Verksamhetsberättelse - Östbo Historiska Sällskap
www.Skillingaryd.Nu

2004 - till årsmötet 2005
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 FÖR ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
Styrelsen för ÖHS har haft följande sammansättning:
Nils Bondeson, ordförande
Verner Ahlgren v. ordförande, omval 1 år
Stig Wahlström, kassör, nyval 1 år
Anne-Marie Gudmundsson, v. sekreterare, omval 1 år
Ingrid Gunnarsson, ledamot nyval 2 år
Inger Carlsson-Remnemark, ledamot, nyval 2 år
Wivianne Nykvist, ledamot, nyval 2 år
Inger Svensson, suppleant, nyval 1 år
Ordinarie revisorer, Kurt Gustavsson och Rune Alm, ersättare Erik Fredén och Per Pettersson.
Valberedningen, Roland Bengtsson omvald och Per Bunnstad, nyvald

Årsmötet hölls den 14 april i sessionssalen, Skillingehus och leddes av ordföranden Nils Bondeson.
I andra delen av årsmötet berättade Nils Bondeson, Inger Carlsson-Remnemark, Ingrid Gunnarsson, Karin Eriksson och Werner Ahlgren om Skillingarydsbygdens äldre historia.
Tredje delen av årsmötet bestod av att ÖHS bjöd på ett trivsamt samkväm med smörgåstårta och kaffe.
Under året har styrelsen hållit sju protokollförda sammanträden, 28 januari, 25 februari, 24 mars, 14 april årsmöte, 21 april, 8 september, 13 oktober samt 30 november.
Medlemsavgiften för 2004 har varit oförändrad 75 kr/pers., 150 kr /familj eller företag.
Vid årsskiftet 2004/2005 uppgick antalet betalande medlemmar till ca 80 personer.
Föreningsbladet ÖHSboiten har under året utkommit med 2 nummer.
Östbo Historiska Sällskap har flera verksamhetsgrupper
Gamla Skillingaryd: Ingrid Gunnarsson, Bertil Magnusson, Karin Eriksson, Verner Ahlgren,
Inger Carlsson-Remnemark, Stig Andersson, Bo Karlsson.
Arkivet: Per Bunnstad, Ingrid Gunnarsson, Karin Eriksson, Inger Svensson,
Inger Carlsson-Remnemark, Wivianne Nykvist, Inger Andersson, Marianne Andersson
Arkeologi: Nils Bondeson
Klubblokalen: Bertil Magnusson, Sune Gunnarsson samt Roland Bengtsson
PR - Marknadsföring: Per Bunnstad.
Frimärkets Dag: Per Bunnstad.
Foto: Bertil Pettersson,.
Festkommitté: Ann-Marie Gudmundsson, Wivianne Nykvist, Gun Persson-Brehmer.
Försäljningschef: Kjell Karlsson.
Det är önskvärt att fler medlemmar ingår i grupperna.
Bertil Magnusson och Ingrid Gunnarsson representerade Föreningen vid Hembygdsföreningens årsmöte i Nässjö.
Gamla Skillingaryd
Gruppen har varit samlad 18 gånger, vilket förhoppningsvis kan skönjas i ett gediget resultat.
Vårens aktiviteter började med tolkning av de handskrivna dokumenten till storskifteskartan
från 1787. Med stor energi grep vi oss an arbetet och lyckades skriva om dem så att de är läsbara för nutidens folk.
Åtskilliga samlingar har varit ägnade samtal med Bo Karlsson (f. 1916) och att dokumentera hans berättelser om sitt händelserika liv. Det har skett med hjälp av både bandspelare och videokamera.
En cirka 8 timmar lång videoinspelning blev resultatet. En intervju med bandspelare har gjorts med ytterligare en Skillingarydsbo av äldre generationen, nämligen Sture Dahlström.
Samtidigt har arbete med Skillingaryds gårdar och dess släkthistoria fortsatt. En gren har vi lyckats följa från 1500-talet till nutid i Skillingaryd.
12 september gjordes besök på Göta Hovrätts Arkiv i Jönköping då flera viktiga handlingar hittades. Besök har också gjorts i Tofteryds Hembygdsförenings arkiv i Tofthagaskolan, Tofteryd, varvid kunde konstateras att åtskilligt borde flyttas till ÖHS:s arkiv.
Arkivet
Arkivgruppen har träffats första måndagen i varje månad. Det blev hela 12 gånger.
Inger och Marianne Andersson har arbetat målmedvetet och lyckats skapa ordning i tidningsarkivet.
Karin Eriksson och Inger Carlsson-Remnemark har sorterat Erik Nykvists efterlämnade papper.
Den nya datorn har tagits i bruk och Per Bunnstad och Ingrid Gunnarsson har registrerat dokument, foton och böcker på datorn.
Videofilmen Källeliden I visades på Öppet Hus i Nämndrummet den 18 februari
Den 11 september, Kulturhusets Dag, firades med Öppet Hus i vår föreningslokal. Till temat ”Hus i Goda Händer” hade Per Bunnstad fotograferat ett stort antal äldre vackra fastigheter och övriga gruppen tagit fram dokumentationen. Utställningen var välbesökt.
Redan den 13 november var det Arkivens Dag och åter dags för Öppet Hus i föreningslokalen. Denna gång var temat ”Kommunikation”. Då visades foton, bilder och tidningsurklipp om Posten, Järnvägen, Telefonstation och Flyget i Skillingaryd. Vi fick ta emot ett 40-tal intresserade besökare .
Vårt arkiv har utökats med böcker, foton och gårdshandlingar, som lämnats av Dag Lindsten och, Bo Karlsson med flera. ”Mellan Härån och Rasjön” och Rune ”Pampen” Storcks serie ”Så minns jag Skillingaryd” har kompletterats. Skillingaryds fotoklubb har varit vänliga att skänka en hel utgåva av ”Skillingarydsbygden i Bild” till Ö.H.S.

Arkeologigruppen
Arkeologigruppen har haft tre sammankomster under året: Den 4 februari höll arkeolog Jörgen Gustafsson från Länsmuseet i Jönköping ett föredrag i sessionssalen, Skillingehus, om utgrävningarna i Nennesmo; den 1 jnni hölls ett möte om bygdens äldsta historia, och den 23 juni gjordes en arkeologisk utflykt där Jörgen Åberg tjänstgjorde som guide.
Festkommittén
Damerna i festkommittén har ordnat servering av kaffe och goda smörgåsar. Ett mycket uppskattat avbrott då man också fått tillfälle för samtal och gemenskap.
Försäljning
Vår duktige försäljningschef, Kjell Karlsson, har avlidit under året. Hans uppgifter har
kassören och ordföranden fått utföra.
Hemsidan skillingaryd.nu
På vår hemsida kan man läsa ÖHS styrelseprotokoll.
Per Bunnstad uppdaterar kontinuerligt och samlar ord till Uppslagsboken om Skillingaryd.


Skillingaryd den
……………………………. ………….………………… ….…………………………..
Nils Bondeson, ordförande Stig Wahlström, kass. Verner Ahlgren v. ord
…………………………… ………….………………… ..…………………………….
Ingrid Gunnarsson Anne-Marie Gudmundsson Inger Carlsson-Remnemark

…………………………… ………………………
Wivianne Nykvist Inger Svensson