Östbo Historiska Sällskap
Box 91 , 568 22 Skillingaryd. Tel. 0370-700 05
epost: per@skillingaryd.nu
Åter till hemsidan
Skillingaryd.nu

 

2002.11.05

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
FRÅN STYRELSEMÖTE I FÖRENINGSLOKALEN 02.11.05 kl. 17.00-18.30.

Närvarande Nils Bondeson, ordförande, Werner Ahlgren, v. ordförande,
Ingrid Gunnarsson, sekreterare, Bertil Magnusson,
Inger Carlsson-Remnemark, styrelsesuppleant,
Frånvarande Ann-Mari Gudmundsson, v. sekreterare anmält förhinder,
Gunwor Wahlström, kassör, Åke Johansson, Wivianne Nykvist, styrelsesuppleant utan angiven orsak till frånvaro

§ 97 Sammanträdets öppnande
Ordföranden Nils Bondeson hälsade välkommen.

§ 98 Dagordning och rutiner
Dagordningen godkändes.

§ 99 Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes.

§ 100 Arkivens dag
Beslöts att styrelsen och arkivgruppen skall samlas kl. 9.30 i Föreningslokalen. Pärmar, böcker kartor med mera skall finnas framlagda. Bertil Magnusson lovade ordna en TV med video för att visa några av Gunnar Svenssons och Joel Anderssons filmer. Ingrid Gunnarsson skall inköpa cider, smågodis och salta pinnar. Kjell Karlsson kommer att sälja lotter.

§ 101 Websidan
Beslöts att nästa sammanträde skall ägnas åt arbete med websidans underlag, struktur och förverkligande.
Alla bör fundera över vilka som kan tänkas ha intresse av vår hemsida samt vad den skall visa, exempelvis styrelsen, ÖHSboiten, sammanträden (ev protokoll), årsmöten, de olika arbetsgrupperna, våra samlingar och dess kategorier.

§ 102 Övriga ärenden
a. Per Bunnstad informerade om ett samtal han haft med Markku Engström beträffande Yin Yang Rollspelsförening i Vaggeryds kommun. De föreslog att ”Gamla Skillingaryd” och YYRF eventuellt skulle kunna samarbeta med ett spel om Sten Sture. Detta med anledning av att det år 2003 är det 500 år sedan Sten Sture d.ä. avled i Skillingaryd. 1953 framfördes i Hembygdsföreningens regi ett skådespel med samma tema i Hembygdsparken i Skillingaryd. ÖHS förfogar över rollhäften samt filmer från detta tillfälle. Per Bunnstad delade ut information om YYRF:s bakgrund, mål och historia. Det blir vår jullektyr. Nästa sammanträde beslutas om vi skall fortsätta kontakterna med YYRF.
b. Hembygdsförbundets årsberättelse lämnades på bordet för enskilda studier.
c. Nils Bondesson lovade återkomma efter jul med lånejournalen.

§ 103 Nästa sammanträde
Eftersom alla hade ont om tid i december beslöts att nästa sammanträde blir tisdagen den 14 januari 2003 kl. 17.00 i Föreningslokalen.

§ 104 Avslutning
Ordföranden tackade styrelsen och förklarade sammanträdet avslutat.

Skillingaryd som ovan
………………………………………………. ……………………………………………..
Nils Bondeson, ordf. Ingrid Gunnarsson, sekr.