Östbo Historiska Sällskap
www.skillingaryd.nu
Östbos startsida

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2014 FÖR ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
Inlagt onsdag 18 mars 2015

Styrelsen för ÖHS har haft följande sammansättning:
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson
Gullvi Alkemark, ersättare

Kassör: Bernt-Ola Hugosson, utanför styrelsen
Ordinarie revisorer: Per Pettersson och Stig Wahlström
Ersättare: Rune Alm
Valberedning: Ingemar Pettersson och styrelsen

Årsmöte hölls den 19 mars i NBV-lokalen Storgatan 6 i Skillingaryd och 42 personer var närvarande.

Ordföranden öppnade årsmötet och hälsade samtliga välkomna och ett särskilt välkommen till Nils Bondeson, som efter årsmötet ska berätta om Bo Carlsson.

Parentation skedde för de under året avlidna medlemmarna Gösta Bengtsson och Lennart Nilsson.

Årsmötet skedde i vanlig ordning varefter det serverades kaffe och smörgåstårta.

Nils Bondeson berättade om Bo Carlssons uppväxt i Skillingaryd, som han lämnade i unga år för att ge sig ut på sjön. Han återkom på äldre dagar och bodde kvar till sin död
år 2010 efter att han passerat de 90 åren. Videoinspelningar gjordes av ÖHS under åren
2004-2005 då Bo Carlsson intervjuades och dessa spelades också upp.

Under året har 10 protokollförda sammanträden hållits.
Medlemsavgiften har varit oförändrad under år 2014: 100:-/enskild, 200:-/familj och 300:-/ förening och företag.
På årsmötet framlade styrelsen förslag om att medlemsavgiften skulle höjas år 2015 till 150:- på grund av den kraftiga hyreshöjning som föreningen har i den nya lokalen.
Vid årsmötet uppkom ett nytt förslag om att avgiften skulle höjas till 200:-.
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och årsmötet beslutade att höjningen för år 2015 skulle vara 200:-/enskild, 300:-/familj och 500:-/företag.
Vid årsskiftet 2014/2015 uppgick antalet betalande medlemmar till 78.

Under våren annonserades att studieverksamhet skulle igångsättas av ÖHS i
NBV-lokalen. 12 intresserade kom till upptakten. Studieverksamheten skulle i första hand börja med ett skyltprojekt om de platser som haft betydelse för Skillingaryd och som är förvunna. En lång lista på minnesvärda platser uppkom. Detta har igångsatts och några tavlor med bild och text finns redan uppsatta. Projektet pågår.
Skillingaryds Folkskola byggdes för 100 år sedan. Detta har ÖHS i studiecirkelform sammansatt till en jubileumsutställning i form av foton och texter samt film och intervju med lärarinnan Marianne Andersson 94 år, som undervisade i skolan fram till sin pensionering. Utställningen ägde rum i NBV-lokalen den 27 september och hade ett 70-tal besökare. Den flyttades sedan till Skillingaryds bibliotek där den kvarstod en längre tid och var mycket uppskattad.

Arkivens Dag 8 nov. visades en utställning på Miliseum om Albatrossernas vistelse i Skillingaryd. Per Bunnstad ansvarade för denna och ÖHS och NBV var medarrangörer.

Jönköpingsläns Hembygdsförbund höll sitt årsmöte på Skillingehus i Skillingaryd 12 april där ÖHS genom Hembygdsrådet var delaktig i förberedelserna. Det var ett stort arrangemang som fick mycket beröm. Deltagarna var närmare 200.

Vid våra utställningar har skärmar välvilligt utlånats av biblioteket. ÖHS har diskuterat om inköp av egna skärmar och beslöt att genom Hembygdsrådet begära Kulturarvspengar 2014 från Kultur-och Fritidsnämnden och beviljats 10.000:- och för dessa medel har skärmar inköpts.

Representanter i Hembygdsrådet har varit Sven-Olov Carlsson vice ordförande och Inger Carlsson Remnemark ersättare.

De olika arbetsgrupperna är sammanslagna till en under namnet ” Gamla Skillingaryd” och ansvariga är Sven-Olov Carlsson, Per Bunnstad och Inger Carlsson Remnemark.
Försäljning: Styrelsen
Marknadsföring/PR: Styrelsen och Per Bunnstad.
Festkommittè: Gullvi Alkemark, Gun Brehmer och Sara-Maria Johansson.
Klubblokalen: Lennart Ljung och Per-Olof Palm.

Föreningsbladet ÖHSboiten har utkommit med 2 nummer under året.

Per Bunnstad uppdaterar styrelseprotokoll och övrigt som sker i ÖHS regi på hemsidan skillingaryd.nu.

Vid samkvämet efter årsmötet överlämnade Stefan Hamlin en dvd-skiva till ÖHS, som innehöll filmer som tagits vid Skillingaryds Träförädlingsverk med början år 1973 och
som ägts av hans far Bertil Hamlin och sedan övertogs av sonen Stefan.
Filmerna visade många nu ej levande personer som arbetat med olika uppgifter i sågverket. Tack framfördes till Stefan. Filmen visades också under kvällen.

Sven-Olov Carlsson
Nils Bondeson
Inger Carlsson Remnemark
Eva-Lisa Svensson
Kjell Persson