”Konst- och kulturhelgen 2016”.
Information från Kultur- och fritidsförvaltningen om att det kommer att arrangeras ”Sveriges Militärhistoriska helg” 20-22 maj 2016, där bygdens hembygdsföreningar kan vara med och presentera sin förening.
Inger rapporterade från Hembygdsrådets styrelsemöte 24 nov. där hon ersatte Sven-Olov, som hade förhinder. Eva-Lisa var också närvarande.

§ 83 Övrigt
Kenneth Åberg för Swedbank hade kontaktat Sven-Olov och erbjudit ÖHS ett antal oljemålningar av äldre styrelseledamöter i banken till förvaring i vårt arkiv. Dessa finns nu på plats.
Nils efterlyste samarbete med Fotoklubben.

§ 84 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls onsdag 20 januari 2016 kl.14.00.

§ 85 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och önskade God jul och Gott nytt år och tackade samtidigt för julfikat som Inger bjöd på.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf.
Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning 9 december 2015
Inlagt onsdag 9 december 2015

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 10 år 2015
Plats: Lokalen Storgatan 6
Tid: Onsdagen 9 december kl. 14.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Utvärdering Arkivens Dag
4. Årsmöte 2016
5. Ekonomi
6. Skrivelser och rapporter
7. Övrigt
8. Nästa sammanträde
9. Avslutning

Protokoll 3 november 2015
Inlagt 14 november 2015

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 9 ÅR 2015
151103 KL. 17.00–18.30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Gullvi Alkemark, styrelseledamot

Frånvarande
Kjell Persson, styrelseledamot

§ 69 Sammanträdet öppnas
Sammanträdet öppnades och ordföranden hälsade välkommen.

§ 70 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 71 Utställning Arkivens Dag 14 november
Annonsering sker i Finnveden Nu genom Per Bunnstad i samarbete med NBV, som står för kostnaden.
Affischer uppsättes som utformas av Nils Bondeson.
Utställningsskärmar lånas på biblioteket. Montering av material sker fredag 13 nov. kl. 10.00.

§ 72 Ekonomi
Inget att rapportera.

§ 73 Skrivelser och rapporter
Inbjudan från Vaggeryds kommun till dialogmöte 19 november om kommunens boendeutveckling.
Information från Jönköpings läns hembygdsförbund om våra kontaktpersoner på länsmuseet: Liselotte Munther för samlingar och publika aktiviteter och Anders Franzèn byggnadsantikvarie.

Per Bunnstad vädjar om att få e-postadresser för utskick av ÖHSboiten.

§ 74 Övrigt
Inget att rapportera.

§ 75 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls onsdag 9 december kl. 14.00.

§ 76 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade Nils för det goda fikat som han bjöd på.

Skillingaryd dag som ovan:

Sven-Olov Carlsson, ordf.
Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Protokoll 14 oktober 2015
Inlagt 23 oktober 2015

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 8 ÅR 2015
151014 KL. 14.00 – 16.00

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson, styrelseledamot
Gullvi Alkemark, styrelseledamot

§ 60 Sammanträdet öppnas
Sammanträdet öppnades och ordföranden hälsade välkommen.

§ 61 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordningen godkändes och föregående mötesprotokoll godkändes med en rättelse i § 57 i protokollet , där det ska vara utgåva 2015 av Härån och Rasjön.

§ 62 Skyltprojektet
Skyltprojektet fortsätter men i första hand prioriteras utställningen på Arkivens Dag.

§ 63 Arkivens Dag
Den planerade utställningen på Arkivens Dag lördagen den 14 november
sker i foajèn i Skillingaryds bibliotek. Temat är:” Trä - och möbelindustrier i Skillingaryd”. Utställningen är öppen mellan kl. 10.00 -14.00.
I samband med utställningen kommer filmen om Skillingaryds Träförädlingsverk att visas. Lotteri anordnas med bokpriser.
Per Bunnstad ansvarar för annonsering i Finnveden Nu i samarbete med NBV.

§ 64 Ekonomi
Ordföranden redogjorde för inkommet kontoutdrag.

§ 65
Skrivelser och rapporter Inbjudan till årets föreningssamling på Skillingehus den 24 november. Föreläsare: Birgitta Andersson Lund.
Inbjudan från Jönköpings Läns Arkivförbund till arkivfika i Arkivhuset i Jönköping den 16 oktober. Presentation från Riksarkivet, Landsarkivet i Vadstena.

§ 66 Övrigt
Inget att rapportera.

§ 67 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls tisdagen den 3 november kl.16.30.

§ 68 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade Kjell för det goda fikat.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf.
Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning 14 oktober 2015
Inlagt 7 oktober 2015

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 8 år 2015
Plats: Lokalen, Storgatan 6
Tid: Onsdagen den 14 oktober kl. 14.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Skyltprojektet
4. Arkivens Dag
5. Ekonomi
6. Skrivelser och rapporter
7. Övrigt
8. Nästa sammanträde
9. Avslutning

Protokoll 17 september 2015
Inlagt 21 september 2015

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 7 ÅR 2015
150916 KL. 14.00 – 16.30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Gullvi Alkemark styrelseledamot
Frånvarande:
Kjell Persson

§ 51 Sammanträdet öppnas
Sammanträdet öppnades och ordföranden hälsade välkommen.

§ 52 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 53 Skyltprojektet
Kulturprojektet har uppmärksammat kulturhistoriska platser i Vaggeryds kommun med informationstavlor. En tävling var utlyst där det gällde att samla ihop bokstavskombinationer som fanns på informationstavlan på varje plats. Tävlingen som är avslutad rönte stort intresse och prisutdelning har skett på Miliseum. Önskan är att fortsättning ska komma nästa år.

§ 54 Arkivens Dag
Arkivens dag är lördagen den 14 november och temat är: ”Gränslöst”.
ÖHS beslöt att istället denna dag anordna en utställning under temat: ”Trä - och möbelindustrier i Skillingaryd”. Utställningen kommer att sättas upp i foajèn i Skillingaryds bibliotek. På Arkivens Dag då
utställningen är öppen kommer även filmen om Skillingaryds Träförädlingsverk att visas.

§ 55 Ekonomi
Ordföranden redogjorde för den ekonomiska ställningen enl. redovisning från kassören.

§ 56 Skrivelser och rapporter
ÖHSboiten nr 2- 2015 har utskickats.
Nyhetsbrev från Sveriges Hembygdsförbund, en uppmaning till att möta människor på flykt med hjälp, omtanke och respekt.

§ 57 Övrigt
Nils Bondeson har skrivit en skildring till kommande utgåva av Härån och Rasjön 2016, som handlar om ”Våra bygder under korstågstiden”. Detta antecknades i § 48, men han har nu meddelat att skildringen inte kommer att tagas med.

§ 58 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls onsdagen den 14 oktober kl. 14.00

§ 59 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och bjöd därefter på gott fika som vi tackade honom för.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf.

Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning 16 september 2015
Inlagt 10 september 2015
DAGORDNING
Styrelsemöte nr 7 år 2015
Plats: Lokalen, Storgatan 6
Tid: Onsdagen den 16 september kl. 14.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Skyltprojektet
4. Arkivens Dag
5. Ekonomi
6. Skrivelser och rapporter
7. Övrigt
8. Nästa sammanträde
9. Avslutning
Protokoll 19 augusti 2015
Inlagt 1 september 2015

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 6 ÅR 2015
15.08.19 KL. 14.00 – 17.00

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson, styrelseledamot
Gullvi Alkemark, styrelseledamot

§ 43
Sammanträdet öppnas
Sammanträdet öppnades och ordföranden hälsade välkommen efter sommaruppehållet.
§ 44
Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes med tillägg i § 37 Skyltprojektets utställning på biblioteket där även Linnèa Hugosson varit medhjälpare.

§ 45 Skyltprojektet
Stort intresse har visats för skyltprojektet som nu pågår i vår kommun och den tävling som utlysts i samband med detta och avslutas den 31 augusti.

§ 46 Ekonomi
Ingen förändring i ekonomin förutom betalning av hyra för lokalen.

§ 47 Skrivelser och rapporter
Protokoll från Jönköpings Läns Hembygdsförbunds årsmöte.
Inbjudan till Hembygdsförbundets sommarresa till Eksjö 9 september.
Inbjudan till informationsträff om Bygdeband i Jönköping 7/9, Värnamo 8/9 och Vetlanda 9/9.
Sveriges Hembygdsförbund firar 100 år 2016 och det firas med ”Hembygdens helg” 27-28 augusti.
Kulturarvsdagen 13 september. Tema:” Människors värv och verk- en resa i industri och teknikhistoria”. ÖHS deltager ej.
Arkivdagen den 14 november. Tema: ” Gränslöst”. ÖHS deltager med annat tema.

§ 48 Övrigt
Kjell Persson överlämnade foton från Lennart Ljungs Dödsbo, som han kompletterat med en del namn på personer som han kände igen.

Nils Bondeson informerade om att han skrivit en skildring till kommande utgåva av Härån och Rasjön 2016, som handlar om ” Våra bygder under korstågstiden”. Detta bygger på forskning långt tillbaka i tiden och fakta från ” Beskrivning av Östbo Härad” av Jonas Allvin.
Nils håller också på med att skriva om hembygdsskildraren Enar Skillius.
Ordf. tackade Nils för att han engagerar sig i detta.

Gullvi Alkemark gjorde en förfrågan om ÖHS var intresserad av att mottaga klippböcker om Skillingaryd från en kusin Solveig Larsson, som uppvuxit här.ÖHS tar tacksamt emot erbjudandet.

Ordföranden överlämnade historik, som Anders Pettersson sammanställt i samband med att Skillingaryds klockstapel renoverats.

§ 49 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls onsdagen den 16 september kl.14.00.

§ 50 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade Gullvi för det goda fikat.

Skillingaryd dag som ovan:

Sven-Olov Carlsson, ordf.
Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning 19 augusti 2015
Inlagt 11 augusti 2015

Styrelsemöte nr 6 år 2015
Plats: Lokalen, Storgatan 6
Tid: Onsdagen den 19 augusti kl. 14.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Skyltprojektet
4. Ekonomi
5. Skrivelser och rapporter
6. Övrigt
7. Nästa sammanträde
8. Avslutning

Protokoll 10 juni 2015
Inlagt 17 juni 2015

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 5 ÅR 2015
15.06.10 KL. 14.00 – 17.15

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson, styrelseledamot
Gullvi Alkemark, styrelseledamot
Frånvarande
Nils Bondeson, vice ordförande

§ 35 Sammanträdet öppnas
Sammanträdet, som var fastställt i protokoll nr 4-2015 till måndagen den 18 maj, blev inställt p.g.a ärendebrist och ny datum blev 10 juni.
Ordföranden hälsade välkommen till sammanträdet, som Inger stod som inbjudare till och som samtidigt tackade för blomma och presentkort som hon fått efter sin olyckshändelse. Ordföranden öppnade sammanträdet.

§ 36 Dagordning och föreg.
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.
mötesprotokoll

§ 37 Skyltprojektet
Arbetet med skyltprojektet har framskridit och nu har ÖHS ett tiotal uppsatta skyltar i tätorten med omgivning. Sammanlagt har ett 100-tal skyltar uppsatts i Vaggeryds kommun. Tävlingar är utlysta för att kommuninnevånarna ska återuppliva gamla platser på orterna som är borta och även en del som finns kvar.
Sven-Olov, Eva-Lisa och Bernt-Ola har sammanställt ett urval med 25-talet skyltar på utställningsskärmar på biblioteket i Skillingehus där också tävlingskuponger finns att hämta.
Skyltprojektet kommer att fortsätta till hösten.

§ 38 Ekonomi
Ordföranden redogjorde för den ekonomiska situationen enl. utdrag från kassören.

§ 39 Skrivelser o. rapporter
Hembygdsförbundets årsmötesprotokoll.
Information från Riksantikvarieämbetet om Kulturarvsdagen den 11-13 september. Tema:” Människors värv och verk – en resa i industri- och teknikhistoria”. Skrivelse från STIM ang. uppgifter om musikanvändning vid offentliga tillställningar.

§ 40 Övrigt
ÖHS har genom Kjell Persson mottagit ett antal fotografier, handlingar m.m från Lennart Ljungs dödsbo av brodern Stig Ljung. Detta har mottagits med tacksamhet för arkivering..

§ 41 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls onsdagen den 19 augusti kl. 14.00.

§ 42 Avslutning
Ordföranden tackade för det goda samarbetet under säsongen och styrelsen framförde sitt tack till ordföranden för det goda arbetet som han nedlägger.

Till fikat efter sammanträdet hade Linnèa och Bernt-Ola Hugosson inbjudits. De har båda flitigt jobbat med i vårt skyltprojekt och verkligen engagerat sig och ordföranden tackade dem samt ett tack till Inger framfördes för det goda fikat hon bjöd på.

Skillingaryd dag som ovan:

Sven-Olov Carlsson, ordf.
Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning 10 juni
Inlagt 4 juni 2015

Styrelsemöte nr 5 år 2015
Plats:Hos Inger Carlsson Remnemark, Åkersväg. 14
Tid: Onsdagen den 10 juni kl. 14.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Skyltprojektet
4. Ekonomi
5. Skrivelser och rapporter
6. Övrigt
7. Nästa sammanträde
8. Avslutning

Dagordning 20 april 2015
Inlagt 16 april 2015
Styrelsemöte nr 4 år 2015
Plats: Lokalen, Storgatan 6
Tid: Måndagen den 20 april kl. 14.00
1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Skyltprojektet
4. Ekonomi
5. Skrivelser och rapporter
6. Övrigt
7. Nästa sammanträde
8. Avslutning
Protokoll årsmöte 11 mars 2015
Inlagt 23 mars 2015

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
ÅRSMÖTESPROTOKOLL DEN 11 MARS ÅR 2015

Tid och plats: NBV-lokalen, Storgatan 6 i Skillingaryd
Antal närvarande: 30 personer

1. Välkomsthälsning
Ordföranden Sven-Olov Carlsson hälsade medlemmar och icke medlemmar välkomna till årsmötet och särskilt välkommen till Nils Bondeson, som efter årsmötet ska berätta och visa film.

2. Parentation
Parentationen inleddes för avlidne medlemmen fotografen och kände skillingarydsbon Bertil Pettersson, som i många år dokumenterat händelser i Skillingaryd med omnejd med sina bilder. Ljus tändes och en tyst minut hölls till hans minne.

3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
Mötet ansågs vara stadgeenligt utlyst.

4. Ordf. och sekr.
Till ordförande för årsmötet valdes Sven-Olov Carlsson och till sekreterare valdes Inger Carlsson Remnemark.

5. Justeringsmän
Till att justera dagens protokoll utsågs Stig Wahlström och Nils Bondeson.

6. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen upplästes av sekreteraren och godkändes.

7. Ekonomisk redovisning
Föreningens kassör Bernt-Ola Hugosson redogjorde för den ekonomiska ställningen.

8. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen upplästes av revisor Per Pettersson och där framgick att räkenskaperna var väl förda och verifierade. Såväl resultaträkning som revisionsberättelse godkändes.
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelse och kassör.

9. Val av ordförande
Till ordförande för kommande verksamhetsår omvaldes Sven-Olov Carlsson.

10. Val av styrelse
Årsmötet följde valberedningens förslag:
Kvarstående 1 år Inger Carlsson Remnemark, Kjell Persson och Nils Bondeson
Omval 2 år Sven-Olov Carlsson och 2 år Eva-Lisa Svensson samt nyval 2 år Gullvi Alkemark

Ingen ersättare i styrelsen valdes.

11. Val av revisorer
Valberedningens förslag följdes: Per Petterson och Stig Wahlström 1 år.
Avsägelse från Rune Alm, som varit ersättare, godkändes.

12. Val av ombud till Hembygdsrådet
Valberedningens förslag följdes: Ordinarie Sven-Olov Carlsson och ersättare Inger Carlsson Remnemark.

13. Val av 3 ombud till Hembygdsrådets årsmöte
Till Hembygdsrådets årsmöte i Bondstorp den 16 mars utsåg årsmötet Sven-Olov Carlsson, Inger Carlsson Remnemark och Linnèa Hugosson.

14. Val av valberedning
Till valberedning på 1 år omvaldes Ingemar Pettersson och nyvaldes Per Pettersson. Styrelsen utgår från valberedningen.

15. Årsavgift år 2016
Styrelsen föreslog oförändrad årsavgift 200:-/person och 300:-/familj. Detta godkändes av årsmötet.

16. Ansvariga för arbetsgruppen
Till ansvariga för arbetsgruppen ” Gamla Skillingaryd ” omvaldes Sven-Olov Carlsson, Per Bunnstad och Inger Carlsson Remnemark.
Omval: Marknadsföring/PR: Per Bunnstad.
Festkommittè: Gullvi Alkemark, Gun Brehmer och Sara-Maria Johansson.
Klubblokalen: Lennart Ljung och Per-Olof Palm.

17. Övrigt
Ordföranden redogjorde för den pågående studieverksamheten gällande skyltprojektet, där tavlor med bild och text ska berätta om platser och byggnader som försvunnit i vårt samhälle. Ett antal tavlor finns redan uppsatta, men många återstår att utforska.
Studiecirkeln träffas första tisdagen i månaden i föreningslokalen.
Bernt-Ola Hugosson redogjorde för Hembygdsrådets verksamhet som just nu har två anställda, som man kan få viss hjälp av. Vidare berättade han, att Vaggeryds kommun var mycket intresserade av att man lyfte fram träindustrin i kommunen och och att detta kunde bli till en turistattraktion.

18. Avslutning
Ordföranden avslutade årsmötet och tackade för visat intresse och överlämnade ordet till Nils Bondeson. Nils började med att ge en sammanfattning av det som skulle visas på filmerna. Det var en fortsättning på det som visades om Bo Carlsson förra årsmötet. Detta var indelat i 2 avsnitt. Del 1 handlade om sjöresor åren 1937-1941 och del 2 om Bo Carlssons uppväxt i gamla Skillingaryd.
Bo berättade här om många intressanta äventyr som han upplevt på de långa sjöresorna och berättarförmågan och minnet var klart. Han berättar här också om sin uppväxt och skolgång och senare studier och flera episoder under sin barndom i Skillingaryd.
Tack uttalades till Nils för hans sammansättning av filmerna och en blomma överlämnades.

Tack uttalades också till föreningens kassör Bernt-Ola Hugosson, som sköter detta alldeles utmärkt och även engagerar sig i vårt skyltprojekt. Som tack överlämnades en blomsterbukett av ordföranden.
Kvällen avslutades med att kaffe och smörgåstårta serverades.
Ordföranden uttalade även sitt tack till serveringspersonalen Gullvi och Gun.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Justeringsmän:
Stig Wahlström
Nils Bondeson

Dagordning 23 mars 2015
Inlagt 18 mars 2015

Styrelsemöte nr 3 år 2015
Plats: Lokalen, Storgatan 6
Tid: Måndagenn den 23 mars kl. 14.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Konstituering av styrelse
4. Utvärdering av årsmötet
5. Ekonomi
6. Skrivelser och rapporter
7. Övrigt
8. Nästa sammanträde
9. Avslutning

Protokoll 15 februari 2015
Inlagt 19 februari 2015

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 2 ÅR 2015
15.02.16 Kl. 14.00 – 17.10

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Gullvi Alkemark, ersättare

Frånvarande
Kjell Persson

Övrig
§ 13 Ingemar Pettersson, valberedare

§ 9 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade sammanträdet.

§ 10 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 11 Ekonomi
Resultaträkningen var överlämnad av kassören och genomgicks av ordföranden.

§ 12 Årsmötet
Avrapportering gjordes inför årsmötet. Verksamhetsberättelsen var klar och även revisionsberättelsen. Inbjudan till årsmötet är utskriven för upptryckning. Inger kontaktar Per Bunnstad för för annonsering i Finnveden Nu och att detta sker i samråd med NBV.

§ 13 Valberedning
Ingemar Pettersson hälsades välkommen för att deltaga i valberedningen inför årsmötet.
Sammanträdet avbröts för en för fika, som Nils Bondeson bjöd på. Ordföranden tackade för detta och valberedningsarbetet påbörjades.

Dagordningen från föregående årsmöte genomgicks.
Parentation kommer att ske för avlidne medlemmen Bertil Pettersson.

Val av ordförande:
För kommande verksamhetsår föreslogs omval av Sven-Olov Carlsson.

Valberedningens förslag till styrelse:
Kvarstående 1 år Inger Carlsson Remnemark
Kvarstående 1 år Kjell Persson
Kvarstående 1 år Nils Bondeson
Omval 2 år Sven-Olov Carlsson
Omval 2 år Eva-Lisa Svensson
Nyval 2 år Gullvi Alkemark
Ingemar Pettersson försöker att hitta ersättare i styrelsen.
Förslag till revisorer: Omval av Per Pettersson och Stig Wahlström, omval ersättare: av Rune Alm
Val av ombud i Hembygdsrådet i Vaggeryds kommun: Sven-Olov Carlsson och ersättare Inger Carlsson Remnemark.
Valberedningen består av Ingemar Pettersson och styrelsen.
Förhoppningen är att kunna få medhjälpare till Ingemar istället för styrelsen.
Förslag till ansvariga för arbetsgruppen ”Gamla Skillingaryd”: Sven-Olov Carlsson, Per Bunnstad och Inger Carlsson Remnemark.
Marknadsföring/PR: Per Bunnstad
Festkommittè: Gullvi Alkemark, Gun Brehmer och Sara-Maria Johansson.
Klubblokalen: Lennart Ljung och Per-Olov Palm.
Ordföranden tackade Ingemar Pettersson för hans medverkan.

§ 14 Skrivelser och rapporter
Nyhetsbrev från Hembygdsförbundet. Sommarresa i Eksjö kommun 6 sept.

Äldre skolfoto inlämnat av Christer Blom, som tacksamt emottogs.

§ 15 Övrigt
Betr. skrivningen i protokoll nr 10 år 2014 § 78 ang. utskick av ÖHSboiten, ville vi endast påpeka vårt önskemål, om att vi kontaktas före utgivningen. Styrelsen uttrycker sin tacksamhet till Per Bunnstad för arbetet med ÖHSboiten och för övrigt engagemang i ÖHS.

Gullvi Alkemark föreslog ytterligare ett objekt till vår studiecirkel ”Skyltprojekt ” nämligen det gamla ålderdomshemmet Betania, som är rivet sedan flera år tillbaka.

§ 16 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls måndagen den 23 mars kl. 14.00

§ 17 Avslutning
Ordföranden tackade och avslutade sammanträdet.

Efter sammanträdet gjordes inbjudningarna till årsmötet klart och iplockning i kuvert skedde med inbetalningskort för medlemsavgift.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf
Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning 16 februari 2015
Inlagt 8 februari 2015

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 2 år 2015
Plats: Lokalen, Storgatan 6
Tid: Måndagen den 16 februari kl. 14.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Ekonomi
4. Årsmötet
5. Valberedning
6. Skrivelser och rapporter
7. Övrigt
8. Nästa sammanträde
9. Avslutning

Protokoll 27 janauri 2015
Inlagt 31 januari 2015

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 1 ÅR 2015
15.01.27 kl. 14.00 – 16.30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Kjell Persson
Gullvi Alkemark, ersättare

Frånvarande
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare

§ 1 Sammanträdet öppnas
Ordförande hälsade välkommen till årets första styrelsemöte och öppnade detsamma.

§ 2 Dagordning och föreg. protokoll
Dagordning och protokoll nr 10 godkändes samt minnesanteckningar 14.12.09.

§ 3 Ekonomi
Redovisning av kontoutdrag från Swedbank daterat 14.12.31.samt utdrag över bokföring daterad 14.12.31.
Förslag uppkom om att hos Kultur- och Fritidsnämnden söka lokalbidrag. Sven-Olov undersöker.

§ 4 Årsmötet
Beslutades att årsmötet ska hållas onsdagen den 11 mars i NBV-lokalen.
Kallelse med brev utskickas till medlemmarna tillsammans med inbetalningskort för medlemsavgift.
Nils Bondeson visar videofilm, andra delen om Bo Carlssons äventyr på sjön.
Annonsering sker som vanligt i samråd med NBV.
Dagordningen genomgicks samt medlemslistan. Verksamhetsberättelse skrivs av sekreteraren och revisionsberättelse av kassören.
Servering av smörgåstårta som beställs av Inger.
Gullvi kontaktar serveringskommittèn.
Ingemar Pettersson, som tillsammans med styrelsen ingår i valberedningen, kallas till nästa sammanträde.

§ 5 Skrivelser och rapporter
Inget

§ 6 Övrigt
ÖHS har mottagit en del böcker efter Enar Skillius, som inlämnats av han son Hans. Tack för dessa uttalades.
Nils Bondeson har från Ulla Nilsson, en systerdotter till Bo Carlson, fått en del bilder från Skillingaryd, som han kopierat och med anteckningar överfört på ett USB-minne. Tack framfördes även för dessa bilder och för arbetet.
Sven-Olov meddelade att Miliseum anställt en s.k. ”välfärdsarbetare” på ett år och att ÖHS kunde få taga del av tjänsten för att skanna in fotomaterial
från Haglunds Foto. Man beslöt att tacksamt mottaga detta erbjudande.

Påminnelse om att första tisdagen i månaden träffas vi i studiecirklar med början tisdag 3 febr. kl.14.00. Fortsättning av skyltprojekt och affärsverksamhet. Sortering skolkort.

§ 7 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde hålls måndagen den 16 februari kl. 14.00 i klubblokalen Storgatan 6.

§ 8 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade Kjell för det goda fikat.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf. Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Kallelse 21 januari 2015
Inlagt 13 januari 2015
DAGORDNING
Styrelsemöte nr 1 år 2015
Plats: Lokalen, Storgatan 6
Tid: OBS! Onsdagen den 21 januari kl. 14.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och minnesanteckningar fr. sammankomst den 9 dec. 2014
3. Ekonomi
4. Årsmötet
5. Skrivelser och rapporter
6. Övrigt
7. Nästa sammanträde
8. Avslutning
Minnesanteckningar 9 december 2014

Minnesanteckningar förda vid planerat styrelsemöte med ÖHS tisdagen den 9 december år 2014 kl. 14.00 – 15.30:

Närvarande: Sven-Olov Carlsson, ordförande, Inger Carlsson Remnemark, sekreterare och Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare.
Frånvarande: Nils Bondeson, Kjell Persson och Gullvi Alkemark

Regelrätt styrelsemöte kunde icke hållas på grund av vi ej var beslutsmässiga och därför är endast minnesanteckningar förda.

Hembygdsförbundets årsbok ” En mosaik från norra Småland” del 3 hade inkommit.

6 st beställda utställningsskärmar var levererade och betalda.

E-mail från Per Bunnstad med synpunkter på ÖHS protokoll nr 10-2014.

Rapport från Hembygdsrådets styrelsemöte 141120.

Föreslogs datum för ÖHS årsmöte , 4 mars eller 11 mars år 2015.

Nästa styrelsemöte blir den 20 januari år2015.

Sammankomsten avslutades med att Eva-Lisa bjöd på julkaffe.
Vi tackade för detta och önskade varandra God Jul och Gott nytt år.

Skillingaryd dag som ovan
Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Kallelse 9 december 2014
Inlagt 4 december 2014

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 11 år 2014
Plats: Lokalen, Storgatan 6
Tid: Tisdagen den 9 december kl. 14.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Ekonomi
4. Årsmötet
5. Skrivelser och rapporter
6. Övrigt
7. Nästa sammanträde
8. Avslutning

Protokoll 11 november 2014
Inlagt 30 november 2014

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 11 ÅR 2014
14.11.11 KL. 14.00 – 16.00

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson
Gullvi Alkemark, ersättare
Frånvarande
Nils Bondeson, vice ordförande

§ 73 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade sammanträdet.

§ 74 Dagordning och föreg. protokoll
Dagordning och föregående protokoll godkändes.

§ 75 Ekonomi
Redovisning av kontoutdrag av den 30 sept.2014.

§ 76 Inköp av utställningsskärmar.
Kultur – och fritidsnämnden har beslutat att Hembygdsrådet får 50.000:- av kulturarvspengar att fördela till åtgärder som redovisats tidigare.
ÖHS får 10.000:- att inköpa utställningsskärmar för.
Beslutades att omg. infordra offerter och inköpa skärmar.

§ 77 Skrivelser och rapporter
Ordf. m. fl. rapporterade från Arkivens Dag 8 nov. Temat var ”Orostider”.
Länsinvigningen i Jönköpings län skedde på Miliseum i Skillingaryd.
Arkivförbundets ordförande Anna Mårtensson och Stiftelsen Regementshedens ordförande förrättade invigningen. Det fanns också en utställning: ”Albatross- en dramatisk händelse under världskriget”. Per Bunnstad visade i kopieform 200 st. vykort och berättade om Albatross besättning, som var internerad i Skillingaryd åren 1917-1918. 120 personer besökte Miliseum.
Arrangörer var ÖHS och Miliseum med stöd av NBV.

Inger meddelade att hon kallats till ett sammanträde i Skillingaryds föramlingshem tillsammans med kyrkogårdsnämnd och kyrkvaktmästarna och andra representanter för Skillingaryds församling, för att ta del av information av Robin Gullbrandsson från Jönköpings Läns Museum. På uppdrag av Växjö stift genomför länsmuseet en kulturhistorisk inventering av kyrkogårdar och gravstenar av kulturvärde i Jönköpings län. ÖHS har åren 2005 - 2006 gjort fotografering och mätning av gravstenar och uppgifter om gravsatta m.m på Tofteryds kyrkogård och påbörjat en del på Skillingaryds kyrkogård. Förfrågan har nu gjorts om vi kan dela med oss av detta material, som mycket arbete nedlagts på.
Styrelsen tog upp frågan, diskuterade den och kom fram till att man var villig att låta materialet kopieras till en viss ersättning, samt att man märker materialet med att det är ur Östbo Historiska Sällskaps arkiv.

§ 78 Övrigt
Ordföranden framförde kritik för att Per inte tillfrågat ÖHS om material till utskicket av ÖHSboiten 2-2014.
Kjell påmindes om att han skulle fixa förstärkare för telefon i vår lokal, då det inte går att få mottagning.
Trots flera påstötningar till fastighetsbolaget har inte städning skett av toalett och genomgång till vår lokal efter vissa sotiga arbeten.
Vidare togs frågan upp om vår dator som vi skulle få hjälp med vissa programändringar.
Allt detta är irritationsmoment i verksamheten.

§ 79 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls tisdagen den 9 december kl. 14.00.

§ 80 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträde och tackade Gullvi som försett oss med det goda fikat.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson ordf.
Inger Carlsson Remnemark sekr.

Dagordning 11 november 2014
Inlagt 8 november 2014

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 10 år 2014
Plats: Lokalen, Storgatan 6
Tid: Tisdag 11 november kl. 14.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Ekonomi
4. Inköp av utställningsskärmar
5. Skrivelser och rapporter
6. Övrigt
7. Nästa sammanträde
8. Avslutning

Dagordning 14 oktober 2014
Inlagt 6 oktober 2014

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 9 år 2014
Plats: Lokalen, Storgatan 6
Tid: Tisdagen den 14 oktober kl.14.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Utvärdering av utställningen 27 september.
4. Ekonomi
5. Skrivelser och rapporter
6. Övrigt
7. Nästa sammanträde
8. Avslutning

Protokoll 9 september 2014
Inlagt 16 september 2014

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 8 ÅR 2014
09.09.14 KL. 14.00 -16.30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Gullvi Alkemark, ersättare

Frånvarande Kjell Persson

§ 57 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade sammanträdet.

§ 58 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 59 Utställningen 27 sept.
Utställningen om 1914-års skola, som i år är 100 år, är snart klar. Den ska visas i NBV-lokalen den 27 september och då ska det även serveras fika. Gullvi ansvarar för detta med medhjälpare.
Utställningen ska sedan överflyttas till biblioteket.
Bernt-Ola Hugosson har gjort en informationstavla med text och bilder om tillkomsten av 1914 års skola, som skall placeras i närheten av skolan.

§ 60 Ekonomi
Inget att rapportera.

§ 61 Skrivelser och rapporter
Ordföranden gick igenom Nyhetsbrevet från Jönköpings läns hembygdsförbund. En av punkterna handlade om ett besök från Sveriges hembygdsförbunds representant Gunnar Häger den 15 september, som ska besöka olika hembygdsgårdar och föreningar gällande handikappsanpassning. ÖHS har inte möjlighet att ta emot besök.

Ordföranden rapporterade från Hembygdsrådets styrelsemöte i Byarums Hembygdsgård den 14 augusti. Vid detta tillfälle avtackades de tre kulturarvsjobbarna Camilla, Jennie och Zeka.

§ 62 Övrigt
Inget att rapportera.

§ 63 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls tisdagen den 14 oktober kl. 14.00.

§ 64 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och därefter bjöd Eva-Lisa på födelsedagsfest med smörgåstårta och cider samt kaffe och tårta. Sven-Olov framförde vårt tack.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf.
Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning 9 september 2014
Inlagt 5 september 2014

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 8 år 2014
Plats: Lokalen, Storgatan 6
Tid: Tisdagen den 9 september kl.14.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Utställningen om 1914-års skola 27 sept.
4. Ekonomi
5. Skrivelser och rapporter
6. Övrigt
7. Nästa sammanträde
8. Avslutning

Protokoll 13 augusti 2014
Inlagt 5 september 2014

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 7 ÅR 2014
08.13.14 KL. 14.00 – 16.30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson
Gullvi Alkemark, ersättare

§ 49 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade sammanträdet.

§ 50 Dagordning och föregående mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 51Utställningar under hösten
Skillingaryds Folkskola 1914 firar i år 100 år. Beslut är fattat attÖHS ska göra en utställning om skolan. Projektet är redan påbörjat och drivs som en studiecirkel i NBV`s regi. Många gamla skolfoton och ritningar finns i arkivet och har plockats fram. Även en del skolfoton ur samlingen från Olssons Foto kommer att visas.
Utställningen kommer att äga rum lördagen den 27 september i NBV-lokalen Storgatan 6. Tanken är att sedan kunna flytta den till bibliotekets om tillstånd ges.

ÖHS kommer inte att deltaga med någon utställning under ” Kulturarvsdagen” den 14 september.

Arkivens Dag infaller den 8 november och årets tema är ”Orostider”. ÖHS har beslutat att deltaga i en utställning om Albatrosserna vistelse i Skillingaryd under krigstid. Det finns en del foto och textmaterial i vårt arkiv att använda.
Per Bunnstad kommer att hålla i detta då han har det mesta materialet. Utställningen kommer att sättas upp på Miliseum.

§ 52 Ekonomi
Inget att rapportera.

§ 53 Skrivelser och rapporter
Inbjudan från Jönköpings läns arkivförbund till Arkivhuset i Jönköping 19 augusti kl.9.30. Förbundet kommer att informera om aktuella arkivfrågor. Nils Bondeson deltager från ÖHS.

ÖHSboiten har utkommit med nr 1-2014.

Hembygdsrådet sammanträder augusti i Byarums Hembygdsgård och vid detta tillfälle avtackas de tre kulturarvsanställda Camilla, Zeka och Jenny.

§ 54 Övrigt
Nils Bondeson rapporterade att han genom Bo Karlsson systerdotter erhållit en del bilder gällande Stolfabriken i Skillingaryd som vi kunde få fotografera av. Det tackar vi för.

§ 55 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls tisdagen den 9 september kl. 14.00

§ 56 Avslutning
Innan ordföranden avslutade sammanträdet uppvaktade styrelsen Eva-Lisa med en blomma, då hon fyllt jämna år under juli månad samt hurrade för henne.
Sammanträdet avslutades och ordföranden tackade Inger för fikat.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf. Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning 13 augusti 2014
Inlagt 5 augusti 2014

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 7 år 2014
Plats: Lokalen, Storgatan 6
Tid: Onsdagen den 13 augusti kl. 14.00 (Obs! tiden)

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Ev. utställningar under hösten
4. Ekonomi
5. Skrivelser och rapporter
6. Övrigt
7. Nästa sammanträde
8. Avslutning

Protokoll 17 juni 2014
Inlagt 5 juli 2014

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 6 år 2014
06.17.14 KL. 14.00 – 16.30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson
Gullvi Alkemark, ersättare

§ 41
Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade sammanträdet.

§ 42 Dagordning och föregående mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 43 Skyltprojektet
Till första skylten som ska omfatta ”Sundbergshörn ”, isbanan och gamla soldathemmet, finns nu bilder och textmaterial. Detta ska nu sammanställas för uppsättning. Tillstånd av markägaren är klart.

§ 44 Ekonomi
Ordföranden redogjorde för den ekonomiska ställningen som lämnats av kassören, och det konstaterades att ekonomin var god.

§ 45 Skrivelser och rapporter
Ny kontaktperson för hembygdsföreningarna på Länsmusèet i Jönköping är Liselotte Munther.
Jönköpngs läns hembygdsförbund vädjar om ett inslag till årsboken.
Beslöts att Nils Bondeson insänder sin utredning om ortsnamnet Vaggeryd.
Ordföranden informerade om Kultur-och fritidsnämndens beslut ang. hembygdsrådets ansökan om fördelning av kulturarvspengar.

§ 46 Övrigt
Hembygdsrådets styrelsemöte 14 augusti i Hembydsgården i Byarum.

§ 47 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls onsdagen den 13 augusti kl. 14.00

§ 48 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och önskade en trevlig sommar och tackade samtidigt Kjell för fikat. Styrelsen önskade också ordföranden en trevlig och fin sommar.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf
Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning 17 juni 2014
Inlagt 14 juni 2014

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 6 år 2014
Plats: Lokalen, Storgatan 6
Tid: Tisdagen den 17 juni kl. 14.00 (Obs! tiden)

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Skyltprojektet ( 23/6-14)
4. Ekonomi
5. Skrivelser och rapporter
6. Övrigt
7. Nästa sammanträde
8. Avslutning

( Kjell fika)

Protokoll 15 maj 2014
Inalgt 23 maj 2014

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 5 ÅR 2014
05.05.14 KL. 15.00 – 17.00

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Kjell Persson
Gullvi Alkemark, ersättare
Frånvarande
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare

§ 33 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade sammanträdet.

§ 34 Dagordning och föregående mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 35 Studieverksamheten
Vid den annonserade samlingen för intresserade av studiecirklar i ÖHS om skyltprojekt, folkskolan 100 år samt affärsverksamheten hade 12 personer mött upp i NBV-lokalen den 6 maj och de var villiga att vara med och starta upp med i första hand skyltprojektet och 1914-års skola 100 år. Nästa träff äger rum 20 maj kl.14.00 i ÖHS lokaler. Förhoppningen är att några fler kommer att bli intresserade.

§ 36 Ekonomi
Ingen rapportering.

§ 37 Skrivelser och rapporter
Ordföranden rapporterade från Hembygdsförbundets årsmöte, som var förlagt till Skillingehus i Skillingaryd den 12 april. Totalt deltog 187 personer vid detta årsmöte som Hembygdsrådet i Vaggeryds kommun stod som arrangör för. Hembygdsrådet har fått mottaga stor uppskattning för arrangemanget.

Rapport från Hembygdsrådets styrelsemöte den 28 april i Magnisa stuga i Vaggeryd. Hembygdsrådets medverkan i Kulturarvslyftet avslutas 14 augusti. Hembygdsrådet har lämnat in ansökan om kr 137.000:- för år 2014 från Kultur- och Fritidsförvaltningens budget, att sedan fördelas i de olika föreningarna.

Inbjudan till Fenix Kultur- och Kunskapscentrum 25 maj till stormöte inför höstens kulturhelg.

§ 38 Övrigt
Beträffande skyltprojektet som ska märka platser som är lite av historia kom Gullvi Alkemark med ett förslag nämligen ” Bleke månen”, ett s.k öknamn på Jonssons konditori förr i tiden, som uppkom då det var beläget vid Skolgatan och drevs av systrarna Johannesson ( Märta Jonsson och hennes systrar).

§ 39 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls tisdagen den 17 juni kl.14.00 OBS!

§ 40 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade Gullvi för fikat som hon bjöd på.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf
Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning 15 maj 2014
Inlagt 7 maj 2014

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 5 år 2014
Plats: Lokalen, Storgatan 6
Tid: Torsdagen den 15 maj kl. 15.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Studieverksamheten
4. Ekonomi
5. Skrivelser och rapporter
6. Övrigt
7. Nästa sammanträde
8. Avslutning

Protokoll 16 april 2014
Inlagt 26 april 2014

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 4 ÅR 2014
14.04.16 KL. 15.00 – 17.00

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson
Gullvi Alkemark, ersättare
Övrig: § 25 - § 27 Per Bunnstad

§ 25 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade sammanträdet.

§ 26 Dagordning och föregående mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 27 Uppläggning av studieverksamhet för våren - och hösten
Diskussion skedde om vilket område studierna skulle inriktas på. Sven-Olov framförde önskemål om ett skyltprojekt som skulle inledas på de platser som haft stor betydelse för Skillingaryd, men nu är försvunna. Speciella tavlor skulle sättas upp med bild och text , som berättar vad som funnits på platsen. Man enades om att det var ett bra förslag och beslöt att jobba vidare med detta.

Det är 100 år sedan Skillingaryds Folkskola byggdes och för att fira detta beslöt ÖHS att göra en jubileumsutställning. Ganska mycket material finns i vårt arkiv.

Vidare finns en påbörjad studie om affärslivet i Skillingarydsbygden förr och nu. Den har varit vilande under en tid men ska tas upp igen. Per håller i detta.

För att väcka allmänhetens intresse för dessa projekt kommer det att bli i studiecirkelform. Annonsering kommer att ske, även på skillingaryd.nu. Bestämdes att man träffas andra tisdagen i månaden med början 6 maj kl.14.00.

§ 28 Ekonomi
Redovisning från bank var inkommen och genomgicks.

§ 29 Skrivelser och rapporter
Ordföranden rapporterade från Hembygdsrådets årsmöte som hölls på Skillingehus den 12 april. Ombud var också Kjell Persson. ÖHS var genom Hembygdsrådet delaktiga i förberedelserna och fick beröm för ett mycket välplanerat årsmöte.

Information från Hembygdsförbundet ang. årsrapportering av funktionärer och prenumeranter på Bygd och natur.

Folder från ”Vaggerydstorget.se” om erbjudande av egen hemsida.

Hemsidesutbildning i hembygdsförbundets portal www.hembygd.se.

§ 30 Övrigt
En karta som skänkts av Nils Bondeson hade inlämnats för inramning till Bruno Svensson och detta utförde han utan kostnad. Ett skriftligt tack har skickats.

§ 31 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls torsdagen 15 maj kl.15.00

§ 32 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade Nils för tårta och kaffe.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf.
Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning 16 april 2014
Inlagt 10 april 2014
Styrelsemöte nr 4 år 2014
Plats: Lokalen, Storgatan 6
Tid: Onsdagen den 16 april kl. 15.00
1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Uppläggning av vårterminens och höstterminens studieverksamhet
4. Ekonomi
5. Skrivelser och rapporter
6. Övrigt
7. Nästa sammanträde
8. Avslutning
Protokoll 12 mars 2014
Inlagt 25 mars 2014

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 3 ÅR 2014
14.03.12 KL.15.00 – 17.30

Närvarande:
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson
Gullvi Alkemark, ersättare

Övrig: § 16 - § 18 Per Bunnstad, arkivansvarig

§ 16 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

§ 17 Dagordning och föregående mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 18 Samtal med Per Bunnstad
Ordförande hälsade Per Bunnstad välkommen att deltaga i dagens sammanträde, för att tillsammans med styrelsen gå igenom verksamheten och försöka lägga upp en plan för att kunna göra den mer öppen och attraktiv och locka fler medlemmar.
Förslag uppkom att ha öppet hus med fika någon lördag i månaden och visa t.ex. filmer och bilder från gamla Skillingaryd, för att på så sätt väcka intresse. Detta förslag har funnits med tidigare, men på grund av arbetet med kulturhusutredningen och flytten till den nya lokalen har vi inte orkat ta tag i detta. Därför är det vår förhoppning att kunna intressera fler att vara med i vår förening och att kunna arrangera fler studiecirklar efter önskemål och intresse.

Dessutom finns det mycket arbete med att digitalisera foton, böcker, dokument m.m. Detta har vi fått löfte om att få hjälp med.

När det gäller de olika arbetsgrupperna föreslogs att de ska sammanslås till en, under namnet ” Gamla Skillingaryd” och ansvariga föreslogs vara Sven-Olov Carlsson, Per Bunnstad och Inger Carlsson Remnemark och att dessa sedan ska få med fler intresserade. Detta förslag tas upp på årsmötet.

§ 19 Hembygdsförbundets årsmöte
Hembygdsförbundets årsmöte är förlagt till Skillingehus i Skillingaryd den 12 april. ÖHS ska deltaga med några utställningsskärmar och böcker till bokbordet.

§ 19 b Hembygdsrådets årsmöte
Hembygdsrådets årsmöte hålls i Magnisa stuga i Vaggeryd måndagen den 17 mars och att deltaga förutom ordföranden utsågs Inger Carlsson Remnemark och Gullvi Alkemark.

§ 20 Planering årsmöte ÖHS
Resultaträkning och revisionsberättelse har nu inkommit och ska tillsammans med verksamhetsberättelse och dagordning kopieras till årsmötet.

§ 21 Ekonomi
Inget att redovisa

§ 22 Övrigt
Våra stolar i lokalen behövde fräschas upp och Alf Svensson har klätt om dem utan kostnad med tyg som Eva-Lisa skänkt. Ordföranden uttryckte sitt tack för detta.

§ 23 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls onsdagen den 16 april Kl. 15.00 i lokalen Storgatan 6.

§ 24 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade Eva-Lisa för det goda fikat.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf.
Inger Carlsson Remnemark, sekr

Dagordning 12 mars 2014
Inlagt 5 mars 2014

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 3 år 2014
Plats: Lokalen, Storgatan 6
Tid: Onsdagen den 12 mars kl. 15.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Samtal med Per Bunnstad
4. Hembygdsförbundets årsmöte 12 april
5. Planering ÖHS årsmöte 19 mars
6. Ekonomi
7. Skrivelser och rapporter
8. Övrigt
9. Nästa sammanträde
10. Avslutning

Protokoll 14 februari 2014
Inlagt onsdag 19 februari 2014

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 2 ÅR 2014
14.02.12 KL. 15.00 – 18.00

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson
Gullvi Alkemark, ersättare

§ 9 Sammanträdet öppnas
Inger hälsade välkommen och ordföranden öppnade sammanträdet.

§ 10 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 11 Planering årsmöte
Inför årsmötet 19 mars är lokal bokad, program har fastställts. Det blir Nils Bondeson som visar videoinspelningar med Bo Carlsson ” Vägen ut och första sjöresan”.
Verksamhetsberättelse för år 2013 har sammanställts av sekreteraren och genomlästes och godkändes.
Inbjudan till årsmötet är kopierad och klar för utskick.
Annonsering sker i Finnveden Nu 12 mars och Per ansvarar för detta och kontaktar NBV.
Inger beställer smörgåstårta och Gullvi m.fl. ansvarar för serveringen.

§ 12
Årsavgiften
Styrelsen diskuterade årsavgiften och kom fram till att en höjning måste ske, detta på grund av att hyreskostnaden för den nya lokalen är så mycket högre än vi haft tidigare.
Man beslöt att föreslå årsmötet att avgiften för år 2015 höjs till 150:-/ enskild, 300:-/familj och 300:-/ företag.

§ 13 Ekonomi
Avvaktar resultaträkning och revisionsberättelse.

§ 14 Skrivelser och rapporter
Ordföranden rapporterade från Hembygdsrådets styrelsemöte 15 januari.
Hembygdsförbundets årsmöte kommer att förläggas i Skillingehus i Skillingaryd den 12 april. Offentlig föreläsning med Rolf Fredriksson. Utställningar och bokbord kommer att finnas i foajèn. ÖHS ska bidra med någon utställningsskärm.
Kulturarvslyftet pågår till 13 aug. 2014 med de tre tidigare anställda.
Rapporter till Sveriges Hembygdsförbund

Ingemar Pettersson från valberedningen hade kallats att närvara från kl.16.00, varför själva styrelsemötet ajournerades för att senare återupptagas.

Tillsammans med Ingemar genomgicks de förestående valen.
För kommande verksamhetsår föreslogs omval av Sven-Olov Carlsson.
Valberedningens förslag till styrelse:
Omval 2 år Inger Carlsson Remnemark
” 2 år Kjell Persson
” 2 år Nils Bondesson
Kvarstående 1 år Sven-Olov Carlsson
” 1 år Eva-Lisa Svensson
Omval 1 år ersättare Gullvi Alkemark

Förslag till sammankallande i de olika arbetsgrupperna:
” Gamla Skillingaryd”: Inger Carlsson Remnemark
Arkivgruppen: Per Bunnstad
Foto: Bertil Pettersson
Försäljning: Styrelsen
Marknadsföring /PR: Per Bunnstad
Festkommittè: Gullvi Alkemark.
Klubblokalen: Lennart Ljung och Per-Olof Palm

Styrelsen gav också Ingemar i uppdrag att försöka få någon eller några ytterligare att ingå i valberedningen.

När genomgången av valärenden avslutats bjöd Inger på kaffe och semlor. Innan kaffet serverades hyllades Kjell med blommor på grund av han utsetts till ” Årets Skillingarydsbo” för sina insatser med hjälptransporter till bl.a Rumänien och Litauen och även andra hjälpinsatser. Stort grattis!
Inger tackade också för de blommor hon fått efter sin sjukhusvistelse.

§ 15 Övrigt
Telefonförstärkare har inköpts till vår lokal, men ännu ej monterats. Kjell gavs i uppdrag att ordna detta.
Nils Bondeson visade prover på skyltar till lokalen.

§ 16 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls onsdagen den 12 mars kl.15.00 i lokalen Storgatan 6.

Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade Inger.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf.
Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning 12 februari 2014
Inlagt 9 februari 2014
DAGORDNING
Styrelsemöte nr 2 år 2014
OBS! Plats: Hos Inger Carlsson, Åkersvägen 14
Tid: Onsdagen den 12 februari kl. 15.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Planering årsmöte
4. Årsavgiften
5. Ekonomi
6. Skrivelser och rapporter
7. Övrigt
8. Nästa sammanträde
9. Avslutning
Protokoll 14 januari 2014
Inlagt 18 januari 2014

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 1 ÅR 2014
14.01.14 KL. 14.00 – 16.30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Gullvi Alkemark, ersättare

Frånvarande
Kjell Persson

§ 1 Sammanträdet öppnas
Ordförande hälsade välkommen till årets första sammanträde och öppnade detsamma.

§ 2 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 3 Planering årsmöte
Beslutades att årsmötet ska hållas 19 mars kl. 18.30 i NBV-lokalen, som redan bokats. Program för årsmötet diskuterades och några förslag framkom bl.a något om Bo Karlssons levnadshistoria av Nils Bondeson.
Beslöts att Ingemar Pettersson i valberedningen kallas till nästa Sammanträde, då närmare genomgång sker inför årsmötet.

§ 4 Ekonomi
Kassören har överlämnat bokföringsrapport för år 2013 och revision ska ske.

§ 5 Skrivelser och rapporter
Nyhetsbrev nr 1 från Jönköpings läns hembygdsförbund.
Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden om beviljat verksamhetsbidrag till ÖHS kr. 3.000:- .
Sven-Olov rapporterade från festligheten i samband med då Vaggeryds kommuns kulturpris utdelades 16 dec. på Hooks Herrgård och sju representanter från Hembygdsrådet inbjudits och fick mottaga kr. 10.000:-, diplom och blommor .

§ 6 Övrigt
Hembygdsrådets styrelsemöte i Magnisa stuga i Vaggeryd 15 januari.

§ 7 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls onsdagen den 12 februari kl. 15.00.

§ 8 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och bjöd på kaffe med gott bröd och och inbjöd även Nadira från NBV att fika tillsammans med oss. Tack framfördes till Sven-Olov.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf.

Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning 14 januari 2014
Inlagt 7 januari 2014

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 1 år 2014
Plats : Föreningslokalen, Storgatan
Tid: Tisdagen den 14 januari kl. 14.00 (Obs! tiden)

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Planering årsmöte
4. Ekonomi
5. Skrivelser och rapporter
6. Övrigt
7. Nästa sammanträde
8. Avslutning

Protokoll 14 december 2013
Inlagt 22 december 2013

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 11 ÅR 2013
13.12 14 KL.14.00 – 17.00

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande
Inger Carlsson Remnemak, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson
Övrig
Per Bunnstad § 82 - 84

§ 82 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade sammanträdet.

§ 83 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 84 Lokalen. Inredning
Ordf. informerade om vad som fanns kvar att flytta från gamla lokalen. Det är Fotoklubbens arkivskåp., som de överlåtit till OHS tillsammans med glasplåtarna. Plåtarna har tidigare överflyttats av Sven-Olov. Vidare finns ett antal hyllsektioner som ska användas i nya lokalen samt ett antal stolar och skärmar. Städningsarbete återstår.
Per Bunnstad informerade om att Skivaryds Samlarklubb ska hyra lokalen och den har på hans begäran besiktigats av VSBO och godkänts. Föreningen har redan tagit en del i anspråk. ÖHS innehar 4 st nycklar till lokalen, som ska återlämnas till VSBO.
Vidare diskuterades att under nästa år inköpa några nya utställningsskärmar, så att det lättare går att ordna mindre utställningar i egna lokalen och i NBV-lokalen vid t.ex. öppet hus eller något liknande. Vid större utställningar kommer som vanligt biblioteket på Skillingehus att hyras.
Inplockning i vårt tidningsarkiv pågår och Nils ansvarar för detta.
Hyllsektioner har monterats och kommit plats vilket Sven-Olov ansvarat för med några medhjälpare.
Flyttgänget bestående av Olle Palm, Lennart Ljung, Kjell Persson och Lasse Lindblad m fl. är värda en stor eloge.

§ 85 Ekonomi
Rapporten från kassören visade att faktura gällande signalförstärkare i lokalen inkommit och att samtliga verifikationer inskickats till Kultur - och fritidsnämnden för redovisning.

§ 86 Skrivelser o. rapporter
Hembygdsförbundets nya årsbok har kommit och heter ” Gästgiverier och Skjutsstationer i Jönköpings län 1649 – 1933. ÖHS har erhållit 1 ex.

Inbjudan från Vaggeryds kommun att 1 person från föreningen får närvara vid utdelningen av Kulturpriset 2013 som tilldelats Hembygdsrådet i Vaggeryds kommun. Från ÖHS deltager Sven-Olov.

§ 87 Övrigt
Nils Bondeson skaffat och skänkt 1690-års karta över Jönköpings län samt diverse böcker med hembygdsanknytning. Stort tack till Nils.

§ 88 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls den 14 januari år 2014 kl.14.00 Obs tid!

§ 89 Avslutning Ordföranden avslutade sammanträdet och önskade God jul och Gott nytt år och tackade Inger för julkaffet.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf.

Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning 12 december 2013
Inlagt 3 december 2013

Styrelsemöte nr 11 år 2013
Plats: Nya föreningslokalen
Tid: Torsdagen 12 december kl. 14.00 (Obs! tiden)

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Lokalen. Inredning
4. Ekonomi
5. Skrivelser och rapporter
6. Övrigt
7. Nästa sammanträde
8. Avslutning

Dagordning 13 november 2013
Inlagt 6 november 2013

Styrelsemöte nr 10 år 2013
Plats: Nya föreningslokalen, Storgatan 6
Tid: Onsdagen den 13 november kl. 15.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Lokalen. Inredning.
4. Ekonomi
5. Skrivelser och rapporter
6. Övrigt
7. Nästa sammanträde
8. Avslutning

Protokoll 11 september 2013
Inlagt 19 september 2013

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 8 ÅR 2013
11.09.13 KL. 15.00 – 17.30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Gullvi Alkemark, esättare

Frånvarande
Kjell Persson

§ 58 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade sammanträdet.

§ 59 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 60 Inredning
Inger och Eva-Lisa redogjorde för vad de kollat på beträffande inredning som behövde inköpas till den nya lokalen. Förslag och offert fanns från Ikea, men man kunde också visa alternativ från Jysk. De gavs förtroende att välja det de ansåg bästa alternativet.
Beslutades också att Sven-Olov och Per undersöker telefonförstärkning i den nya lokalen, då mottagningsförhållandet är dåligt.
Nytt datorinköp diskuterades och Sven-Olov tillsammans med Bernt-Ola undersöker vad som anses bäst.
Beslutades att samlas i nya lokalen 17 sept. kl. 9.00 för uppackning.

§ 61 Ekonomi
Från kassören fanns en skriftlig rapport där det framkom att utbetalning av medlemsavgiften till Hembygdsförbundet skett, kronor 884:-.

§ 62 Skrivelser och rapporter
Inbjudan från Riksantikvarieämbetet m.fl. till utbildningsdagar om ”Kulturarvslyftet” i Göteborg 19 nov. och i Stockholm 22 nov.
Sven-Olov rapporterade från Hembygdsrådets sammanträde 3 sept. i NBV-lokalen Skillingaryd, då han också visade ÖHS nya lokaler en trappa ner.
Hembygdsförbundets årsmöte 12 april 2014 kommer att förläggas i Skillingaryd i Skillingehus lokaler samt Västra lägret.
Vidare redogjordes för Kulturarvslyftet och vad medhjälparna har arbetat med under de 15 månader som projektet pågått.
Kartan över skjutfältet är framtagen och GPS-punkter på gamla boplatser är registrerade, och blir klara till Miliseums invigning.
Av de Kulturarvspengar 2013 där återstoden kr. 40.000:-skulle fördelas under hösten, tilldelades ÖHS kr. 10.000:-.

§ 63 Övrigt
ÖHS har av Rolf Krahner tacksamt mottagit diverse följesedlar och offerter från olika firmor från åren 1930–1940.

§ 64 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls Tisdagen den 8 oktober kl.14.00 (OBS! dag o. tid) i Föreningslokalen

§ 65 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och Nils bjöd på fika, som vi tackade för.

Skillingaryd dag som ovan:

Sven-Olov Carlsson, ordf.

Inger Carlsson Remnemark, sekr

Dagordning 11 september 2013
Inlagt 5 september 2013

Styrelsemöte nr 8 år 2013
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Onsdagen den 11 september kl. 15.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Lokalen
4. Ekonomi
5. Skrivelser och rapporter
6. Övrigt
7. Nästa sammanträde
8. Avslutning

Protokoll 13 augusti 2013
Inlagt 23 augusti 2013

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 7 ÅR 2013
13.08.13 KL. 14.00 – 16.30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Gullvi Alkemark, ersättare

Frånvarande
Kjell Persson

§ 49 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen till höstens första sammanträde och öppnade detsamma.

§ 50 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 51 Lokalen
Planering inför flyttning till den nya lokalen Storgatan 6 diskuterades. En del nya inventarier behöver inköpas, såsom förvaringsskåp m.m. Inger och Eva-Lisa fick i uppdrag att undersöka olika alternativ. Tid för nedpackning av arkivmaterial bestämdes till den 21 augusti kl. 9.30. Sven-Olov har ordnat med flyttkartonger.
Vid själva överflyttningen har några medarbetare lovat att hjälpa till med transporten.

§ 52 Kulturarvens Dag 8 sept. Arkivens Dag 9 nov.
På grund av att vi håller på med flyttningsarbete och installering i nya lokaler, anser vi att vi inte hinner förbereda för dessa båda utställningar, men vi hoppas kunna ordna med något i utställningsform vid senare tillfälle.

§ 53 Ekonomi
På den ekonomiska sidan har inga större förändringar rapporterats.

§ 54 Skrivelser och rapporter
Inga.

§ 55 Övrigt
Hembygdsrådets sammanträde i NBV-lokalen 3 sept. kl. 18.00.

§ 56 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls Onsdagen den 11 september kl. 15.00 i Föreningslokalen

§ 57 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och bjöd på fika med gott bröd, vilket vi tackade för.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf.
Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning 13 augusti 2013
Inlagt 31 juli 2013

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 7 år 2013
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tisdagen den 13 augusti kl. 14.00 Obs! dag och tid

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Lokalen
4. Kulturarvsdagen 8 september
    Arkivens Dag 9 november
5. Ekonomi
6. Skrivelser och rapporter
7. Övrigt
8. Nästa sammanträde
9. Avslutning

Protokoll 19 juni 2013
Inlagt måndag 8 juli 2013

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 6 ÅR 2013
13.06.19 KL. 14.00 – 16.30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson
Frånvarande
Gullvi Alkemark, ersättare

§ 38 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade sammanträdet.

§ 39 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 40 Justerare
Till att justera dagens protokoll utsågs Nils Bondeson

§ 41 Lokalen
Ordföranden informerade om att hyreskontraktet var påskrivet och klart med de ändringar som begärts av ÖHS. Efter tillträdesdagen 1 juli kommer planering att ske för hur de olika utrymmena ska användas och vilka inventarier som behöver införskaffas. Från Kultur- och fritidsnämnden har beviljats kr. 15.000:- för detta ändamål.

§ 42 Kaffegatan
Fortfarande pågår efterforskning av bilder och dokumentation om kafèverksamheten på Kaffegatan.

§ 43 Ekonomi
Kassören har meddelat att endast utbetalning av hyra har skett samt försäljning av ett par böcker.

§ 44 Fullmakt
Beslöts att förnya fullmakt för ordföranden Sven-Olov Carlsson att tillsammans med med kassören Bent-Ola Hugosson sköta föreningens bankkontakter, detta på grund av byte av bank från Nordea till Swedbank.

§ 45 Skrivelser och rapporter
Inga skrivelser.
Nils Bondeson rapporterade att han varit i kontakt med Christer Glennvik ang. möjligheten att redigera materialet om Bo Karlsson samt diskuterat olika alternativ för att gå vidare med detta.

§ 46 Övrigt
Cecilia Gunnarsson har återlämnat ett antal böcker som funnits hemma hos avlidna Ingrid Gunnarsson samt 1 st kassabok som mottagits av Inger Carlsson Remnemark. Skillingaryd – Vaggeryd MHF- Damklubb har överlämnat genom Inger Carlsson Remnemark 2 st protokollböcker, 4 st kassaböcker och diverse fotografier från åren 1959 – 2009 då klubben upphört med verksamheten.

§ 47 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls måndagen den 12 augusti kl. 15.00 i Föreningslokalen

§ 48 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade Eva-Lisa för gott fika.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf.
Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Justeras:
Nils Bondeson

Dagordning 19 juni 2013
Inlagt onsdag 12 juni 2013

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 6 år 2013
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Onsdagen den 19 juni kl. 14.00 Obs! tiden

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Lokalen
4. Kaffegatan
5. Ekonomi
6. Skrivelser och rapporter
7. Övrigt
8. Nästa sammanträde
9. Avslutning

Protokoll 22 maj 2013
Inlagt onsdag 29 maj 2013

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
13. 05. 22 KL. 14.00 – 16.30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson
Gullvi Alkemark, ersättare

§ 29 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade sammanträdet.

§ 30 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 31 Lokalen
Ordföranden informerade om, att ett 10-årigt hyresavtal med tillhörande särskilda bestämmelser hade inkommit från hyresvärden PHL Fastigheter AB i Vaggeryd, gällande ÖHS nya lokaler Storgatan 6 i Skillingaryd. Ledamöterna erhöll var sitt exemplar, som styrelsen tillsammans genomgick. Styrelsen beslöt godkänna avtalet med reservation för erläggande av ersättning för el samt önskan om montering av en låsbar mellandörr i utrymmet.

§ 32 Kaffegatan
Milisèums föreståndare Sven Engkvist har efterlyst bilder och dokumentation om kafèverksamheten på Kaffegatan och en del material har framtagits och ytterligare efterforskning pågår.

§ 33 Ekonomi
Inga nya uppgifter inkomna från kassören.

§ 34 Skrivelser och rapporter
Hembygdsrådets protokoll från styrelsemöte tisdagen 7 maj 2013.
Hembygdsförbundets årsmöte kommer att förläggas i Vaggeryds kommun 2014 04 12 och platsen blir Skillingehus i Skillingaryd och Skillingaryds läger.
Hembygdsrådet beslutar förlänga Kulturarvsprojektet till 2013 12 31.
Hembygdsrådet har föreslagit Kultur och Fritidsnämnden att 40.000 kr av Kulturarvslyftet fördelas mellan de olika föreningarna, varav ÖHS bör tilldelas 15.000 kr till den nya lokalen, vilket beviljats.

§ 35 Övrigt
Vid gruppen ”Gamla Skillingaryd”s samling besökte Bo Holst från PRO oss för att informera sig om hur vi arbetar med affärsverksamheten i Skillingaryd förr och nu. PRO bedriver också en studiecirkel om affärslivet i Skillingaryd. Vi kunde presentera ett digert material. Han överlämnade också ett häfte från en studiecirkel, där de dokumenterat ” Vårt 60-tal” och som var intressant att få ta del av. Tack framfördes.

Nils Bondeson påtalade att det blivit en felformulering i årsmötesprotokollet 2013 03 13 under punkten övrigt. Rättelsen ska vara : Nils Bondeson vädjade om hjälp att videofilma inledning och textavsnitt till dvd-materialet om Bo Karlsson. Nils Bondeson överlämnade ett antal gamla kartor över Skillingaryd vilket vi tacksamt tog emot.

§ 36 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde håll Onsdagen den 19 juni kl.14.00 OBS! tiden i Föreningslokalen.

§ 37 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade Inger för gott fika.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf
Inger Carlsson Remnemark, sekr

Dagordning 22 maj 2013
Inlagt tisdag 14 maj 2013

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 5 år 2013
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Onsdagen den 22 maj kl. 14.00 Obs! tiden

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Lokalen
4. Kaffegatan
5. Ekonomi
6. Skrivelser och rapporter
7. Övrigt
8. Nästa sammanträde
9. Avslutning

Protokoll 17 april 2013
Inlagt 26 april 2013

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
13. 04. 17 KL. 15.00 – 17.30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva- Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson
Gullvi Alkemark, ersättare

Frånvarande
Nils Bondeson, vice ordförande
Övrig
Per Bunnstad § 22

§ 19 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen denna gång till NBV-lokalenStorgatan 6, på grund av ärende 3 i kallelsen.

§ 20 Justeringsperson
Till att justera dagens protokoll utsågs Kjell Persson

§ 21 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 22 Lokalfrågan
Lokalfrågan för ÖHS har varit ett diskussionsämne i flera år. Nuvarande lokaler är trångbodda och då vi erhållit hela Olssons fotosamling, andra bilder och dokument till vårt arkiv, som vi tacksamt har mottagit, krävs mer utrymme och plats för att sitta och jobba med dessa material. Dessutom saknas toalett i denna lokal.
Per Bunnstad hade inkommit med ett förslag om en källarlokal som är ledig under NBV-lokalen, som tidigare tillhört Swedbank. I denna lokal finns ett mycket bra låsbart arkiv, flera olika rum att förfoga över, dessutom fanns toalettutrymme. Per har till detta sammanträde förhandlat med fastighetsägaren PHL Fastigheter AB, som är villiga att upplåta lokalerna till ÖHS
Styrelsen ajournerade sammanträdet och gick ner i källarlokalen för att inspektera och bilda sig en uppfattning. Alla var eniga om att lokalerna skulle passa ÖHS väldigt bra.
Till detta sammanträde hade Per förhandlat med fastighetsbolaget och fått ett förmånligt hyresförslag på kronor 8.000:-/ år med tillträde 1 juli 2013. Styrelsen beslöt att ge Per i uppdrag att ett hyreskontrakt upprättas med fastighetsägaren och ÖHS , som bör omfatta 10 år.

§ 23 Kulturhusutredningen
Kulturhusutredningen har nu avslutats och överlämnats till Kultur- och Fritidsnämnden i Vaggeryds kommun, men för ÖHS del gäller en fortsatt utveckling med det material som kommit fram under utredningen.

§ 24 Ekonomi
Kontoöversikt från kassören 2013-04-15: Kapitalkonto kr. 48.000:- och arbetskonto kr. 903:82.

§ 25 Skrivelser och rapporter
Ordföranden rapporterade från Hembygdsförbundets årsmöte som hölls på Miliseum i Skillingaryd den 25 mars. Det var ÖHS tur att utse ordförande för kommande verksamhetsår, men en överenskommelse hade träffats med nuvarande ordföranden Torgil Bornetun om att sitta kvar ännu 1 år.

Inger rapporterade från arbetsgrupperna ” Gamla Skillingaryd” och ”Arkivgruppen” som varit samlade för att jobba vidare med affärerna. Tre nya medhjälpare välkomnades, nämligen Gullvi Alkemark, som
också varit medhjälpare i kulturhusutredningen, Sven-Olov Sandberg och Inger Lindström.
Kjell tog upp förfrågan från PRO om samarbete när det gäller vår utredning om affärer i Skillingaryd förr och nu.

§ 26 Övrigt
Kjell överlämnade en pärm med handlingar från Linus Persson, som innehöll en del intressanta dokument och urklipp från äldre tider. ÖHS tog tacksamt emot detta och skickade sitt tack till Linus.

§ 27 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls Onsdagen den 22 maj kl. 14.00 OBS! tiden! i Föreningslokalen.

§ 28 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade Kjell för gott fika.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf.
Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Justeras:
Kjell Persson

Årsmöte 13 mars 2013
Inlagt 29 mars 2013

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
ÅRSMÖTESPROTOKOLL DEN 13 MARS 2013

Tid och plats
NBV – lokalen Storgatan 6, Skillingaryd kl.18.30 – 21.30

Antal närvarande: 32

1 Välkomsthälsning
Ordföranden Sven-Olov Carlsson hälsade medlemmar och icke medlemmar välkomna till årsmötet och ett särskilt välkommen riktades till Bernt-Ola Hugosson som skulle berätta och visa bilder efter årsmötet.

2 Parentation
Parentationen inleddes med att ordföranden uppläste namnen på de medlemmar som avlidit under det gångna året, nämligen Carl-Olof Nyrèus, Erik Fredèn, Ingrid Gunnarsson, Martha Ahlgren samt icke medlemmen Kalle Andersson, som varit ÖHS behjälplig med kopierings- och förstoringsarbete under många år. Han avled 5 mars 2013. Ett ljus tändes för dessa och en tyst minut hölls till minne.

3 Vykortsmedaljör
ÖHS - medlemmen Per Bunnstad har deltagit i en utställning av vykort i Perth i Skottland 2012. Pers bidrag var 200 vykort från OS-spelen 1912 med dess historia bakom. Per belönades med en förstaplats för sitt OS - exponat och tilldelades en guldmedalj. ÖHS ville uppmärksamma detta och gratulerade med en blomma.

4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.

5 Ordf. och sekr.
Till ordförande för årsmötet valdes Sven-Olov Carlsson och till sekreterare Eva-Lisa Svensson.

6 Justeringsmän
Till att justera dagens protokoll utsågs Rune Alm och Stig Wahlström.

7 Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen upplästes av ordföranden och godkändes.

8 Ekonomisk redovisning
Den ekonomiska redovisningen genomgicks av kassören.

9 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen upplästes av revisor Rune Alm och där framgick att räkenskaperna var väl förda och verifierade. Såväl resultaträkning som revisionsberättelse godkändes.

10 Ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelse och kassör.

11 val
Val av ordförande
Till ordförande för kommande verksamhetsår omvaldes Sven-Olov Carlsson.

Val av styrelse
Årsmötet följde valberednings förslag:
Kvarstående 1 år: Inger Carlsson Remnemark och Kjell Persson
Fyllnadsval 1 år: Nils Bondeson (efter Ingrid Gunnarsson)
Omval 2 år: Sven-Olov Carlsson och Eva-Lisa Svensson
Nyval ersättare 1 år: Gullvi Alkemark

Val av revisorer
Till ordinarie revisorer för 1 år valdes Rune Alm och Stig Wahlström och till ersättare valdes Per Pettersson

Valberedning
Ingemar Pettersson valdes 1 år tillsammans med styrelsen

Årsavgift 2014
Medlemsavgiften beslöts oförändrad: 100:-/ medlem, 200:-/ familj, 200:-/ förening och 300:-/ företag

Sammankallande i kommittèer
Arbetsgruppen Gamla Skillingaryd: Inger Carlsson Remnemark
Arkivgruppen: Per Bunnstad
Foto: Bertil Pettersson
Försäljning: Styrelsen
Marknadsföring/PR: Per Bunnstad
Festkommittè: Gullvi Alkemark, Gun Brehmer och Sara-Maria Johansson
Klubblokalen: Lennart Ljung och Per-Olof Palm

12 Övrigt
Nils Bondeson vädjade om hjälp med videofilmning av en del avsnitt för boken om Bo Karlsson. Ordföranden framförde tack till styrelsen, kassören och revisorerna. Tack framfördes också till Lennart och Per-Olof för deras hjälp vid våra utställningar samt även till festkommittèn.

13 Avslutning
Ordföranden avslutade årsmötet och tackade för visat intresse och överlämnade ordet till Bernt-Ola Hugosson.
Inledningsvis visades en film från Skogafors Bruks hammarsmedja anlagd 1860. Filmen visade olika arbetsmoment i smedjan med bl.a Anders Tolf och bröderna Carl, Johan och Gustav Elg.
Därefter visades bilder från projektet ” Kulturspår i Skillingarydsbygden” där man följde industrierna som vuxit upp utmed Österån i Åkers församling

Bernt-Ola berättade om de olika hantverkarna som drivit industrierna, först i liten skala som sedan utökats. Vid Stensfors, kallad ”Plaska” anlades en stångjärnshammare av vallonättlingen Karl Ousbäck, där man smälte skrot som utsmiddes till grova järn för vagnstillverkning. Filmen och bildvisningen med de historiska berättelserna av Bernt-Ola var mycket uppskattade.
Ordföranden tackade och en blomma överlämnades.

Kvällen avslutades med kaffe och smörgåstårta i trevlig gemenskap vid borden.

Skillingaryd dag som ovan:

Sven-Olov Carlsson ordf. årsmötet

Eva-Lisa Svensson sekr. årsmötet

Justeras:

Rune Alm

Stig Wahlström

Protokoll 19 mars 2013
Inlagt 29 mars 2013

ÖSTBO HISTORISK SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
13. 03. 19 KL. 14.00 – 17.00

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Nils Bondeson
Gullvi Alkemark. ersättare

Frånvarande: Kjell Persson

§ 11 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen till ett nytt verksamhetsår och riktade sig speciellt till Nils Bondeson som åter kommit tillbaka i styrelsen samt till Gullvi Alkemark, som ersättare i styrelsen.

§ 12 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 13 Konstituering av styrelse
Till vice ordförande valdes Nils Bondeson.
Till kassör valdes Bernt-Ola Hugosson.
Till sekreterare valdes Inger Carlsson Remnemark.
Till vice sekreterare valdes Eva-Lisa Svensson.

§ 14 Utvärdering av årsmötet
32 personer besökte årsmötet, som hölls i NBV-lokalen
En mycket intressant film om Skogafors Bruks hammarsmedja visades och därefter visade Bernt-Ola Hugosson bilder från projektet ” Kulturspår i Skillingarydsbygden”, där man kunde följa industrierna utmed Österån, som Bernt-Ola hade mycket intressant att berätta om. Kaffe och smörgåstårta serverades och avnjöts i positiv anda.

§ 15 Kulturhusutredningen
Kultur- och Fritidsnämnden har kallat till ett extra sammanträde den 27 mars där de olika föreningarna ska redovisa arbetet med kulturhusutredningen. Där skall överlämnas en DVD med foton och datafil. Man ska också på ett USB ha valt ut 5 objekt som exempel på vad materialet innehåller. En från vardera 7 föreningar samt de tre projektanställda ska närvara.

§ 16 Ekonomi
Inget att rapportera sedan årsmötet.

§ 17 Skrivelser och rapporter
Kallelse till årsmöte med Vaggeryds kommuns Hembygdsråd på Miliseum i Skillingaryd måndagen den 25 mars kl. 19.00. I tur att avgå efter att ha varit valda i styrelsen under två år är från ÖHS Sven-Olov Carlsson (ordinarie) och Ingrid Gunnarsson (ersättare), som avled 120910. ÖHS styrelse utser Sven-Olov Carlsson som ordinarie och Inger Carlsson Remnemark som ersättare.

En önskan har inkommit från länets Hembygdsförbund om att förlägga sitt årsmöte den 12 april i Vaggeryds kommun.
Inbjudan från Jönköpings läns hembygdsförbund till en funktionärskurs på Tallnäs den 16 april. Ämne: Att göra våra kulturspår mer tillgängliga för många fler.

§ 18 Övrigt
Nils Bondeson meddelade att han har ett antal gamla kopior av kartor, som han skulle vilja överlämna till ÖHS, som vi tacksamt tar emot. Han framförde också en tanke om hur vi skulle kunna väcka intresse bland allmänheten för vårt arbete och på så sätt få flera medlemmar och flera medhjälpare till våra grupper.

En förfrågan från Miliseums föreståndare Sven Engkvist har inkommit om kafèverksamheten på Kaffegatan och dess betydelse för det militära livet förr. Det var ju till största delen kvinnorna som skötte detta och kunde på så sätt skapa en extra inkomst, som var viktig. Det finns en hel del historik i vårt arkiv och några bilder som vi kan bidraga med.

§ 19 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls onsdagen den 17 april kl. 15.00 i Föreningslokalen.

§ 20 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och bjöd på gott fika.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson ordf.

Inger Carlsson Remnemark sekr.

 
Dagordning 19 mars 2013
Inlagt 14 mars 2013

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 3 år 2013
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Tisdagen den 19 mars kl.14.00 OBS! Dag och tid

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Konstituering av styrelse
4. Utvärdering av årsmötet
5. Kulturhusutredningen
6. Ekonomi
7. Skrivelser och rapporter
8. Övrigt
9. Nästa sammanträde
10. Avslutning

 
Protokoll 13 februari 2013
Inlagt 19 februari 2013

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
13 02.13 KL. 14.00 – 18.00

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson

§ 1
Styrelsen samlades före sammanträdet och förberedde kallelsen inför årsmötet 13 mars. Kopiering skedde av kallelsen och medföljande inbetalningskort för medlemsavgiften, utskrift av kuvert till medlemmar samt tidigare och tänkbara medlemmar för utdelning. En efterlängtad kaffepaus vidtog där Eva-Lisa stod för fikat och gott kaffebröd innan sammanträdet började

§ 2 Sammanträdet öppnas
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 3 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 4 Kulturhusutredningen
En första klassificering har gjorts av de objekt som ska utsorteras och överlämnas till Vaggeryds kommun, när Zeka blivit klar med detta.

§ 5 Planering årsmöte
Dagordningen för årsmötet genomgicks samt verksamhetsberättelsen.
Smörgåstårta beställs av Inger och Eva-Lisa har kontaktat festkommittèn
Per sköter annonsering tillsammans med NBV.
Sven-Olov Har kontaktat Bernt-Ola Hugosson, som efter årsmötet kommer att berätta om” Kulturspår i Skillingarydsbygden” och visa bilder.

§ 6 Ekonomi
Revision av räkenskaperna är gjord och revisionsberättelse och resultaträkning ska kopieras tillsammans med övriga handlingar.

§ 7 Skrivelser och rapporter
Från Hembygdsförbundet har kommit blanketter för en undersökning om ideell tid som nedlägges i föreningen.

Inger rapporterade från Hembygdsrådets sammanträde den 6 febr. i Magnisa stuga i Vaggeryd. Det gällde ”Miliseums exponering av Skillingaryds skjutfält”. Evert Melin presenterade digitalt det material som han och Evald Andersson hade samlat in och som skall presenteras med en större karta över aktuellt område. Via siffror kan man digitalt gå vidare till de platser som är intressanta. Detta ska vara klart till Miliseums öppnande i september i år.

Gunilla Otterberg och Miliseums förståndare Sven Engkvist har haft en dialog om kvinnor som har haft betydelse för militärlivet. Förfrågan har kommit till ÖHS om vi har något material att bidraga med.

En förfrågan från Tofteryds församlings kyrkogårdsnämnd genom Lennart Fritz, om de kan få ta del av vårt samlade arkivmaterial om kyrkogårdarna, då de håller på med kyrkogårdsinventering.

§ 8 Övrigt
Inget att notera.

§ 9 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls tisdagen den 19 mars kl. 14.00 i Föreningslokalen OBS! Dag och tid).

§ 10 Avslutning
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat och tackade Eva-Lisa för det goda fikat.

Dag som ovan

Sven-Olov Carlsson ordf.
Inger Carlsson Remnemark sekr.

Protokoll 23 januari 2013
Inlagt söndag 3 februari 2013

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 1 ÅR 2013
13.01.23 KL. 15.00 – 18.00

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson

§ 1 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen till årets första sammanträde och öppnade detsamma.

§ 2
Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 3 Kulturhusutredningen
Kvarstående arbete i kulturhusutredningen är slutförande av klassificering och utsortering av ett femtontal objekt som skall överlämnas till Kultur – och Fritidsnämnden.

§ 4 Planering årsmöte
Beslutades att årsmötet ska hållas onsdagen den 13 mars kl. 18.30 i NBV-lokalen Storgatan 6 i Skillingaryd.
Kallelse med brev utskickas till medlemmarna tillsammans med blankett för inbetalning av medlemsavgift.
Per Bunnstad ansvarar för annonseringen.
Dagordningen genomgicks samt medlemslistan. Det uppdrogs åt styrelsen att åter igen försöka få personer till en valberedning samt även fler medlemmar att deltaga i våra arbetsgrupper.

§ 5 Ekonomi
Kassören har avgivit rapport om den ekonomiska ställningen vid årsskiftet: Bankgiro kronor 41.596.82:- och kassa kronor 13:-

§ 6 Skrivelser och rapporter
Skriftlig rapport och utvärdering av Arkivens Dag från Jönköpings Läns Arkivförbund.

§ 7 Övrigt
Boken ”En mosaik från Norra Småland” del 2.
Hembygdsföreningar berättar.
Nyhetsbrev från Hembygdsförbundet januari 2013.

§ 8 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde hålls onsdagen den 13 februari kl. 14.00 ( Obs. tiden!) i Föreningslokalen.

§ 9 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och Inger bjöd på fika.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson ordf.
Inger Carlsson Remnemark sekr.

 
Dagordning 23 januari 2013
Inlagt tisdag 15 janauri 2013

Styrelsemöte nr 1 år 2013

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Onsdagen den 23 januari kl. 15.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Kulturhusutredningen
4. Planering årsmöte
5. Ekonomi
6. Skrivelser och rapporter
7. Övrigt
8. Nästa sammanträde
9. Avslutning


Protokoll 12 december 2012
Inlagt tisdag 25 december 2012

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 12 ÅR 2012
12.12.12 KL.15.00 – 18.00


Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Frånvarande
Kjell Persson

§ 110 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade sammanträdet.

§ 111 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 112 Kulturhusutredningen
Arbetet med fotografering och registrering är nästan klart. Sammanställning ska göras av ett antal fastigheter som sedan ska överlämnas till Kultur- och Fritidsnämnden.

§ 113 Planering årsmöte
ÖHS årsmöte 2013 kommer att hållas 13 /3 eller 20/3. Förslag framlades om underhållning.

§ 114 Ekonomi
Ekonomirapport saknas på grund av bankbyte. Nytt bankgiro har erhållits.

§ 115 Skrivelser och rapporter

Inbjudan från Vaggeryds kommun om nya föreningsträffar.

Skriftlig information från Bernt-Ola Hugosson.

Skriftlig information från Hembygdsrådets ordförande Torild Bornetun om en vädjan från Stiftelsen Regementsheden att tillsammans med Sven Engkvist skildra skjutfältets historia. Bornetun har som ordförande föreslagit Evert Melin och Evald Andersson.
Vid ÖHS styrelsemöte denna dag framkom att ytterligare någon person från södra delen bör finnas med. Detta förslag skickades per mail 12.12.12.

Ordföranden rapporterade från Hembygdsrådets styrelsemöte 121120. Inger Carlsson Remnemark inträder som ersättare i rådet efter avlidna Ingrid Gunnarsson. Hembygdsrådets årsmöte hålls den 25 mars 2013 i Miliseum.

Till personalen på biblioteket har överlämnats ett presentkort för uttag på Jonsson konditori. Detta som en uppmuntran för trevligt bemötande och hjälpsamhet vid våra utställningar.

§ 116 Övrigt
Inget att notera..

§ 117 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde hålls Onsdagen den 23 januari år 2013 kl.15.00 i Föreningslokalen.

§ 118 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade för det gångna året och man tillönskade varandra en God jul och ett Gott Nytt År och avslutade med kaffe, lussebulle och pepparkaka, som Kjell bjöd på. Tyvärr kunde han själv inte närvara.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf.

Inger Carlsson Remnemark, sekr

Dagordning 12 december 2012
Inlagt 7 december 2012

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 12 år 2012

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Onsdagen den 12 december kl.15.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Kulturhusutredningen
4. Planering årsmöte
5. Ekonomi
6. Skrivelser och rapporter
7. Övrigt
8. Nästa sammanträde
9. Avslutning
(Kjell kaffe)

Protokoll 14 november 2012
Inlagt onsdag 21 november 2012

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 11 ÅR 2012
12.11.14 KL. 15.00 – 16.30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson

§ 100 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen till sitt hem och öppnade sammanträdet.

§ 101 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 102 Kulturhusutredningen
Arbetet med utredningen är vilande och återupptas när Zeka kommer tillbaka till ÖHS.
Hembygdsrådet har kallat till styrelsemöte den 20 november kl.18.00 i Svenarums församlingshem. Huvudärende är Kulturarvslyftets fortsättning 2013.
ÖHS styrelse utsåg Inger Carlsson Remnemark till ersättare i Hembygdsrådets styrelse efter Ingrid Gunnarsson som avlidit 10 september 2012.

§ 103 Arkivgruppen
Arbetet med affärsverksamheten pågår och ett förslag är att ett formulär utarbetas och lämnas till nuvarande affärsägare för uppgifter om när affären öppnades eller övertogs och även tidigare innehavares namn. Det är också tänkt att dokumentera med fotografering. Förhoppningen är att arkivgruppen utökas med fler medarbetare.

§ 104 Utvärdering av Arkivets Dag
Utställningen på Arkivets Dag den 10 november lockade ett stort antal besökare, vilket överträffade tidigare utställningar. En av orsakerna var kanske temat ”Framtiden” men också att många bilder ur Olssons Fotos samlingar visades med bl.a ett antal fina barnbilder, där en del var oidentifierade, men många blev identifierade av besökarna.
Intresset för verksamheten var stor och lottringen slutsåldes på kort tid.
Utställningen kommer att kvarstå en tid på biblioteket.

§ 105 Ekonomi
Ekonomisk rapport: 12.08.22 plusgiro: kronor 38.763:32 och 12.11.14 i kassan kronor 1.414:-
Beslutades att byta bank från Nordea till Swedbank och att utbetalningar sker via bankgiro istället för plusgiro.
Bankgironummer kommer att erhållas. Ansökan om nytt organisationsnummer måste göras, allt ordnas av kassören.

§ 106 Skrivelser och rapporter
14 nov. Inspirationskväll på Grönelund
21 nov. Gjuterinatta på Hyltèns i Gnosjö
29 nov. Inventering av kommunens föreningsliv på Skillingehus.
Nyhetsbrev nr.4 från Hembygdsförbundet.

§ 107 Övrigt
Inget att notera.

§ 108 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls: Onsdagen den 12 december kl.15.00 i Föreningslokalen.

§ 109 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och bjöd in till det dukade kaffebordet och där avnjöts både pepparkakor och bakelser. Vi tackade Sven-Olov och Gun-Britt för den trivsamma kaffestunden.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf.

Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning 14 november 2012
Inlagt torsdag 8 november 2012

Styrelsemöte nr 11 år 2012

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Hos Sven-Olov Carlsson, Snickaregatan 11
Tid: Onsdagen den 14 november kl. 15.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Kulturhusutredningen
4. Arkivgruppen: Affärsverksamheten förr och nu
5. Utvärdering av Arkivets Dag
6. Ekonomi
7. Skrivelser och rapporter
8. Övrigt
9. Nästa sammanträde
10.Avslutning

Protokoll 17 oktober 2012
Inlagt lördag 27 oktober 2012

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 10 ÅR 2012
12.10. 17 KL. 15.00 – 17.00

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson

§ 89 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade sammanträdet.

§ 90 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 91 Justerare för dagens protokoll
Till att justera dagens protokoll utsågs Kjell Persson.

§ 92
Kulturhusutredningen
Zeka som jobbat med vårt fotograferingsarbete, är för närvarande i Hagshult och Tofteryd och arbetar med husfotografering. Vi har en del fotografering kvar, som hon ska slutföra.

§ 93
Utvärdering kulturveckan
Konstaterades att ett 100-tal personer besökt vår utställning lördag och söndag 6-7 oktober i foajèn i Skillingehus. Flera uttalade sin uppskattning för det arbetet som nedlagts. Utställningen kommer att finnas kvar på biblioteket några veckor framåt.

§ 94
Arkivens dag
Arbetet pågår inför Arkivens Dag den 10 november. Två sammankomster är fastställda, 23 okt och 6 nov. Per Bunnstad ansvarar för utställningen. Förslag hade kommit från Per Bunnstad om att ha en utställning tillsammans med föreningen Skivaryd samma datum i Hemköps entrè. Detta avslogs av styrelsen

§ 95 Ekonomi
Beslöts att ge Bernt-Ola Hugosson fullmakt att sköta föreningens räkenskaper och och bankkontakter tillsvidare, då föreningens kassör Ingrid Gunnarsson avled den 10 september 2012. Kassan ansvarar ordföranden för tillsvidare.

§ 96 Skrivelser och rapporter
Inbjudan från Jönköpings Läns Hembygdsförbund till funktionärskurs 30 oktober på Wrigstads Wärshus. Ämne: Digitala register. Kursavgift: 120:-. Beslöts att ordföranden deltager.

Rapport från Hembygdsförbundets styrelse i Jönköpings län angående Kulturarvslyftet, där Vaggeryds kommun tycks ha kommit längst.

Enkät om ett utökat samarbete kring kulturarvet i Jönköpings län mellan arkiv, bibliotek och museum ( ABM).

Aktuell information från Sveriges Hembydsförbund.

§ 97 Övrigt
Vår ordförande Sven-Olov har haft högtidsdag och uppnått den aktningsvärda åldern av 70 år. Styrelsen uppvaktade med en blomma och tack uttalades av Sven-Olov.

§ 98 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls Onsdagen den 14 november kl. 15.00 i Föreningslokalen.

§ 99 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och man fortsatte gemenskapen med fika och gott bröd som Kjell bjöd på.

Skillingaryd dag som ovan:

Sven-Olov Carlsson ordförande

Inger Carlsson Remnemark sekreterare

Justeras;
Kjell Persson

Dagordning 17 oktober 2012
Inlagt måndag 15 oktober 2012
Styrelsemöte nr 10 år 2012

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Onsdagen den 17 oktober kl. 15.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Kulturhusutredningen
4. Utvärdering kulturveckan
5. Arkivens Dag
6. Ekonomi
7. Skrivelser och rapporter
8. Övrigt
9. Nästa sammanträde
10. Avslutning
Protokoll 19 september 2012
Inlag tisdag 25 september 2012

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 9 ÅR 2012
12.09.19 KL. 15.00 – 17.00

Närvarande Sven-Olov Carlsson, ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Frånvarande Kjell Persson

§ 79 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och inledde med att tända ett ljus för vår avlidna vice ordförande och kassör Ingrid Gunnarsson, som hastigt avlidit den 10 september efter bara en kort tids sjukdom.
Hon har betytt så oerhört mycket för vår förening och varit aktivt delaktig i vårt arbete. Vårt nära samarbete i styrelsen har varit mycket kamratligt och sporrande för oss, så tomrummet efter henne är stort, men samtidigt är vi tacksamma för vad hon har betytt för oss och vår förening. Våra tankar förenades i en tyst minut till hennes minne.

§ 80 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 81 Kulturhusutredningen
Fotograferingen av kulturhusen är i det närmaste klart. Zeka kommer att arbeta med bilderna september månad ut.

§ 82 Kulturveckan
Arbetet pågår med bilder och textdokumentation till utställningen.

§ 83 Arkivens Dag
Temat för Arkivens Dag 10 nov. är ” Framtiden” och det har planerats att det ska handla om barn, skola och ungdomsverksamhet.

§ 84 Ekonomi
Inga uppgifter på grund av Ingrids bortgång. Vi avvaktar.

§ 85 Skrivelser o. rapporter
Inga.

§ 86 Övrigt
Minnesord i samband med Ingrids bortgång har insänts till Jönköpings-Posten, Värnamo Nyheter och skillingaryd.nu från Östbo Historiska Sällskap.

§ 87 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls Onsdagen den 17 oktober kl. 15.00 i Föreningslokalen

§ 88 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och Inger bjöd på fika.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson ordf.

Inger Carlsson Remnemark sekr.

Dagordning
Inlagt tisdag 11 september 2012

Styrelsemöte nr 9 år 2012

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Onsdagen den 19 september kl. 15.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Kulturhusutredningen
4. Kulturveckan
5. Arkivens Dag
6. Ekonomi
7. Skrivelser och rapporter
8. Övrigt
9. Nästa sammanträde
10. Avslutning

Protokoll 22 augusti 2012
Inlagt söndag 2 september 2012

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 8 ÅR 2012
12.08.22 KL. 15.00 – 17.00

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Ingrid Gunnarsson, vice ordförande, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare

Frånvarande
Kjell Persson

§ 69 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade sammanträdet.

§ 70 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 71 Kulturhusutredningen
Ordföranden förmedlade innehållet i Hembygdsrådets protokoll från styrelsemöte den 31 juli.

§ 72
Kulturveckan 1-7 okt.
Beslöts att fastställa datum för påbörjandet av arbetet inför utställningen under kulturveckan, nämligen 3 sept. och 10 sept. kl.9.30

§ 73
Arkivens Dag 10 nov.
Årets tema är ” Framtiden” och det beslöts att man ska arbeta med material om barn-och ungdomsverksamhet.

§ 74 Ekonomi
Kassören rapporterade om den ekonomiska ställningen:
Plusgiro kr.38.763:32 och kassa kr. 1.677:-

§ 75 Skrivelser och rapporter
Hembygdsrådets protokoll.
Hembygdsförbundets nyhetsbrev nr. 3 2012.

§ 76 Övrigt
Inget att notera.

§ 77 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls onsdagen den 19 september kl. 15.00 i Föreningslokalen.

§ 78 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och Ingrid bjöd på fika och i samband med detta kom Bernt-Ola Hugosson på besök och informerade om ”Kulturarvslyftet” och Zekas framtida anställning. Ordföranden tackade Ingrid och Bernt-Ola.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf.
Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning 22 augusti 2012
Inlagt tisdag 14 augusti 2012

Styrelsemöte nr 8 år 2012

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats; Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Onsdagen den 22 augusti kl. 15.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Kulturhusutredningen
4. Kulturveckan i Vaggeryds kommun
5. Arkivens Dag
6. Ekonomi
7. Skrivelser och rapporter
8. Övrigt
9. Nästa sammanträde
10. Avslutning

Protokoll 1 augusti 2012
Inlagt tisdag 14 augusti 2012

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 7 ÅR 2012
12.08.01 KL. 14.00 – 17.15

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Ingrid Gunnarsson, vice ordförande, kassör Inger Carlsson Remnemark, sekreterare Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Frånvarande Kjell Persson
Övrig Per Bunnstad

§ 57 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen efter sommaruppehållet och öppnade sammanträdet.

§ 58
Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 59
Kulturhusutredningen
Ordföranden meddelade att det beviljats att Mersiha-Zeka Ribic får tiden förlängd t.o.m septembers utgång för att jobba med pågående kulturhusutredning.

§ 60 Kulturarvslyftet
Ordföranden och Ingrid Gunnarsson rapporterade från Hembygdsrådets sammanträde den 31 juli i Skillingaryds
hembygdspark. Bl.a. beslöts att Hembygdsrådet projektanställer 3 personer året ut.

§ 61 Påbörjad utredning om affärsverksamheten i Skillingaryd
Per Bunnstad, som är ansvarig för arkivgruppen, ville förhöra sig om hur länge kulturhusutredningen kommer att pågå och när det kan tänkas fortsättas med den tidigare påbörjade utredningen om affärsverksamheten förr och nu i Skillingaryd. Han föreslogatt det kan finnas några som är intresserade för att hjälpa till och att arbetet kan fördelas. Beslöts att arkivgruppen träffas den 4 september kl.15.00.

§ 62 Kulturvecka i Vaggeryds kommun 1 -7 okt.
Kultur-och fritidsnämnden står som arrangör och drivs av en projektgrupp av ideella aktörer. ÖHS beslutar att delta i detta arrangemang med en utställning i foajèn i Skillingehus. Skärmar och lokal bokad av Ingrid. Foton m.m ur Bo Karlssons samlingar samt samhället i förvandling kommer att visas. Utställningen blir lördagen den 6 oktober och söndagen den 7 oktober med öppettider mellan Kl. 11.00–17.00

§ 63 Arkivens Dag 10 nov.
Samordnare av Arkivens Dag är Jönköpings läns arkivförbund. Årets tema är” Framtiden”. ÖHS kommer att ha en utställning denna dag i foajèn i Skillingehus. Skärmar och lokal bokad av Ingrid.

§ 64 Ekonomi
Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen: Plusgiro: kr. 38.764:82 och kassa kr. 1.677:-.

§ 65 Skrivelser och rapporter
Inbjudan från Jönköpings Läns Museum till Arkeologidagen den 26 augusti.

Inbjudan till Hembygdsförbundets sommarresa den 2 september.

Ingrid och Inger rapporterade att de inbjudits till Nils Bondesonför att sammanträffa med Bo Karlssons systerdotter Ulla Nilsson med make, när de skulle överlämna en del material till Nils, som håller på att skriva om Bo Karlssons resor på de olika haven. De överlämnade också en l del gamla foton på skillingarydsbor,
inbjudningskort till bröllop och begravningar m.m. som ÖHS tacksamt tog emot. Tackbrev överlämnades från ÖHS för de av Bo Karlsson testamenterade pengarna till föreningen. Nils bjöd på smörgåstårta och det blev en trevlig gemenskap runt kaffebordet.

§ 66 Övrigt
Beslöts att en fikalista upprättas och turordningen blir enl. följande: Augusti: Kjell, september: Ingrid, oktober: Inger, november: Sven-Olov, december: Eva-Lisa .
På dagordningen för sammanträdet skrivs också vem som har fikat den gången.

§ 67 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls Onsdagen den 22 augusti kl. 15.00 i Föreningslokalen.

§ 68 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade Eva-Lisa för det goda fikat hon bjöd på.

Skillingaryd som ovan

Sven-Olov Carlsson ordf.

Inger Carlsson Remnemark dekr.

Dagordning 1 augusti 2012
Inlagt tisdag 24 juli 2012

Styrelsemöte nr 7 år 2012

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskaå
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Onsdagen den 1 augusti kl. 14.00 Obs tiden!

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Kulturhusutredningen
4. Kulturarvslyftet
5. Fortsättning med påbörjad utredning om affärsverksamheten i Skillingaryd förr och nu
6. Kulturveckan i Vaggeryds kommun 1–7 oktober
7. Arkivens Dag 10 november. Tema ” Framtiden”
8. Ekonomi
9. Skrivelser och rapporter
10. Övrigt
11. Nästa sammanträde
12. Avslutning

Protokoll 12 juni 2012
Inlagt måndag 18 juni 2012

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 6 ÅR 2012
12.06.13 KL14.00 – 17.30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Ingrid Gunnarsson, vice ordförande, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson
Övriga § 50
Nils Bondeson

§ 48 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade sammanträdet.

§ 49 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 50 Information
Till dagens sammanträde välkomnades Nils Bondeson, som informerade om redigering av de inspelade videofilmerna och intervjumaterial som gjorts med Bo Karlsson, där han berättar om sitt intressanta och äventyrliga liv både på land och till sjöss Intervjuerna gjordes i ÖHS regi åren 2004 – 2005 av Ingrid Gunnarsson med Inger Carlsson Remnemark som medhjälpare. Deltog gjorde också Werner Ahlgren och Bertil Magnusson. Bo Karlsson avled 27 dec. 2010. Nils Bondeson visade skisser på hur uppläggningen är tänkt att fördelas i fyra avdelningar. Filmerna kommer att visas av ÖHS i samband med någon någon filmkväll.

§ 51 Kulturhusutredningen
Ingrid rapporterade om att hon tillsammans med Mersiha-Seka Ribic från Arbetsmarknadsverket fotograferat ett flertal av kulturhusen som ingår i utredningen samt påbörjat inläggning av bilder på data.

§ 52 Ekonomi
Ordföranden informerade om att avlidne medlemmen Bo Karlsson testamenterat 10.000 kronor till ÖHS, vilket vi tacksamt mottagit. Tackbrev översändes till dödsboet. Ingrid lämnade ekonomisk rapport: Plusgiro: kr. 39.409:32 och kassa kr. 1.496:-.

§ 53 Skrivelser och rapporter
Information om Kulturarvsdagen den 9 september med tema ” Under ytan”. ÖHS kommer ej att deltaga.
Förfrågan från f.d.försvarsdirektör Roland Sandberg om inköp av boken ” Beredskap i Jönköpings län under kalla kriget”. Beslöts att ÖHS inköper 2 ex. a 225:-/st med tillägg för porto 69:-/st.
Program över Smålands kulturfestival 1 – 4 november.

§ 54 Övrigt
Inget att notera.

§ 55 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls Onsdagen den 1 aug. kl. 14.00 OBS! tiden i Föreningslokalen.

§ 56 Avslutning
Ordföranden tackade och önskade en trevlig sommar samt avslutade sammanträdet med att bjuda på fika.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson ordf.

Inger Carlsson Remnemark sekr.

Dagordning 13 juni 2012
Inlagt tisdag 5 juni 2012

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 6 år 2012

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Onsdagen den 13 juni kl. 14.00 OBS! tiden

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Information av Nils Bondeson
4. Kulturhusutredningen
5. Ekonomi
6. Skrivelser och rapporter
7. Övrigt
8. Nästa sammanträde
9. Avslutning

Protokoll 23 maj 2012
Inlagt tisdag 5 juni 2012

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 5 ÅR 2012
12.05.23 kl. 15.00-17.30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Ingrid Gunnarsson, vice ordförande, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson

§ 40 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade sammanträdet.

§ 41 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 42 Kulturhusutredningen
Enligt protokoll från Vaggeryds Hembygdsråd 12.04.26 och 12.05.14 meddelas att kontakterna med Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsverket och Riksantikvarieämbetet resulterat i att Vaggeryds Hembygdsråd har fått möjlighet att anställa 3 medarbetare som kan hjälpa föreningarna i sitt dokumentations- och arkivarbete.. För ÖHS del kommer Mersiha-Seka Ribic att under introduktionstiden 14 maj till 10 augusti i första hand arbeta med färdigställande av kulturbyggnadsinventeringen.

§ 43 Ekonomi
Ingrid gav rapport över den ekonomiska ställningen:
Plusgiro: kr. 29.409:32 och kassa kr. 906:-.

§ 44 Skrivelser och rapporter
Årets hembygdsbok 2011 ” En mosaik från norra Småland” utgiven av Jönköpings Läns Museum.
Inbjudan från 3 föreningar, Östbo Historiska Sällskap, Föreningen Skillingaryds Militärmusèum och Skivaryds Samlarklubb, till en gemensam årsfest 25 maj, men på grund av att ÖHS inte blivit tillfrågad vid beslutet, ser vi oss ingen möjlighet att deltaga. Inbjudan kom så sent med utsatt tid för anmälan.
Inbjudan från Vuxenskolan om Drop in 31 maj 16.00 – 20.00 på SV kontoret Skänkelund i Vaggeryd. Ny medarbetare anställd Thyri Traustadottir efter Anette Olsson.

§ 45 Övrigt
Beslut från Skatteverket om befrielse från deklarationsskyldighet.

§ 46 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls onsdagen den 13 juni kl.14.00 OBS tiden!! i Föreningslokalen.

§ 47 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och Inger bjöd på fika.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson ordf.
Inger Carlsson Remnemark sekr.

Dagordning 23 maj 2012
Inlagt måndag 21 maj 2012

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 5 år 2012

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Onsdagen den 23 maj kl. 15.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående protokoll
3. Kulturhusutredningen
4. Ekonomi
5. Skrivelser och rapporter
6. Övrigt
7. Nästa sammanträde
8. Avslutning

Protokoll 12 april 2012
Inlagt tisdag 24 april 2012

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 4 ÅR 2012
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN
12.04.11 KL. 15.00 – 17.30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Ingrid Gunnarsson, vice ordförande, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson

Övriga § 31
Rune Alm och Stig Wahlström, revisorer


§ 29 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade sammanträdet.

§ 30 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordningen och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 31 Information av revisorerna
Till dagens sammanträde var revisorerna kallade för att informera om regler för deklarering för föreningar. För ÖHS del beslöts att begära om befrielse från deklaration. Blanketter hade rekvirerats och tillsammans med kassören ifyllts och inskickats till skattemyndigheten. Besked har ännu ej erhållits.

§ 32 Konstituering av styrelse
Till vice ordförande valdes Ingrid Gunnarsson
Till kassör valdes Ingrid Gunnarsson
Till sekreterare valdes Inger Carlsson Remnemark
Till vice sekreterare Eva-Lisa Svensson

§ 33 Kulturhusutredningen
Arbetet är pågående.

§ 34 Utvärdering årsmötet
28 personer besökte årsmötet som hölls i god stämning. Tyvärr kunde inga nya medlemmar värvas och man kämpar fortfarande för att kunna få personer att ingå i en valberedning. Åke Magnusson visade en mycket intressant film från olika episoder i Skillingaryd.

§ 35 Ekonomi
Ingrid redogjorde för den ekonomiska ställningen och man kunde konstatera att många medlemsavgifter inkommit dock några utan namn. Plusgiro: kr. 29.309:32 och i kassa kr. 926:-.

§ 36 Skrivelser och rapporter
Sven-Olov och Ingrid rapporterade från Hembygdsrådets årsmöte i Åkers församlingshem den 22 mars. Året har kännetecknats av två stora verksamhetsområden, nämligen ”Kulturbyggnadsinventeringen med foton och dokumentation” samt olika projekt som kunnat förverkligas med hjälp av ”Kulturarvspengar ” från kommunen. Vid årsmötet visades också ett axplock av bilder från den pågående Kulturbyggnadsutredningen.

Hembygdsrådets ansökan till Kultur- och Fritidsnämnden om kulturarvspengar år 2012.

Hembygdsrådets remissvar angående översiktsplanen 2012.

Inbjudan till Hembygdsförbundets årsmöte den 14 april 2012 i Holsbybrunn, Vetlanda.

Jönköpings läns hembygdsförbunds årsberättelse 2011.

Hembygdsförbundets stadgar.

Skrivelse angående upprop för befrielse av föreningsmoms översänd av kristdemokraterna. ÖHS beslöt att stödja detta.

§ 37 Övrigt
Beslöts att till nästa sammanträde inbjuda Nils Bondeson.

§ 38 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls Onsdagen den 23 maj kl.15.00 i Föreningslokalen.

§ 39 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och den traditionella fikastunden vidtog med gott kaffebröd som Ingrid bjöd på.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson ordf.
Inger Carlsson Remnemark sekr.

Dagordning 11 april 2012
Inlagt 7 april 2012

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 4 år 2012

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Onsdagen den 11 april kl. 15.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Information av revisorerna
4. Konstituering av styrelse
5. Kulturhusutredningen
6. Utvärdering av årsmötet
7. Ekonomi
8. Skrivelser och rapporter
9. Övrigt
10. Nästa sammanträde
11. Avslutning

Protokoll årsmöte 14 mars 2012
Inlagt 7 april 2012

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
ÅRSMÖTESPROTOKOLL DEN 14 MARS 2012

Tid och plats: NBV-lokalen Storgatan 6, Skillingaryd kl. 18.30 -21.30

Antal närvarande: 28 personer

1. Välkomsthälsning
Ordförande Sven-Olov Carlsson hälsade välkommen och riktade ett särskilt
välkommen till Åke Magnusson, som ska visa film under kvällen.

2. Mötet stadgeenligt utlyst
Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.

3. Ordf. och sekr.
Till ordförande för årsmötet valdes Sven-Olov Carlsson och till sekreterare utsågs Inger Carlsson Remnemark.

4. Justeringspersoner
Till att justera dagens protokoll valdes Rune Alm och Nils Bondeson.

5. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen upplästes av sekreteraren och godkändes efter att stavningen av efternamnet Ahlm rättats till Alm.

6. Ekonomisk redovisning
Den ekonomiska redovisningen upplästes och redogjordes av kassören.

7. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen upplästes av Rune Alm och där framgick att räkenskaperna var väl förda och verifierade.
Såväl resultaträkning som revisionsberättelse godkändes.

8. Ansvarsfrihet:
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för kassör och styrelse.

9. Val av ordförande
Till ordförande för kommande verksamhetsår omvaldes Sven-Olov Carlsson.

10. Val
Årsmötet följde valberedningens förslag:
Kvarstående 1 år: Sven-Olov Carlsson, Eva-Lisa Svensson
Omval 2 år: Ingrid Gunnarsson, Inger Carlsson Remnemark, Kjell Persson
Val av revisorer:
Till ordinarie revisorer för 1 år valdes Rune Alm och Stig Wahlström till ersättare valdes Erik Fredèn och Per Pettersson.
Valberedning: Svårigheten att få personer att ingå i en valberedning kvarstår, varför styrelsen får detta i uppdrag ytterligare ett år.

11. Årsavgift 2013
Medlemsavgiften beslöts oförändrad: 100:-/enskild person, 200:-/familj, 200:-/förening och 300:-/företag.

12. Sammankallande i kommittèer:
Arbetsgruppen "Gamla Skillingaryd": Ingrid Gunnarsson
Arkivgruppen: Per Bunnstad
Foto: Bertil Pettersson
Försäljning: Styrelsen
Marknadsföring/PR: Per Bunnstad
Festkommittè: Gullvi Alkemark, Gun Brehmer och Sara-Maria Johansson
Klubblokalen: Lennart Ljung och Per-Olof Palm.

13. Övrigt:
Kassören Ingrid Gunnarsson vädjade till de som inte skrivit sitt namn som avsändare vid inbetalning av medlemsavgiften, att höra av sig.

Ordföranden tackade styrelsen för det gångna verksamhetsåret samt uttalade även tack till Lennart Ljung och Per-Olof Palm för deras vid ÖHS utställningar m.m.Tack uttalades också till revisorerna.
Från festkommittèn fanns endast Sara-Maria Johansson, som fick sköta serveringen under kvällen.Tack framfördes också till henne.

14. Avslutning
Ordföranden avslutade årsmötet och tackade för visat intresse och överlämnade till Åke Magnusson för filmvisning.Filmen var tagen vid olika arrangemang i Skillingaryd och inleddes med interiör från Malmströms smedja där smideskurs pågick. Vidare visades vagnmusèet och hantverksmusèet i Hembygdsparken där olika hantverk utfördes i hembygdsföreningens regi och även en utställning av gamla fordon i parken. Besök hade också gjorts hos konstnären Nils-Göran Gustafsson i hans målarstuga i Bockebo.
Den stora orienteringstävlingen O-ringen, som var förlagd i Skillingaryd på militärområdet, var också filmad. Stormen "Gudruns" framfart i samhället fanns också med även de senaste snörika vintrarna. Filmen var mycket uppskattad och ÖHS har fått löfte att kopiera den för arkivering. Ordföranden tackade för visningen och överlämnade en blomma.

Skillingaryd dag som ovan:

Sven-Olov Carlsson ordförande
Inger Carlsson Remnemark sekreterare

Justeras:
Rune Alm Nils Bondeson

Protokoll 7 mars 2012
Inlagt 16 mars 2012

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 3 ÅR 2012
FRÅN STYRELSEMÖTE HOS EVA-LISA SVENSSON
12 03.07 KL. 15.00 – 18.00

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Ingrid Gunnarsson, vice ordförande, kassör

Inger Carlsson Remnemark, sekreterare

Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare

Kjell Persson

§ 19 Sammanträdet öppnas
Eva-Lisa hälsade välkommen och tackade för blommor hon fått och bjöd oss till bords där hemlagad smörgåstårta avnjöts. Ordföranden tackade och öppnade sammanträdet

§ 20 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordningen och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 21 Kulturhusutredningen
Arbetet pågår.

§ 22 Årsmötet
Kjell rapporterade att han tillsammans med Åke Magnusson varit i NBV-lokalen och ordnat inför filmförevisningen.

Eva-Lisa har kontaktat festkommittèn.
Ingrid överlämnade resultaträkning och revisionsberättelse för kopiering.

§ 23 Hembygdsrådets årsmöte
Hembygdsrådets årsmöte äger rum den 22 mars kl. 19.00 i Åkers församlingshem. Sven-Olov är ordinarie representant från ÖHS och vice ordförande i Hembygdsrådet och Ingrid är ersättare. Båda kommer att deltaga. Vid årsmötet ska 5 objekt från vår kulturhusutredning redovisas med bilder och kommentarer.

§ 24 Ekonomi
Ingrid redovisade den ekonomiska ställningen: Plusgiro: kr. 29.798:32 och kassa kr. 1.777:-.

§ 25 Skrivelser och rapporter
Deklarationsblankett har inkommit och lämnades till kassören för att hos skatteverket anhålla om befrielse från att deklarera.

Information från Sveriges Hembygdsförbund angående bidrag till arbetslivsmuseer 2012 samt SHF:s nya hembygdsportal.

Information från Studieförbundet Vuxenskolan om olika möjligheter i folkbildningens anda.

Inbjudan till årsmöte från Jönköpings läns hembygdsförbund den 14 april i Holsbybrunn.

§ 26 Övrigt
Sven-Olov informerade om att han fått kallelse till sammanträde den 12 mars kl.15 i det nya trygghetsboendet Slätten i Skillingaryd gällande " kulturarvslyftet".

§ 27 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls Onsdagen den 11 april kl. 15.00 i Föreningslokalen.

§ 28 Avslutning
Sammanträdet avslutades runt kaffebordet där det bjöds på tårta. Ordföranden tackade Eva-Lisa för den goda förplägnaden och den trevliga samvaron.

Skillingaryd dag som ovan


Sven-Olov Carlsson ordf.

Inger Carlsson Remnemark sekr.


Dagordning 7 mars 2012
Inlagt måndag 26 februari 2012

Styrelsemöte nr 3 v 2012

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: OBS! hos Eva-Lisa Svensson Sturegatan 46
Tid: Onsdagen den 7 mars kl. 15.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående protokoll
3. Kulturhusutredningen
4. Årsmötet
5. Hembygdsrådets årsmöte
6. Ekonomi
7. Skrivelser och rapporter
8. Övrigt
9. Nästa sammanträde
10. Avslutning

Protokoll 8 februari 2012
Inlagt tisdag 21 februari 2012

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 2 ÅR 2012
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN
12. 02. 08 KL. 9.30 – 11.15.

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Ingrid Gunnarsson, vice ordförande, kassor
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson

§ 10 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade sammanträdet.

§ 11 Dagordning och föreg. Mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 12 Kulturhusutredningen
Arbetet med utredningen pågår.

§ 13 Årsmötet 14 mars
Kjell har kontaktat Åke Magnusson och de har tillsammans gått igenom vilka filmer som kommer att visas. Eva-Lisa kontaktar festkommittèn. Ingrid beställer smörgåstårta. Inger har skrivit verksamhetsberättelsen som styrelsen undertecknade och som ska kopieras.
Ingrid inkommer med resultaträkning och revisionsberättese. Inger upprättar dagordning för årsmötet.

§ 14 Ekonomi
Ingrid redogjorde för den ekonomiska ställningen: Plusgiro kr. 24.296:82 och kassa kr. 1.915:-.

§ 15 Skrivelser o. rapporter
Skrivelse från Vaggeryds kommun om utställning av reviderad översiktsplan samt informationsmöten.
Inbjudan från Jönköpings läns folkrörelsearkiv m.fl. till Arkivhuset i Jönköping den 29 februari kl.18.20. Ämne: ”Börja forska kring ditt hus och din bygd”.

Nyhetsbrev nr 1 2012 från Hembygdsförbundet med information om att foldern Hembygder ej kommer att tryckas mer. Årsmöte hålles lördagen den 14 april i Ädelforsfolkhögskola i Holsbybrunn.

Ordföranden rapporterade från Hembygdsrådets styrelsemöte den 31 januari. Kultur- och Fritidsnämnden har avsatt 125.000 kronor till Agenda kulturarv årets budget. ÖHS har ansökt om att erhålla hjälp med digitalisering, dokumentering och arkivarbete Kulturarvslyftet riktar sig tillpersoner med svag förankring på arbetsmarknaden. 270 miljoner är avsatta för en treårsperiod och administreras av Riksantikvarieämbetet.
Hembygdsrådet har förhoppningar om att kunna erhålla en kulturarbetare genom Riksantikvarieämbetets satsning – Kulturarvslyftet. Hembygdsrådet beslöt att ansöka om medel för kulturarbetare till två projekt..

Håkan Johansson i Skillingaryd har en järnvägshistorisk samling med anknytning till Skillingaryds station. Han vill överlämna samlingen till intresserad förening.

§ 16 Övrigt
Inget att nedteckna.

§ 17 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls Onsdagen den 7 mars kl.15.00 i Föreningslokalen.

§ 18 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och Ingrid bjöd på fika och goda semlor.

Efter samvaron runt kaffebordet kopierades inbjudan till årsmötet och tillsammans med inbetalningskort för medlemsavgiften gjordes de klara för utdelning till medlemmarna.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson ordf.

Inger Carlsson Remnemark sekr.

Dagordning 8 februari 2012
Inlagt lördag 4 februari 2012

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 2 år 2012

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Onsdagen den 8 februari kl. 9.30 OBS! tiden.

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Kulturhusutredningen
4. Årsmötet 14 mars
5. Ekonomi
6. Skrivelser och rapporter
7. Övrigt
8. Nästa sammanträde
9. Avslutning

Protokoll 18 januari 2012
Inlagt tisdag 24 janauri 2012

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 1 ÅR 2012
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN
12. 01.18 KL. 15.00 – 17.00

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Ingrid Gunnarsson, vice ordförande, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson

§ 1 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen till årets första sammanträde och öppnade detsamma.

§ 2 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 3 Årsmötet
Datum för årsmötet fastställdes till onsdagen den 14 mars Kl. 18.30. NBV-lokalen är bokad.
Sven-Olov har kontaktat Åke Magnusson och han har lovat visa några filmer med lokal anknytning vid årsmötet. Kjell tar kontakt Åke för att tillsammans utse material. Beslöts att skicka skriftlig kallelse till årsmötet med bifogat inbetalningskort för medlemsavgiften. Per Bunnstad ombesörjer annonseringen tillsammans med NBV.

§ 4 Kulturhusutredningen
Ingrid informerade om att hon varit i kontakt med Karl-Göran Karlsson och Bo Holst, som ska utföra fotograferingen av kulturhusen, och en del av projekten är klara men många återstår. Arbetet pågår.

§ 5 Ekonomi
Ingrid redogjorde för den ekonomiska ställningen: Plusgiro kr. 10.134:32 och kassa: kr 1.915:-.

§ 6 Skrivelser och rapporter
Information om LEADER-projekt.
Information från NORDEA om bankservice.

§ 7 Övrigt
Kallelse till Hembygdsrådets styrelsemöte i Magnisa stuga 31 jan.

§ 8 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls Onsdagen den 8 februari kl. 9.30 OBS. tiden!!!

§ 9 Avslutning
Ordföranden tackade för uppmärksamheten och sammanträdet avslutades med fika som Inger bjöd på.

Skillingaryd dag som ovan:

Sven-Olov Carlsson ordf.

Inger Carlsson Remnemark sekr.

Dagordning 18 januari 201
Inlagt 10 januari 2012

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 1 år 2012
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Onsdagen den 18 januari kl. 15.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Årsmötet
4. Kulturhusutredningen
5. Ekonomi
6. Skrivelser och rapporter
7. Övrigt
8. Nästa sammanträde
9. Avslutning


Protokoll 13 december 2011
Inlagt onsdag 21 december 2011

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 11 ÅR 2011
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN
11.12.13 KL.14.30 – 17.00

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Ingrid Gunnarsson, vice ordförande, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Kjell Persson
Frånvarande
Eva-Lisa Svensson
Övrig § 98 Nadira Kilim studieförbndet NBV

§ 92 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade sammanträdet.

§ 93 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 94 Kulturbyggnadsutredningen
När utredningen är inlagd och färdig i datorn ska den överföras på ett USB-minne och de mest intressanta husen med poängen 3-1 ska under våren redovisas till Ola Hugosson och Nils Jonsson, som sedan ska vara behjälpliga med att gå igenom detta arbetsmaterial. Detta beslöts vid Hembygdsrådets samtal med Kultur- och Fritidsnämnden den 6 december 2011.

§ 95 Årsmötet
Planering för det kommande årsmötet skedde och förslag på två datum uppkom, nämligen 14 mars och 21 mars 2012. Vidare diskuterades programinslag och man var överens om att försöka få en filmförevisning. Beslöts att när datumet är fastställt boka NBV-lokalen för årsmötet.

§ 96 Ekonomi
Kassören gav ekonomisk redogörelse: Plusgiro kr. 21.097.82 och kassa kr 1.915:-.

§ 97 Skrivelser och rapporter
Ordföranden informerade från Hembygdsrådets styrelsemöte den 22 november 2011. Diskussion förekom ang. den pågående byggnadsinventeringen om hur överlämnandet av inventeringen så småningom ska ske. Jönköpings Läns Hembygdsförbund erbjuder troligen Hembygdsråden hjälp av arbetslösa kulturarbetare.
Hembygdsrådet ansåg att hembygdsföreningarna i Vaggeryds kommun kan gemensamt ta ansvar för en arbetssökande kulturarbetare.

Hembygdsrådets årsmöte hålls torsdagen den 22 mars 2012 kl.19.00 i Åkers församlingshem. Då ska ett urval av bilder från den pågående utredningen visas. Varje förening väljer 5 objekt från inventeringen och redovisar dem med bilder och kommentarer.

Vid Hembygdsrådets samtal med Kultur och Fritidsnämnden den 6 dec.2011 uppmanades Hembygdsrådet att före årets slut redovisa alla sina kostnader för de projekt som ingår i 2011 års Agenda kulturarv.

Sven-Olov rapporterade att 13 filmer och 55 videoband inlämnats till Be-Pe Foto i Värnamo för överföring till dvd. För detta ändamål erhålles bidrag från Kultur- och Fritidsnämnden via Hembygdsrådet.

§ 98 Övrigt
Nadira Kilim från NBV besökte styrelsemötet och informerade om pågående studiecirklar. Tillsammans genomgicks rapporteringslistan för ÖHS kulturevenemang och studiecirkelverksamhet.

Diskussion upptogs om fortsatt gravinventering. Beslöts att avvakta.

Då Officeprogrammet i datorn är gammalt, föreslogs att man uppgraderar eller införskaffar ett nytt program. Ingrid undersöker.

§ 99 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls onsdagen 18 januari år 2012 kl.15.00 i Föreningslokalen.

§ 100 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och man önskade varandra God jul och Gott Nytt År.
Kjell bjöd på luciakaffe med lussekatter och pepparkakor.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson ordf.

Inger Carlsson Remnemark sekr.

Dagordning 13 december 2011
Inlagt torsdag 8 december 2011

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 11 år 2011
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Tisdagen den 13 december kl.14.30 OBS TIDEN!

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Kulturutredningen
4. Årsmötet
5. Ekonomi
6. Skrivelser och rapporter
7. Övrigt
8. Nästa sammanträde
9. Avslutning

Protokoll 15 november 2011
Inlagt lördag 26 november 2011

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 10 ÅR 2011
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN
11.11.15 KL. 15.00 – 17.00

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Ingrid Gunnarsson, vice ordförande, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson

§ 83 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade sammanträdet.

§ 84 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 85 Utvärdering av Arkivets dag
Temat var ” Konst - och musik” och ÖHS hade till denna utställning fokuserat på lokala konstnärer samt det rika musiklivet i Skillingaryd. Konstverk hade inlånats och på utställningsskärmarna kunde man läsa om konstnärer och musiklivet från förr och nu. Värd att nämnas är en lokal konstnär, Åke Gustavsson, som ställde ut för första gången. På sina tavlor har han skildrat Skillingarydsmiljöer och mer eller mindre kända Skillingarydsprofiler.
Utställningen var välbesökt och kommer att finnas kvar i bibliotekets lokaler en tid framöver.

§ 86 Kulturutredningen
Arbetet fortsätter med fotograferingen.

§ 87 Ekonomi
Ingrid gav rapport om den ekonomiska ställningen: Plusgiro: kronor 22.380:-82. Kassa: kronor 1.915:-.

§ 88 Skrivelser och rapporter
Blanketter från Kultur – och fritidsförvaltningen för ansökan om föreningsbidrag.

§ 89 Övrigt
ÖHS har tacksamt mottagit diverse fotografier och handlingar från Ingvar Lindèns dödsbo genom Lena Davidsson (Tallnäs).

§ 90
Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls tisdagen den 13 december kl. 14.30 (OBS! TIDEN) i Föreningslokalen.

§ 91 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och Eva-Lisa bjöd på fika som följdes av en trevlig pratstund.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson ordf.

Inger Carlsson Remnemark sekr.

Dagordning 15 november 2011
Inlagt 8 november 2011

Styrelsemöte nr 10 år 2011

Styrelsen för östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid : Tisdagen den 15 november kl. 15.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Utvärdering av Arkivens Dag
4. Kulturutredningen
5. Ekonomi
6. Skrivelser och rapporter
7. Övrigt
8. Nästa sammanträde
9. Avslutning

Protokoll 11 oktober 2011
Inlagt 14 oktober 2011

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 9 ÅR 2011
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN
11.10.11 KL. 15.00 – 17-30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson. ordförande
Ingrid Gunnarsson, vice ordförande, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson

§ 75 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade sammanträdet.

§ 76 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 77 Kulturutredningen
Ingrid informerade om att hon varit i kontakt med Kalle, som ska ombesörja fotograferingen av husen, och han har hunnit med en del bilder, men mycket återstår.

§ 78 Arkivens Dag
Arkivens Dag lördagen den 12 november kommer att hållas i foajèn i Skillingehus. Temat är ” Konst och musik i arkiven” . Öppettider blir kl. 10.00 – 13.00. Per sköter annonseringen tillsammans med NBV. Det kommer att bli en utställning med lokal anknytning av konst, foto samt musik.
Beslöts att träffas i Föreningslokalens arkiv måndagen den 24 okt. kl. 9.30 för att leta fram material till denna utställning.

§ 78 Ekonomi
Ingrid gav rapport om den ekonomiska ställningen: Plusgiro: kronor 22.380:82. Kassa: kronor 630:-.

§ 79 Skrivelser och rapporter
Inbjudan från Kultur & fritid i Vaggeryds kommun, Smålandsidrotten/SISU idrottsutbildarna till föreningsträff med föreläsning om ”Manligt/Kvinnligt ledarskap” onsdagen den 2 november.

Skrivelse från Miliseum om att Stiftelsen Regementsheden i Skillingaryd inför om - och tillbyggnad av nya Miliseums lokaler behöver hjälp med att flytta om en del museal material inom Västra lägret.

§ 80 Övrigt
Inget att notera.

§ 81 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls Tisdagen den 15 november kl. 15.oo i Föreningslokalen.

§ 82 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdde och bjöd sedan på fika.

Skillingaryd dag som ovan

Sven.-Olov Carlsson ordförande

Inger Carlsson Remnemark, sekreterare

Dagordning 11 oktober 2011
Inlagt 4 oktober 2011

Styrelsemöte nr 9 år 2011

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan,
Tid: Tisdagen den 11 oktober kl.15.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Kulturutredningen
4. Arkivens Dag 12 november
5. Ekonomi
6. Skrivelser och rapporter
7. Övrigt
8. Nästa sammanträde
9. Avslutning

Protokoll 13 september 2011
Inlagt 24 september 2011

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 8 ÅR 2011
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN
11.09.13 KL. 15.00 – 16.30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Ingrid Gunnarsson, vice ordförande, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare

Frånvarande
Eva-Lisa Svensson
Kjell Persson

§ 66 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade sammanträdet.

§ 67 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 68 Kulturutredningen
Arbetet med kulturutredningen fortskrider.

§ 69 Arkivens Dag 12 nov
Ingrid har bokat foajèn i Skillingehus för vår utställning denna dag..

§ 70 Ekonomi
Ingrid framlade kassarapport som visade sig vara oförändrad. Plusgiro: kr. 22.775:32. Kassa: kr. 630:-.

§ 71 Skrivelser och rapporter
Sven-Olov informerade om Stiftelsen Regementshedens event den 17 – 18 september. Program:” Militärhistoriska på småländska.”
Ingrid informerade om kurser i NBV.

§ 72 Övrigt
Inget att rapportera.

§ 73 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls tisdagen den 11 oktober kl. 15.00 i Föreningslokalen.

§ 74 Avslutning
Innan sammanträdet avslutades, uppvaktade ordföranden Ingrid med en blomma från styrelsen, då hon nyligen firat 80-årig högtidsdag, och önskade henne allt gott i fortsättningen och tackade henne för allt arbete hon nedlägger i ÖHS.

Sammanträdet avslutades med fika..

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson ordf.

Inger Carlsson Remnemark sekr.

Dagordning 13 september 2011
Inlagt 9 september 2011

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 8 år 2011

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Tisdagen den 13 september kl. 15.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Kulturutredningen
4. Arkivens Dag 12 november
5. Ekonomi
6. Skrivelser och rapporter
7. Övrigt
8. Nästa sammanträde
9. Avslutning

Protokoll 16 augusti 2011
Inlagt måndag 29 augusti 2011

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 7 ÅR 2011
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN
11.08.16 KL 15.00 – 17.00

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Ingrid Gunnarsson, vice ordförande, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Kjell Persson

Frånvarande
Eva-Lisa Svensson

§ 56 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen efter sommaruppehållet och öppnade sammanträdet.

§ 57 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 58 Kulturutredningen
Arbetet sätter igång igen och tider för kontrollering av en del kvarter bestämdes. Fotografering pågår.

§ 59 Kopiering av filmer
Beslutades att göra en genomgång av vilka filmer som finns och ska kopieras. Pengar har utlovats av Hembygdsrådet för detta ändamål. Ordföranden tar kontakt med Leif Palm i Vaggeryd.

§ 60 Arkivens Dag
Arkivens Dag sker den 12 november 2011. Årets tema är: ”Konst och musik i arkiven” men som tidigare år står det fritt att anordna arrangemang under egen rubrik. ÖHS kommer att anordna något arrangemang eller utställning denna dag. Ingrid bokar lokal.

§ 61 Ekonomi
Ingrid gav en redogörelse för ekonomin: Plusgiro: kr. 22.775:32. Kassa: kr. 630:-

§ 62 Skrivelser och rapporter
Hembygdsförbundets sommarresa 4 september 2011 i Gislaveds kommun.
Redovisning från Jönköpings läns Hembygdsförbunds årsmöte i Jönköping.
Formulär att ifyllas till Jönköpings Läns Hembygdsförbund samt begäran om årsberättelser för år 2007-2010.
Sven-Olov och Ingrid rapporterade från Vaggeryds Hembygdsråds styrelsemöte i Braskabo 21 juni 2011. Vid detta styrelsemöte utlovades högst 30.000 kr. till ÖHS för kopiering av filmer.

§ 63 Övrigt
Inget att rapportera.

§ 64 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls tisdagen den 13 september kl.15.00 i Föreningslokalen

§ 65 Avslutning
Ordföranden tackade och sammanträdet avslutades med sedvanligt fika som Ingrid och Inger bjöd på.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson ordf.

Inger Carlsson Remnemark sekr.

Dagordning 16 augusti 2011
Inlagt söndag 7 augusti 2011

Styrelsemöte nr 7 år 2011

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Tisdagen den 16 augusti kl. 15.00

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
  3. Kulturutredningen
  4. Kopiering av filmer
  5. Arkivens dag 12 november
  6. Ekonomi
  7. Skrivelser och rapporter
  8. Övrigt
  9. Nästa sammanträde
10. Avslutning

Protokoll 15 juni 2011
Inlagt lördag 25 juni 2011

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 6 ÅR 2011
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN
11.06.15 KL. 16.00 – 18.00

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Ingrid Gunnarsson, vice ordförande, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson, närvarande vid inledande samkväm
Per Bunnstad, journalist och fotograf vid hyllningarna

Vid det sista styrelsemötet innan sommarledigheten hade ÖHS speciellt inbjudit Linnèa och Bernt-Ola Hugosson för att uppmärksamma deras arbete i samband med utgivande av boken ” Ryttare och rusthåll i Vaggeryds kommun”, som Ingrid Gunnarsson varit huvudansvarig för och nedlagt ett stort arbete med att färdigställa denna bok. Vi vet att många timmar har tagits anspråk till forskning m.m. Arbetet med denna bok var påbörjat av Enar Skillius.
Ordföranden tackade för deras stora engagemang och de hyllades med blommor och applåder.
Styrelseledamoten Kjell Persson hade haft 70-årig högtidsdag och även han hyllades med blommor och hurrarop.
Inge Norberg som avgick som styrelseledamot vid årsmötet, hade också inbjudits, men kunde tyvärr ej närvara. Efter uppvaktningarna följde ett trivsamt samkväm runt kaffebordet med kakor och tårta.

§ 47 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade sammanträdet.

§ 48 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 49 Kulturutredningen
Arbetet pågår. När det gäller fotograferingen måste det påskyndas. Kontakt tas med Karl-Göran.

§ 50 Kopiatorn
Service är gjord på kopiatorn och då konstaterades att trumman behöver bytas ut, och man beslöt att detta ska utföras. Offert inkommen på kronor 3.145:- + moms.

§ 51 Ekonomi
Kassören gav rapport över det ekonomiska dagsläget: Plusgiro kronor 27.603:82. Kassa kronor 261:-.
§ 52 Skrivelser och rapporter

Div. information från Jönköpings läns hembygdsförbund.
Information från Miliseums styrelsemöte.
Kallelse till Hembygdsrådets styrelsemöte 21 juni kl.18.30 i Braskabo hembygdsgård Bondstorp.
Från Kultur-och Fritidsnämnden inkomna skisser ang. bebyggelsen på Kaffegatan. Förfrågan om ÖHS hade några synpunkter att framföra. ÖHS beslöt att inte ha något att framföra.

§ 53 Övrigt
Ingrid Gunnarsson har av Sivan Magnusson mottagit diverse domstolshandlingar från år 1909 – 1911 samt ett gammalt körkort. Dessa handlingar mottages tacksamt till vårt arkiv.

§ 54 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls Tisdagen den 16 augusti kl.15.00.

§ 55 Avslutning
Ordföranden tackade och önskade en trevlig sommar och sammanträdet avslutades.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf.

Inger Carlsson Remnemark, sekr

Dagodning 15 juni 2011
Inlagt 10 juni 2011

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 6 år 2011

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Onsdagen den 15 juni kl. 16.00 Obs! tiden

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Kulturutredningen
4. Kopiatorn
5. Ekonomi
6. Skrivelser och rapporter
7. Övrigt
8. Nästa sammanträde
9. Avslutning

Protokoll 17 maj 2011
Inlagt 24 maj 2011

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 5 ÅR 2011
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN
11.05.17 Kl. 15.00 – 17.00

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Ingrid Gunnarsson, vice ordförande, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Frånvarande
Kjell Persson

§ 38 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade sammanträdet.

§ 39 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 40 Konstituering av styrelse
Till vice ordförande valdes Ingrid Gunnarsson.
Till kassör valdes Ingrid Gunnarsson.
Till sekreterare valdes Inger Carlsson Remnemark.
Till vice sekreterare valdes Eva-Lisa Svensson.

Hembygdsrådet § 34. Enligt § 34 protokoll nr 4 har till representant i Hembygdsrådets styrelse valts Sven-Olov Carlsson, som också utsetts till vice ordförande, och som ersättare har Ingrid Gunnarsson valts.

§ 41 Kulturutredningen
Arbetet pågår Vid Hembygdsrådets sammankomst i slutet av juni månad kommer en avstämning att ske för att bedöma hur långt arbetet framskridit i de olika grupperna.

§ 42 Ekonomi
Ingrid gav en ekonomisk rapport. Plusgiro kronor 27.709:82 och kassa kronor 1.161:-.

§ 43 Skrivelser och rapporter
Inbjudan från Naturskyddsföreningen att delta i ett informationsmöte i Magnisa stuga i Vaggeryd 18 maj. Föreningen kommer att inventera naturliga källor i Vaggeryds kommun och dess användningsområden.

Inbjudan till premiärvisning av kommunens enskilt största turistsatsning – Guldkorn i Vaggeryds kommun, torsdagen den 19 maj i sessionssalen, Skillingehus.

§ 44 Övrigt
ÖHS har mottagit diverse handlingar från Lilian och Göran Bertilsson.

§ 45 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls onsdagen den 15 juni kl. 15.00.

§ 46 Avslutning
Ordföranden tackade och sammanträdet avslutades med att Inger bjöd på kaffe med dopp.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson ordf.

Inger Carlsson Remnemark sekr.

Dagordning 17 maj 2011
Inlagt 7 maj 2011

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 5 år 2011

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen , Artillerigatan
Tid: Tisdagen den 17 maj kl. 15.00

 

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Konstituering av styrelse
4. Kulturutredningen
5. Ekonomi
6. Skrivelser och rapporter
7. Övrigt
8. Nästa sammanträde
9. Avslutning

Protokoll 11 april 2011
Inlagt 23 mars 2011

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 4 ÅR 2011
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN
11.04.13 KL.18.00 – 20.00

Närvarande:
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Frånvarande:
Ingrid Gunnarsson, Kjell Persson

§ 29 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade sammanträdet.

§ 30 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 31 Kulturutredningen
Arbetet pågår. Planerad träff den 19 april kl.9.30.

§ 32 Utvärdering årsmötet
22 personer besökte årsmötet. En mycket intressant föreläsning hölls av adjunkt Ingvar Karlsson, Bor. Årsmötet hölls i en mycket positiv anda, men tyvärr kunde inga nya medlemmar värvas Sigvard och Mirjam Olsson utnämndes till hedersmedlemmar.

§ 33 Utvärdering utställning i ishallen Movalla
Frimärks- och vykortsutställningen som hölls 8-10 april och anordnades av samlarklubben Skivaryd var ganska välbesökt.
ÖHS, som deltog med egen utställning, rönte mest lokalt intresse. En del av våra vykort över gamla Skillingaryd såldes samt några böcker.

§ 34 Skrivelser och rapporter
Inga inkomna skrivelser förelåg.
Sven-Olov och Inger rapporterade från Hembygdsrådets årsmöte i Hagafors kvarn 11.03.30.
Årsmöte inleddes med att Christer Glennvik visade sin film om verksamheter i Svenarums Hembygdsförening. Årsmötets besöktes av 19 ombud. Årsberättelsen godkändes med tillägget att ÖHS under året gett ut boken ” Ryttare och rusthåll i Vaggeryds kommun”.

Till att ingå i Hembygdsrådets styrelse för en tid av två år valdes: från
Svenarums Hembygdsförening- Nils Jonsson, ordinarie och Roger Andersson, ersättare
Waggeryds museiförening- Lars-Erik Joakimson, ordinarie och Ingemar Gustavsson, ersättare
Östbo Historiska Sällskap - Sven-Olov Carlsson, ordinarie och Ingrid Gunnarsson ersättare
Bondstorps Hembygdsförening - Torild Bornetun, ordinarie och Lennart Davidsson, ersättare

Kvarstående i styrelsen för en tid av ett år
Tofteryd - Hagshults Hembygdsförening- Kjell Boberg ordinarie och Jan Johansson, ersättare
Åkers Hembygdsförening - Ola Hugosson, ordinarie och Bertil Gunnarsson, ersättare
Byarums Hembygdsförening - Håkan Johansson, ordinarie och Sven- Erik Johansson, ersättare.

Val av presidium:
Ordförande: Torild Bornetun 1 år
Vice ordförande: Sven-Olov Carlsson, 1 år
Sekreterare: Lars-Erik Joakimson 1 år
Kassör: Ola Hugosson 1 år

Lägesrapporterna angående inventeringen av byggnader och kulturmiljöer kan inte vara slutförd inom utsatt tid. En avstämning skall göras vid en träff i juni månad.

Ola Hugosson informerade om Karl Johan Krantz rapport om byggandet av Miliseum., där han menar att Miliseum är värt att fullfölja. Ola Hugosson föreslog att Hembygdsrådet skulle göra ett uttalande och uppmana Vaggeryds kommun att gå vidare med projektet. Årsmötet avstod från att göra uttalande men uppmanade de föreningar som hade synpunkter att agera genom skrivelse till kommunstyrelsen. Åkers Hembygdsförening har gjort en skrivelse och ÖHS en skrivelse som sänts till kommunstyrelsen.

§ 35 Övrigt
Sven-Olov föreslog en genomgång av gamla medlemslistor för att kunna göra något utskick till dem som inte finns med på den aktuella listan.

§ 36 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls tisdagen den 17 maj kl.15.00 i Föreningslokalen

§ 37 Avslutning
Ordföranden tackade och avslutade sammanträdet och bjöd på kaffe, bulle och muffins.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf.

Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Protokoll
Inlagt i mars 2011

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 3 ÅR 2011
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN
11.03.15 KL.15.00 – 16.30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Frånvarande
Ingrid Gunnarsson, Inge Norberg och Kjell Persson

§ 21 Sammanträdet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade sammanträdet.

§ 22 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 23 Kulturutredningen
Arbetet pågår.

§ 24 Planering årsmötet
Avstämning inför årsmötet skedde.
Inge Norberg har avsagt sig som ledamot i styrelsen.
Förslag till ny ledamot har inte lyckats få fram varför det överlämnas till årsmötet och även att utse valberedning.
Beslöts att inbjuda Sigvard och Mirjam Olsson till årsmötet.

§ 25 Utställningen i ishallen 8-9-10 april
Erbjudande har kommit från Per Bunnstad om att ÖHS kan få låna 4 inglasade utställningstavlor för foton och övr. material till utställningen De skärmar som bokats på biblioteket avbeställs. När det gäller bemanningen under tiden utställningen pågår beslöts att vädja på årsmötet om hjälp till detta..

§ 26 Skrivelser och rapporter
Inga skrivelser eller rapporter inkomna.

§ 27 Övrigt
Inger framförde hälsningar från Ingrid som befinner sig i det varma klimatet i Australien.

§ 28 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls Onsdagen den 13 april kl.18.00 Obs tiden!! i Föreningslokalen

§ 28 Avslutning
Ordföranden tackade och avslutade sammanträdet. Eva-Lisa bjöd på kaffe och goda kakor

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf.

Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Protokoll 15 februari 2011
Inlagt 22 februari 2011

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 2 ÅR 2011
FRÅN STYRELSEMÖTE HOS INGER CARLSSON REMNEMARK
11.02.15 KL.15.00 – 17.00.

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Ingrid Gunnarsson, vice ordförande, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare

Frånvarande
Inge Norberg och Kjell Persson

§ 11 Sammanträdet öppnas
Inger hälsade välkommen och tackade samtidigt för uppvaktningen. Ordföranden öppnade sammanträdet.

§ 12 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordningen och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 13 Kulturutredningen
Arbetet fortsätter planenligt.

§ 14 Planering inför årsmötet 24 mars
Dagordningen och verksamhetsberättelsen genomgicks.
Resultaträkning och revisionsberättelse är klara. Allt ska kopieras till årsmötet.
Inger kontaktar Per för annonseringen och påminner om om kontakten med NBV.
Sven-Olov kontaktar föredragshållaren.
Inger beställer smörgåstårta och inköper övriga varor.
Eva-Lisa kontaktar Gullvi i festkommittèn.

§ 15 Utställningen i ishallen 8-9-10 april
4 utställningsskärmar är bokade på biblioteket.
En del material till utställningen finns framtagna och ska ytterligare kompletteras.

§ 16 Ekonomi
Ingrid gav som vanligt en saklig ekonomisk rapport:
Plusgiro: kronor 22.608:32. Kassa: kronor 1.932:-

§ 17
Skrivelser och rapporter
Ingrid och Eva-Lisa rapporterade från möte med Hembygdsrådet den 1 februari i Götaströms Motorklubbs lokal i Skillingaryd.
För digitalisering och överföring av gamla filmer har Hembygdsrådet avsatt 50.000 kr för att inköpa ny teknik. Ett frågeformulär har skickats ut till föreningarna för att kartlägga behovet. För ÖHS del gäller i första hand kopiering av Gunnar Blanschs filmer, som vi har till låns.
Skyltning av intressanta platser bör hembygdsföreningen ombesörja.
Arkivfrågan i de olika föreningarna diskuterades.
När det gäller kultur- och byggnadsvårdspris bör Hembygdsrådets föreningar bevaka intressanta objekt och lämna förslag.
Beträffande hantering av gamla gravstenar pågår samtal med pastoratet.
Anslag från Miliseum kan sökas för militärhistorisk bokutgivning.
Hembygdsrådets årsmöte hålls 31 mars i Svenarums församlingshem.

Inbjudan från GGVV kommunerna till en information för att öka deltagandet av invandrare i föreningslivet.

Bevis från Skatteverket om tilldelat organisationsnummer. Detta nummer har funnits tidigare, men blivit avregistrerat någon gång.

§ 18 Övrigt
Inget att behandla.

§ 19 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls Tisdagen den 15 mars kl.15.00 i Föreningslokalen.

§ 20 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och sammanträdet avslutades i trevlig samvaro vid kaffebordet. Tack framfördes till Inger.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf.

Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning 15 februari 2011
Inlagt lördag 12 februari 2011

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 2 år 2011

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
OBS! Plats: Hos Inger Carlsson Remnemark, Åkersvägen 14
Tid: Tisdagen den 15 februari kl.15.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Kulturutredningen
4. Planering inför årsmötet 24 mars
5. Utställningen i ishallen 8-9-10 april
6. Ekonomi
7. Skrivelser och rapporter
8. Övrigt
9. Nästa sammanträde
10. Avslutning

Protokoll 18 januari 2011
Inlagt fredag 28 januari 2011

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 1 ÅR 2011
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN
11.01.18 KL.15.00 – 17.30.

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Ingrid Gunnarsson, vice ordförande, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson

Frånvarande
Inge Norberg

§ 1 Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade årets första sammanträde och hälsade välkommen.

§ 2 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordningen och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 3 Kulturutredningen
Arbetet kommer nu att återupptagas efter helguppehållet.

§ 4 Årsmöte
ÖHS årsmöte kommer att hållas den 24 mars kl.18.30 i NBV-lokalen, Storgatan, Skillingaryd.
Som föredragshållare vid årsmötet har adjunkt Ingvar Karlsson från Bor inbjudits och kommer att tala över ämnet ” Den småländske bonden i krig och fred”. Servering av kaffe och smörgåstårta kommer att ske.
Per Bunnstad sköter annonseringen i samråd med NBV.
Dagordningen för årsmötet genomgicks samt medlemslistan.
Beslöts att återigen försöka få till stånd en valberedning samt värvning av nya medlemmar.

§ 5 Utställning i ishallen
Inför föreningen Skivaryds frimärks-och vykortsutställning i ishallen 8-9-10 april ska även ÖHS deltaga med en utställning och arbetet pågår med att taga fram material till denna.

§ 6 Ekonomi
Ingrid rapporterade att hon håller på med redovisningen för år 2010 och skall kalla till revision. Kassarapport 11.01.17: Plusgiro 21.908:32 och kassa 2.610:-.

§ 7 Skrivelser och rapporter
Inga skrivelser eller rapporter inkomna.

§ 8 Övrigt
ÖHS har erhållit 1 ex av Hembygdsförbundets årsbok ” Jönköping- den nya staden”.
Diskuterades om nedflyttning av allt material till arkivet, som vi erhållit av Olssons Foto.
Sven-Olov tar kontakt med Sigvard Olsson och dag bestäms.

§ 9 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls Tisdagen 15 februari kl. 15.00 i Föreningslokalen.

§ 10 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och sammanträdet avslutades med att Kjell bjöd på kaffe och semla.

Skillingaryd dag som ovan

…………………………………………. ……………………………………
Sven-Olov Carlsson, ordf Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning till 18 januari 2011
Inlagt måndag 10 januari 2011

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 1 år 2011

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Tisdagen den 18 januari kl. 15.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Kulturutredningen
4. Årsmöte
5. Utställningen i ishallen
6. Ekonomi
7. Skrivelser och rapportero
8. Övrigt
9. Nästa sammanträde
10. Avslutning

Protokoll
Inlagt måndag 20 december 2010

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 11 ÅR 2010
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN
10.12.14 KL. 15.00 – 17.30.

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Ingrid Gunnarsson, vice ordförande, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Inge Norberg

Frånvarande
Kjell Persson

§ 95 Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 96 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordningen godkändes och även mötesprotokollet efter ett par justeringar i texten.

§ 97 Kulturutredningen
Årets rapport är inskickad till Vuxenskolan över det antal gånger, som vi arbetat med kulturutredningen. Cirkelledare Ingrid har ansvarat för detta. Arbetet fortsätter efter helguppehållet.

§ 98 Årsmötet
ÖHS årsmöte kommer att hållas under mars månad år 2011 och föreslagna datum är 10 mars, 17 mars och 24 mars.
Årsmötet kommer att hållas i NBV-lokalen, Storgatan i Skillingaryd. Styrelsen föreslog att som föredragshållare på årsmötet tillfråga adjunkt Ingvar Karlsson från Bor, att tala över ämnet ” Småländske bonden i krig och fred”. Ordföranden tar kontakt med vederbörande.

§ 99 Ekonomi
Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen, som i dagsläget är: Plusgiro 19.554:32 kr och kassa 1.480:-kr.

§ 100 Skrivelser och rapporter
Information från Vuxenskolan om byte av lokal i Vaggeryd till Skänkelund, Storgatan 47 i Vaggeryd.

Vaggeryds kommun drar igång ett initiativ där företag och föreningar tillsammans får möjlighet att göra Vaggeryds kommun mer attraktiv för turister och boende i kommunen. Initiativet kallas ” Packat & Klart” och enhetliga informationsblad kommer att tryckas. Ingen åtgärd från ÖHS.

Ingrid rapporterade att hon genom Kerstin Hasselberg fått foton om gamla Skillingaryd, som en gång tagits av Joel Andersson och som nu ÖHS får övertaga.

§ 101 Övrigt
Sigvard Olsson, ägare till Olssons Foto, Skillingaryd, har gjort en förfrågan till ÖHS, om att övertaga hela hans samling av bilder, filmer, negativ m.m.
ÖHS är mycket glada för att få detta förtroende och tar gärna emot denna samling och skall på bästa sätt förvalta materialet, som är ett värdefullt tillskott till vårt arkiv. Gåvobrev har kommit från Sigvard Olsson till dagens sammanträde 10.12.14 och man beslöt att tillskriva honom och uttrycka vårt tack.

§ 102 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls Tisdagen den 18 januari år 2011 kl.15.00 i Föreningslokalen.

§ 103 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen för det gångna året och önskade God Jul och Gott Nytt År och samvaron avslutades runt kaffebordet i trevlig julstämning.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson ordf.

Inger Carlsson Remnemark sekr.

Dagordning 14 december 2010
Inlagt måndag 6 december 2010

Styrelsemöte nr 11 år 2010

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Tisdagen den 14 december kl. 15.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Kulturutredningen
4. Årsmöte
5. Ekonomi
6. Skrivelser och rapporter
7. Övrigt
8. Nästa sammanträde
9. Avslutning

Protokoll 16 november 2010
Inlagt måndag 29 november 2010

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 10 år 2010
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN
10.11.16 KL.15.00 – 17.30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Ingrid Gunnarsson, vice ordförande, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson
Inge Norberg

§ 87 Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 88 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes

§ 89 Kulturutredningen
Rapporterades att arbetet pågår.

§ 90 Utställningen” Skivaryd 2011”
Vid arkivgruppens månadsmöte informerade Per Bunnstad närmare om utställningen 8-9-10 april i Movalla ishall, där ÖHS också ska deltaga. Inger hade gjort en del minnesanteckningar om några tips vad vi kan deltaga med t.ex. om när ÖHS bildades, protokoll och ev. bilder, lite historik och foton från Skillingaryd m.m.
Tipsrunda i lokalen ska anordnas och ÖHS kan bidraga med någon vinst till detta.
Vid utställningens öppettider måste varje förening ha bemanning. ÖHS kommer också att ha ett bokbord med försäljning av våra böcker.

§ 91 Ekonomi
Ingrid lämnade ekonomirapport: Plusgiro: 21.469:32 kr och Kassa: 460:- kr.
Man beslöt också att göra en kampanj för vår utgivna bok ”Ryttare och rusthåll i Vaggeryds kommun” och i samband med julskyltníngen i Skillingaryd annonsera om att den finns att köpa i någon lokal, som vi får tillstånd att vara i med vår försäljning.

§ 92 Skrivelser och Rapporter

Ingrid och Inger gav rapport från Hembygdsrådets styrelsemöte i Magnisa stuga i Vaggeryd 9 november.
Protokollet från sammanträdet upplästes.

Kulturarvspengar
Kultur- och Fritidsnämnden har avsatt 75.000:- kr i 2010 års budget. Pengarna är inte fördelade. Nämnden har föreslagit ytterligare 75.000:- kr i 2011 års budget.
Anslagen ska fördelas mellan rådets föreningar.
Hembygdsrådet sammanställde en fördelningslista.
Utöver detta har nämnden tilldelat hembygdsrådet ett anslag på 50.000:- kr utan att rikta detta mot ”kulturarvet”.
Hembygdsrådet beslöt att använda detta anslag för att bekosta digitalisering av gamla foton och filmer till ny teknik mm.

Sven-Olov rapporterade från en sammankomst på Skillingehus den 27 oktober anordnad av Kultur-och Fritidsnämnden. Ämnet var ” Hur vill vi ha det med kulturlivet i framtiden?”
Bakgrunden till samlingen var att en regional kulturplan skall tas för länet och då är det viktigt att idèer och åsikter tas tillvara för det lokala arbetet.

Inbjudan till föreningsträff med Kultur- och fritid i Vaggeryds kommun och Smålandsidrotten den 16 november.

Inbjudan till LEADER västra Småland, Vaggeryds idrottsplats 16 november.

Protokoll från årsmöte med Jönköpings läns hembygdsförbund 2010-04-10.

Inge Norberg hade besökt Britt och Carl-Olof Nyrèus och fått låna flera av Gunnar Blansch filmer om Skillingaryd som ÖHS kommer att spela av, vilket vi är mycket tacksamma för.

§ 93 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls Tisdagen den 14 december kl. 15.00 i Föreningslokalen.

§ 94 Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet och samvaron fortsatte runt kaffebordet.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson ordf. Inger Carlsson Remnemark sekr.Dagordning 16 november 2010
Inlagt lördag 6 november 2010

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 10 år 2010

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Tisdagen den 16 november kl. 15.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Kulturutredningen
4. Utställningen ” Skivaryd 2011”
5. Ekonomi
6. Skrivelser och rapporter
7. Övrigt
8. Nästa sammanträde
9. Avslutning

Protokoll 19 oktober 2010
Inlagt 31 oktober 2010

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 9 ÅR 2010
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN
10.10.19 KL.15.00 – 17.30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Ingrid Gunnarsson, vice ordförande, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Inge Norberg

Frånvarande
Kjell Persson

§ 79 Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 80 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordningen godkändes med tillägg för punkt 3 b: Kulturarvsmedel. Föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 81 Kulturbyggnadsutredningen

Arbetet med kulturbyggnadsutredningen pågår och inläggning på data sker succesivt.

Kulturarvsmedel
Vid genomgång av de 5 objekt som ÖHS anmält till projekt ”Kulturarvsmiljöer” i det förflutna , i nuet, i framtiden, har de flesta redan bearbetats, varför ansökan om bidrag för närvarande endast kommer att prioritera digitalisering av gamla filmer från hembygden.

§ 82 Ekonomi
Ingrid lämnade kontoutdrag över bokförda transaktioner till dags datum och disponibelt belopp är på plusgiro: 20.719:32 samt kassa: 460:-.

§ 83 Skrivelser o. rapporter
Inbjudan från kultur- och fritidsnämnden till samtal i cafèmiljö i sessionssalen, Skillingehus den 27 oktober kl.18.00-20.00. Ämne: Hur vill vi ha det med kulturlivet i framtiden? Anmälan.

Ingrid och Inger rapporterade från möte med Hembygdsrådet 5 oktober. Avstämning skedde för den pågående kultur- byggnadsutredningen. Göran Svensson meddelade de ekonomiska ramarna för Hembygdsrådet. Beslöts att 2010 års bidrag 75.000:- reserveras till år 2011 då samma summa sannolikt kommer att anslås. Vidare meddelades att ytterligare 50.000:- kommer att anslås på driftsidan till hembygdsändamål år 2011.

§ 84 Övrigt
Per Bunnstad kom till sammanträdet och ville lämna några synpunkter på projektet Miliseum, då kommunstyrelsen inte givit klartecken för kommunala medel, vilket är mycket oroande.
Diskussion skedde och man var överens om att detta riksmuseum skulle gynna kommunen inte minst turistmässigt. Museet kommer ju att bli ett kulturhistoriskt arv, även rikstäckande.

§ 85 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls Tisdagen den 16 november kl.15.00 i Föreningslokalen.

§ 86 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och sammanträdet avslutades med kaffe.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf.
Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning 19 oktober 2010
Inlagt tisdag 19 oktober 2010

Styrelsemöte nr 9 år 2010

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Tisdagen den 19 oktober kl. 15.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Kulturutredningen
4. Ekonomi
5. Skrivelser och rapporter
6. Övrigt
7. Nästa sammanträde
8. Avslutning

Protokoll 15 september 2010
Inlagt tisdag 19 oktober 2010

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 8 ÅR 2010
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN
10.09.15 KL. 15.00 – 17.00

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Ingrid Gunnarsson, vice ordförande, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson
Frånvarande
Inge Norberg

§ 70 Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 71 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.


§ 72 Kulturutredningen
På grund av arbete inför Kulturarvsdagen har kulturutredningen legat lågt, men ska nu komma igång igen. Påminnelse ska ske om fotograferingen.

§ 73 Utvärdering Kulturarvsdagen
Vi kan konstatera att utställningen om temat ”Vägar” i bibliotekets foajè mottogs positivt och filmen, som gjorts av Joel Andersson, visade bl.a vägbygge till Tofteryd m.m. blev väldigt uppskattat. Utställningen kvarstår en tid på biblioteket.

§ 74 Ekonomi
Ingrid redogjorde för det ekonomiska läget.
Tryckningskostnader för boken ”Ryttare och rusthåll i Vaggeryds kommun” är betalda samt en del övriga kostnader i samband med detta. Bidrag från Vaggeryds kommun är ej inkommet.
Plusgiro: 1.588:82. Kassa: 527:50.

§ 75 Skrivelser o. rapporter
Skrivelse från NBV om cirkelledarutbildning.

Inbjudan från Smålands Musik & Teater för information om nya” Kulturhuset Spira” i Jönköping. Plats:Teatersalongen i Skillingehus lördagen 25 sept. 15.00

Erbjudande från pensionerade läraren Ingvar Karlsson, Bor om att vid något tillfälle besöka oss och föreläsa om Småland och dess historia. Förteckning medsändes över de olika föredragen.

Genom mail har delgetts inbjudan till Skivaryds Frimärks-och vykortsutställning 8-10 april 2011.

§ 76 Övrigt
Inget att rapportera.

§ 77 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls Tisdagen den 19 oktober kl. 15.00 i Föreningslokalen.

§ 78 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och sammanträdet avslutades med kaffe.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf. Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning september 2010
Inalgt 10 september 2010

Styrelsemöte nr 8 år 2010

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Onsdagen den 15 september kl. 15.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Kulturutredningen
4. Utvärdering av ”Kulturarvsdagen”
5. Ekonomi
6. Skrivelser och rapporter
7. Övrigt
8. Nästa sammanträde
9. Avslutning

Protokoll 17 augusti 2010
Inlagt lördag 28 augusti 2010

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 7 ÅR 2010
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN
10.08.17 KL. 15.00 – 18.00.

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Ingrid Gunnarsson, vice ordförande, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Inge Norberg fr.o.m. punkt nr 5 på dagordningen.
Frånvarande Kjell Persson

§ 60 Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade välkommen efter sommaruppehållet.

§ 61 Dagordning och föreg.mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 62 Kulturutredningen
Redovisning skedde för det arbete som utförts hittills.

§ 63 Kulturarvsdagen 12 sept.
Ingrid informerade från sammanträde med Hembygdsrådet 10.06.23, där de olika hembygdsföreningarna redovisade vilka aktiviteter som skulle anordnas på Kulturarvsdagen, då även ÖHS ordnar utställning på Skillingaryds bibliotek
Beslutades om gemensam annonsering på kommunens hemsida.
Vidare informerades om att ansökan inlämnats till Kultur- o. Fritidsnämnden om nya kulturarvspengar.
Per Bunnstad har bokat bibliotekets foajè 12 september för denna utställning med temat ”Kulturens vägar” som skall vara öppen mellan kl.14.00 – 17.00.

§ 64 Hantering av nytryckta boken” Ryttare och rusthåll i Vaggeryds kommun”.
Den nytryckta boken är nu färdig för försäljning. Initiativet till boken togs av Enar Skillius och det första exemplaret överlämnades personligen av Ingrid till Enar på 100-årsdagen, vilket uppskattades mycket. Han bor för närvarande i Halmstad.

Beslutades att priset för den inbundna boken blir kronor 250:- och den häftade kronor 180:-.
Vidare beslöts att exemplar överlämnas bl.a. till Stiftelsen Regementsheden i Skillingaryd och Kultur- o. Fritidsnämnden med riktade tack för bidrag till tryckningen.
Vidare beslöts att ersätta Ingrid för reseersättningar och diverse utlägg med kronor 2.000:-.
För lansering av boken beslöts kalla till presskonferens med tidningarna. Ingrid, Bernt-Ola, Linnèa och Sven-Olov deltager.
Anmälan skall också ske till Sveriges Hembygdsförbunds Tidskrift Bygd och Natur i Boklådan för ny litteratur. Ingrid skickar in detta.

§ 65 Ekonomi
Ekonomisk rapport av kassören: Plusgiro kr. 28.296:82. I denna summa ingår inkommet bidrag kr. 5.000:- från Vaggeryds kommun. Kassa: kr 527:50.

§ 66 Skrivelser o. rapporter
Inbjudan till deltagande i Hembygdens Helg 23–24 oktober på Historiska museet.

Skrivelse från Jönköpings läns arkivförbund om deltagande med aktivitet på Arkivens Dag 2010-11-13. ÖHS deltager ej.

§ 67 Övrigt
Inget anmält.

§ 68 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls Onsdagen den 15 september kl.15.00 i Föreningslokalen.

§ 69 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och sammanträdet avslutades med kaffe.

Skilllingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf
Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning 17 augusti 2010
Inlagt tisdag 17 augusti 2010

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Tisdagen den 17 augusti kl.15.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Kulturutredningen
4. Kulturarvsdagen 12 sept.
5. Hantering av nytryckta boken ” Ryttare och rusthåll i Vaggeryds kommun”.
6. Ekonomi
7. Skrivelser och rapporter
8. Övrigt
9. Nästa sammanträde
10. Avslutning

Protokoll 17 juni 2010
Inlagt måndag 21 juni 2010

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 6 ÅR 2010
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN
10.06.17 KL. 15.00 – 16.00

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Ingrid Gunnarsson, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson
Inge Norberg

§ 50 Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 51 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordningen godkändes med tillägg för ett valärende. Föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 52 Kulturutredningen
Arbetet med kulturutredningen pågår.

§ 53 Kulturarvsdagen
Arkivgruppen arbetar med att ta fram kartor och dokument inför kulturarvsdagens tema ”Kulturens vägar”.

§ 54 Ekonomi
Kassören redogjorde för det ekonomiska dagsläget, som inte förändrats sedan förra rapporten: Plusgiro: 23.991:32 kassa: 752:50

§ 55 Valärende
Vid sammanträdet 18 maj 2010 avsade sig Nils Bondeson sitt uppdrag i styrelsen och som vice ordförande. Styrelsen beslöt enhälligt att utse Ingrid Gunnarsson som ny vice ordförande.

§ 56 Skrivelser och rapporter
Inbjudan till Jönköpings Läns Hembygdsförbunds sommarresa 5 sept. 2010 i Gränna med omnejd. Anmälan senast 30 aug. till länsmuseets växel o36-30 18 00.

Remissvar: Förslag på Översiktsplan från Aktionsgruppen Skillingaryds skjutfält. ÖHS har inga synpunkter

Inbjudan att deltaga i Kulturrundan i Vaggeryds kommun, som äger rum 24 oktober. ÖHS deltager ej.

§ 57 Övrigt
Inget anmält.

§ 58 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls Tisdagen den 17 augusti kl. 15.00 i Föreningslokalen

§ 59 Avslutning
Ordföranden tackade för detta halvår som gått och önskade en skön sommar.
Inge Norberg bjöd på kaffe och gott kaffebröd.

Skillingaryd som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf.

Inger Carlsson Remnemark, sekr


Dagordning 17 juni 2010
Inlagt söndag 13 juni 2010

Styrelsemöte nr 6 år 2010

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Torsdagen den 17 juni kl.15.00 (OBS! datum)

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Kulturutredningen
4. Kulturarvsdagen 12 sept.
5. Ekonomi
6. Skrivelser och rapporter
7. Övrigt
8. Nästa sammanträde
9. Avslutning

Protokoll 18 maj 2010
Inlagt söndag 13 juni 2010

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 5 ÅR 2010
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN
10.05.18 KL. 15.00 – 17.00

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande § 40 - 41
Ingrid Gunnarsson, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson
Inge Norberg

§ 40 Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 41 Avsägelse
Nils Bondeson meddelade att han tyvärr måste avsäga sig styrelseuppdraget på grund av andra arbetsuppgifter.
Ordföranden tackade för den tid som han ställt sig till förfogande i ÖHS styrelse.

§ 42 Dagordning och föreg.mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes med rättelse § 35 10.04.14

§ 43
Kulturutredningen
Arbetet fortskrider och fotodokumentation har påbörjats.

§ 44
Kulturarvsdagen
Kulturarvsdagen 12 sept. kommer att äga rum på Skillingehus i foajèn. Temat är ” Kulturens vägar” och akivgruppen arbetar med att ta fram gamla kartor över bl.a vägar och byggnader. Det finns också några gamla filmer som Joel Andersson sammanställt och som kommer att visas.

§ 45
Ekonomi dagsläge
Kassören rapporterade det ekonomiska dagsläget: Plusgiro 23.991:92. Kassa: 752:50 Rättelse § 35 Plusgiro vid sammanträde 10.04.14 skall vara 23.791:32

§ 46 Skrivelser och rapporter
Kjell rapporterade från sammanträde inför utställningen ”Skivaryd 2011” i ishallen Movalla. Medarrangörer då är bl.a. Posten Frimärken, Miliseum, Posten i kommunen, ÖHS och Vaggeryds kommun. Detta är en stor frimärks- och vykortsutställning som kommer att ske 8-10 april 2011.

1. Tack från Kultur- och fritidsnämnden för hjälp med namnförslag till Båramoområdet.
2. Beslut fattades om följande gatunamn:
A/ Gatan från rondellen över järnvägen och söderut mot Ovdaskogsvägen blir Terminalvägen.
B/ Gatan norrut mot Duveled ges namnet Duveledsvägen
C/ Övriga planerade gator inom området ges namnen: Bjälkövägen, Magerhusvägen, Enevekavägen och Molundsvägen.
3. Beslut fattades om fyra kvartersnamn: Drakakällan, Bäckakällan, Björkestubben och Fornåkern.
Ingrid gav rapport från sammanträde med Hembygdsrådet m.fl. 10.04.22 gällande registreringsprogram för kulturinventeringen och fotodokumentation. Tisdagen 5 oktober ska föreningarna träffas för lägesbeskrivning av kulturinventeringen. Kulturarvspengar: Hembygdsrådet har fördelat 75.000 kr på tre projekt. Braskabo Hembygdsgård i Bondstorp, jordkällare i Hok och filmrestaurering i Tofteyd.
Föreningarna uppmanas skicka in nya kulturarvshandlingar för sökande av kulturarvspengar för 2011.

§ 47 Övrigt
Ingrid förevisade ett provexemplar av boken ”Ryttare och rusthåll i Vaggeryds kommun”. Linnèa och Bernt-Ola Hugosson som medverkat till bokens färdigställande, gjorde en kort visit på sammanträdet för att få se boken i tryckt utförande som innehåller 156 sidor. ÖHS beslutade beställa 100 exemplar med hårda pärmar och 100 exemplar med mjuka pärmar.

§ 48 Nästa sammanträde OBS! datum
Beslöts att nästa sammanträde hålls Torsdagen den 17 juni kl. 15.00 i Föreningslokalen. OBS! ändrad datum

§ 49 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och sammanträdet avslutades runt kaffebordet.

Skillingaryd som ovan

Sven-Olov Carlsson ordf.
Inger Carlsson Remnemark, sekr.


Dagordning 18 maj 2010
Inlagt tisdag 11 maj 2010

Styrelsemöte nr 5 år 2010

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Tisdagen den 18 maj kl.15.00

Sammanträdet öppnas
Dagordning och föregående mötesprotokoll
Kulturutredningen
Kulturarvsdagen 12 sept. 2010
Ekonomi
Skrivelser och rapporter
Övrigt
Nästa sammanträde
Avslutning

Protokoll 10 april 2010
Inlagt tisdag 11 maj 2010

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 4 ÅR 2010
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN
10.04.14 KL.15.00 – 17.30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande
Ingrid Gunnarsson kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare

Frånvarande
Kjell Persson och Inge Norberg.

§ 31
Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 32
Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 33
Översiktsplanen
Förslag till översiktsplan för Vaggeryds kommun är framarbetad av en styrgrupp och arbetsgrupp i kommunen. Denna plan skall visa hur kommunen i framtiden ska utvecklas. därför har den gått ut till olika nämnder, styrelser och föreningar för att dessa ska få möjlighet att lämna synpunkter. Tillsammans med ordföranden genomgicks planen för Skillingaryd. Beslöts att inga synpunkter skulle inlämnas.

§ 34
Kulturutredningen
Grupperna arbetar vidare med det material som finns.

§ 35
Ekonomi
Kassören rapporterade dagsläget: Plusgiro 29.791:32

§ 36
Skrivelser och rapporter
Folder från Riksantikvarieämbetet angående ”Kulturarvsdagen” den 12 september. Temat är ”Kulturens vägar”.

Ordföranden rapporterade från funktionärskursen som han deltagit i gällande guideteknik m.m.

§ 37
Övrigt Bidrag fr. Stiftelsen Regementsheden
Som en uppmuntran för att ha sammanställt boken ” Ryttare och rusthåll i Vaggeryds kommun” fick Östbo Historiska Sällskap ta emot 10.000 kronor till tryckning av Stiftelsen Regementsheden Skillingaryd. Initiativet till boken togs av Enar Skillius, som sedan lämnade över sitt arbete till Ingrid Gunnarsson, som har forskat vidare i gamla regementsrullar om ryttarlivet från sent 1600-tal fram till början av förra seklet. Gåvan överlämnades till Ingrid Gunnarsson och Sven-Olov Carlsson av projektledaren för Miliseum, Sven Engkvist som för stunden var klädd i karolineruniform i älgskinn.

§ 38
Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls Tisdagen den 18 maj kl. 15.00 i Föreningslokalen.

§ 39
Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och sammanträdet avslutades vid kaffebordet.

Skillingaryd dag som ovan


Sven-Olov Carlsson, ordf. Inger Carlsson Remnemark, sekr

Dagordning 14 april 2010
Inalgt måndag 12 april 2010

Styrelsemöte nr 4 år 2010

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Onsdagen den 14 april kl.15.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Översiktsplanen
4. Kulturutredningen
5. Ekonomi
6. Skrivelser och rapporter
7. Övrigt
8. Nästa sammanträde
9. Avslutning

Protokoll 10 mars 2010
Inlagt måndag 12 april 2010

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 3 ÅR 2010
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN
10.03.23 KL.15.00 –18.00

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Ingrid Gunnarsson, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson
Kjell Persson
Inge Norberg

Frånvarande
Nils Bondeson, nyvald efter Werner Ahlgren

§ 20 Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 21 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 22 Konstituering av styrelse
Till vice ordförande valdes Nils Bondeson.
Till kassör valdes Ingrid Gunnarsson.
Till sekreterare valdes Inger Carlsson Remnemark.
Till vice sekreterare valdes Eva-Lisa Svensson.

Hembygdsrådet
Till representant i Hembygdsrådets styrelse valdes Ingrid Gunnarsson och som ersättare Nils Bondeson.
Till ombud vid Hembygdsrådets årsmöte valdes Inge Norberg.

§ 23 Utvärdering av årsmötet
Årsmötet, som hölls den 18 mars i NBV-lokalen, var inte välbesökt, endast 17 personer kom. Sven-Olov Carlsson ledde förhandlingarna och sedan överlämnades ord och bild till Nils Bondeson, som berättade och visade bilder från den nyutgivna historiska flygboken ” Vingar över ljungheden”. Ingrid Gunnarsson visade också texter och bilder från boken” Ryttare och rusthåll i Vaggeryds kommun”, som strax ska komma i tryck och ges ut. Kaffe och smörgåstårta serverades.

§ 24 Gatu - och kvartersnamn i Båramoområdet
Kultur- och fritidsnämnden har bett om hjälp med att ta fram namnförslag till kvarter och gator på nybildade Båramo-området.
Efter en del historiska forskningar och genomgång av kartor beslöt ÖHS att inlämna följande förslag:
Kvarter: Drakakällan, Bäckakällan, Björkestubben, Fornåker, Moenstorp, Terminalen, Sandvadet.
Vägar och gator: Bjälkövägen, Backgårdsvägen, Hålvägen, Skjutbanevägen, Kransalia,Terminalvägen, Magerhusvägen, Enevekavägen.

§ 25 Kulturutredningen
Arbetet fortskrider med att samla uppgifter till kulturutredningen.

§ 26 Ekonomi
Kassören informerade om den ekonomiska ställningen enligt följande: Plusgiro: 22.587:32 och i kassan 772:50.

§ 27 Skrivelser och rapporter
Inbjudan till årets Riksstämma i Skara 28 – 30 maj 2010.
Brev från Vuxenskolan om erbjudande till samverkan.
Inbjudan till Jönköpings Läns Hembygdsförbunds årsmöte i Värnamo 10 april 2010.

§ 28 Övrigt
Från Elsa Emanuelsson och Monika Svenzon har kommit en förfrågan till ÖHS, om man vill ta emot två tavlor som visar dåvarande fastighet och bensinstation Texaco på Storgatan 52 i Skillingaryd. Bilderna är från 1960-talet. Allt är rivet och annan bebyggelse finns uppförd.
ÖHS tar tacksamt emot tavlorna.

§ 29 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls Onsdagen den 14 april kl.15.00 i Föreningslokalen.

§ 30 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och sammanträdet avslutades runt kaffebordet.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf.
Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Protokoll 16 februari 2010
Inlagt söndag 28 februari 2010

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 2 år 2010
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN
10.02.16 KL.15.00 – 18.00

Närvarande Sven-Olov Carlsson, ordförande
Ingrid Gunnarsson, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson
Kjell Persson
Inge Norberg

Övrig närvarande Nils Bondeson, för information
” ” Per Bunnstad § 17
Frånvarande Eva-Lisa Svensson

§ 11 Sammanträdet öppnas
Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade välkommen.

§ 12 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordningen godkändes med tillägg för information från Hembydsrådets sammanträde. Föregående mötesprotokoll godkändes.

§ 12 b Information fr. Hembygdsrådets sammanträde
Nils Bondeson representerade ÖHS vid Hembygdsrådets sammanträde hos Kjell Boberg i Hult. På dagordningen för sammanträdet fanns 6 punkter som diskuterades:
Kulturhistoriska utredningen i kommunen, översiktsplan ang. krav om utvidgning av skjutfältet, skjutfältsproblematiken, militärmusèet och ekonomi

§ 13 Planering för årsmöte
Plats för årsmötet är bokat i NBV-lokalen Storgatan 6 kl.18.30 torsdagen den 18 mars. Annonsering ombesörjes av Per Bunnstad. Smörgåstårta beställes av Ingrid. Serveringskommittèn är kontaktad. Nils Bondeson visar bilder och berättar om den nyutgivna boken ” Vingar över ljungheden”.

Dagordningen genomgicks punkt för punkt.
Under tiden från föregående årsmöte har 5 medlemmar avlidit i vår förening: vice ordförande Werner Ahlgren, Lennart Gudmundsson, Åke Johansson, Gunnar Svensson och Roland Bengtsson. Parentation sker.
När det gäller styrelsen ska fyllnadsval ske efter avlidne Werner Ahlgren och Nils Bondeson är tillfrågad och lovar att ställa sig till förfogande.
Valberedningsärenden har skötts av styrelsen. Flera personer är tillfrågade för att ta hand om valberedning, men ingen har lovat.
Detta ärende får diskuteras på årsmötet.
Verksamhetsberättelsen är klar även resultaträkning och revisionsberättelse. Allt kopieras.

§ 14 Kulturutredningen
Arbetet med denna utredning pågår och exempel visades på delar av det som nedtecknats och inlagts på data.

§ 15 Ekonomi
Ingrid lämnade ekonomisk rapport: Plusgiro 20.980:32 samt kassa 716: 50.

§ 16 Skrivelser o. rapporter
Från Sveriges Hembygdsförbund har kommit en inbjudan till funktionärskurs på Vrigstads värdshus 25 mars, för att lära sig berätta om den historiska bakgrunden till kulturbyggnader samt den lokala historien.
Sven-Olov var intresserad för att deltaga.

§ 17 Övrigt
Ingrid informerade om bygdeband, som är en databas för hembygdsföreningar, där de kan lägga in sina arkiv i digital form.
Kjell överlämnade foton som han fått av Jan ”Dixie” Bengtsson. Det var foton på vagnar som tillverkats av Källgrens vagnfabrik.
Per Bunnstad fick information om årsmötet för kommande annonsering, För övrigt meddelade han att
Kulturarvsdagen är 12 september med tema ”Vägar” och att Arkivens dag är den 13 november och temat är ” Klimat”.

§ 18 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls tisdagen den 23 mars kl.15.00 i Föreningslokalen

§ 19 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.
Ingrid och Inger bjöd därefter på kaffe och hembakat, och man hade en trivsam stund tillsammans. Sven-Olov tackade för det man blivit bjuden på.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson ordf.
Inger Carlsson Remnemark sekr.

Dagordning 16/2 2010
Inlagt torsdag 11 februari 2010

Styrelsemöte nr 2 år 2010

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Tisdagen den 16 februari kl. 15.00

1. Sammanträdet öppnas
2. Dagordning och föregående mötesprotokoll
3. Planering för årsmötet 18 mars
4. Kulturutredningen
5. Ekonomi
6. Skrivelser och rapporter
7. Övrigt
8. Nästa sammanträde
9. Avslutning

Protokoll 19 januari 2010
Inlag fredag 22 januari 2010

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 1 ÅR 2010
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN
10.01.19 KL. 15.00 – 17.30

Närvarande
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Ingrid Gunnarsson, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson
Inge Norberg
Frånvarande
Kjell Persson

§ 1 Sammanträdet öppnas
Ordföranden välkomnade till det första styrelsemötet på det nya året och öppnade sammanträdet.

§ 2 Dagordning och föreg. mötesprotokoll
Dagordningen godkändes och även föregående sammanträdesprotokoll.

§ 3 Planering för årsmöte
Beslöts att årsmötet ska hållas torsdagen 18 mars kl.18.30. Ingrid undersöker om NBV-lokalen kan bokas. Filmförevisning kommer att anordnas. Servering av kaffe och smörgåstårta till en avgift av 25:-/person. Vidare genomgicks dagordning för årsmötet och beslöts att kontakta några medlemmar, som kan tänkas vara villiga för styrelseuppdrag samt även för valberedning, som skötts av styrelsen.

§ 4 Kulturutredningen
Arbetet med utredningen pågår i de två grupper som valts till detta.

§ 5 Utvärdering Arkivens dag
Utställningen som hölls lördagen den 14 november i bibliotekets foajè var mycket uppskattad, men tyvärr besöktes den inte av så många just på utställningsdagen, men utställningen kvarstod några veckor och hade då haft ganska många intresserade enl. bibliotekspersonalen.

§ 6 Ekonomi
Ingrid visade den färdiga årsredovisningen, som ska genomgås av revisorerna. Plusgiro 09.12.31 kr. 21.231:82 och kassa kr. 916:50.

§ 7 Skrivelser och rapporter
Försäkringsbekräftelse från Sveriges Hembygdsförbund gällande grundförsäkring, som ingår i medlemsavgiften till förbundet.

Tack från Jönköpings läns arkivförbund för vår medverkan med utställningen på Arkivens dag.

Tagit del av skrivelse rörande skjutfältsfrågan och militärmusèet från Hembygdsrådet m.fl.

Skrivelse från Kultur- och fritidsnämndens beredning 2009-12-01 § 121 att beslut togs om att bevilja ÖHS 5.000 kronor till boken Ryttare och Rusthåll i Vaggeryds kommun.

§ 8 Övrigt
Inget under övrigt.

§ 9 Nästa sammanträde
Beslöts att nästa sammanträde hålls tisdagen den 16 februari kl.15.00 i Föreningslokalen.

§ 10 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Skillingaryd dag som ovan

Sven-Olov Carlsson, ordf.   
Inger Carlsson Remnemark, sekr.

Dagordning 19/1 2010
Inlagt lördag 9 januari 2010

DAGORDNING
Styrelsemöte nr 1 år 2010

Styrelsen för Östbo Historiska Sällskap
Plats: Föreningslokalen, Artillerigatan
Tid: Tisdagen den 19 januari kl.15.00

1. Sammanträdet öppnas

2. Dagordning och föregående mötesprotokoll

3. Planering för årsmötet

4. Kulturutredningen

5. Utvärdering ”Arkivens dag”.

6. Ekonomi

7. Skrivelser och rapporter

8. Övrigt

9. Nästa sammanträde

10. Avslutning