Östbo Historiska Sällskap
www.skillingaryd.nu
Östbos startsida

 

Reportage från årsmötet 2011
Inlagt söndag 17 april 2011
Här finns en länk till en artikel
ÖSTBO HISTORISK SÄLLSKAP
ÅRSMÖTESPROTOKOLL DEN 24 MARS ÅR 2011
Inlagt söndag 17 april 2011

Tid och plats: NBV-lokalen, Storgatan 6, Skillingaryd kl.18.30 – ca 21.30
Antal närvarande: 22 personer
Välkomsthälsning Ordförande Sven-Olov Carlsson hälsade välkommen och riktade ett särskilt välkommen till föredragshållaren Ingvar Karlsson från Bor samt till Sigvard och Mirjam Olsson, som speciellt inbjudits.
Parentation: Parentationen inleddes med att ett ljus tändes och en tyst minut hölls för de bortgångna medlemmarna Bo Karlsson och Enar Skillius.

Mötet stadgeenligt utlyst: Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.
Ordf. och sekr. Till ordförande för årsmötet valdes Sven-Olov Carlsson och till sekreterare utsågs Inger Carlsson Remnemark.
Justeringspersoner: Till att justera dagens protokoll valdes Åke Magnusson och Per-Olof Palm.

Hedersmedlemmar: Förslag framlades för årsmötet om att utse Sigvard och Mirjam Olsson till hedersmedlemmar i Östbo Historiska Sällskap för deras gåva av hela samlingen från Olssons Foto. Årsmötet beslöt enhälligt att godkänna detta förslag.
Boken ” Ryttare och rusthåll i Vaggeryds kommun” överlämnades.

Verksamhetsberätttelse: Verksamhetsberättelsen upplästes av sekreteraren och godkändes.

Ekonomisk redogörelse: Den ekonomiska redovisningen föredrogs av ordföranden. Sista raden i årsredovisningen strykes: Summa skulder och eget kapital 0.00 kr 0.00 kr

Revisorernas berättelse: Revisionsberättelsen upplästes av Rune Ahlm och därav framgick att räkenskaperna var väl förda och i god ordning. Såväl ekonomi- som revisionsberättelse godkändes.
Ansvarsfrihet: Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för kassaförvaltare och styrelse.

Val av ordförande: Till ordförande för kommande verksamhetsår omvaldes Sven-Olov Carlsson.

Val av styrelse: Avsägelse förelåg från Inge Norberg.
Årsmötet följde valberedningens förslag:
Omval 2 år: Sven-Olov Carlsson
Eva-Lisa Svensson
Inget nyval efter Inge Norberg
Kvarstående 1 år: Ingrid Gunnarsson
Inger Carlsson Remnemark
Kjell Persson

Val av revisorer: Till ordinarie revisorer för 1 år valdes Rune Ahlm och Stig Wahlström. Ersättare: Erik Fredèn och Per Pettersson.

Valberedning: Då det fortfarande inte gått att utse en valberedning får styrelsen detta uppdrag ytterligare ett år.

Årsavgift 2012: Medlemsavgiften beslöts oförändrad: 100:-/enskild person, 200:-/ familj, 200:-/förening och 300:-/företag.

Sammankallande
i kommittèer: Arbetsgruppen” Gamla Skillingaryd”: Ingrid Gunnarsson
Arkivgruppen: Per Bunnstad
Foto: Bertil Pettersson
Försäljning: Styrelsen
Marknadsföring/ PR: Per Bunnstad
Festkommittè: Gullvi Alkemark
Klubblokalen: Lennart Ljung och Per-Olof Palm

Övrigt Ordföranden uttalade tack till avgående styrelseledamoten Inge Norberg, som tyvärr ej kunde närvara.
Ordföranden tackade även styrelsen för det gångna året.
Vidare informerades om den utgivna boken ”Ryttare och rusthåll i Vaggeryds kommun” som finns till försäljning. Ingrid Gunnarsson, Bernt-Ola och Linnèa Hugosson som arbetat med denna bok, kommer att vid senare tillfälle uppmärksammas.
Jörgen Åberg överlämnade en karta över gamla vägar och markerade gästgivargårdar i Vaggeryds och Gnosjö kommuner.
Nils Bondeson informerade om att han försöker omarbeta de intervjuer och filmen som gjorts med nu avlidne Bo Karlsson, så att det blir i en mer kronologisk ordning.

Avslutning Ordföranden avslutade årsmötet och tackade för visat intresse och lämnade över ord och bild till kvällens föredragshållare adjunkt Ingvar Larsson från Bor. Ämnet för kvällen var ” Den småländske bonden i krig och fred” där vi fick följa hur bondesamhället växt fram. Det började med gården som sedan blev byn med bystämma och sedan socken med sockenstämma. Det fanns tre olika sorters uppdelning av bönder. Det var skattebönder, kronobönder och frälsebönder. På de större gårdarna fanns torpare som betalade sitt boende med dagsverke. De torpare som bebodde soldattorpen fick viss tid vara ute i fält och strida. Blev de ofärdiga och skickades hem fick de lämna torpet inom 3 månader. De kunde knapphändigt försörja sig genom att gå omkring och lära andra läsa. Det var mycket svåra tider och krigsperioderna var långa och fredsperioderna var korta.

Tack framfördes till föredragshållaren för denna intressanta historik och boken ” Ryttare och rusthåll i Vaggeryds kommun” överlämnades.
Kvällen avslutades med kaffe och smörgåstårta.
Tack framfördes till festkommittèn.

Skillingaryd dag som ovan:

Sven-Olov Carlsson ordförande
Inger Carlsson Remnemark sekreterare


Justeras:
Åke Magnusson
Per-Olof Palm

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010 FÖR ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
Inlagt söndag 7 april 2011

Styrelsen för ÖHS har haft följande sammansättning:
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Nils Bondeson, vice ordförande t.o.m. 2010-05-18 (avsägelse)
Ingrid Gunnarsson, vice ordförande fr.o.m 2010-06-17
Ingrid Gunnarsson, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Eva-Lisa Svensson, vice sekreterare
Kjell Persson
Inge Norberg

Ordinarie revisorer: Rune Ahlm och Stig Wahlström
Ersättare: Erik Fredèn och Per Pettersson
Valberedning: Styrelsen

Årsmötet hölls den 18 mars 2010 i NBV-lokalen i Skillingaryd. 16 personer var närvarande.
Ordföranden öppnade årsmötet och hälsade välkommen.
Då valförrättningarna var klara och förtäring intagits lämnades ord och bild till Nils Bondeson, som berättade och visade bilder från den nya flygboken ”Vingar över ljungheden”. Nils Bondeson och Per Bunnstad från ÖHS har med flera medarbetare utarbetat denna fina bok, som var mycket intressant att få se i färdigt skick. Tack framfördes till Nils och Per. Från Per Bunnstad har kronor 5.000:- överförts till ÖHS för medverkan i boken.
Ingrid Gunnarsson visade en del bilder från boken ” Ryttare och rusthåll i Vaggeryds kommun”, som Enar Skillius påbörjat forskningen om och som Ingrid färdigställt. Medhjälpare har också varit Bernt-Ola Hugosson och Linnéa Hugosson. Tack framfördes också till dem av ordföranden.
Som uppmuntran för att ha sammanställt boken har ÖHS mottagit kronor 10.000:- till tryckningskostnader av Stiftelsen Regementsheden Skillingaryd, och som överlämnats av projektledaren för Miliseum, Sven Engkvist.
Kultur- och fritidsnämnden har också beviljat kronor 5.000:- till tryckningskostnader. Boken har tryckts i 100 ex. med hårda pärmar och 100 ex. med mjuka pärmar.

Under året har hållits 11 protokollförda styrelsemöten:
19/1, 16/2, 23/3, 14/4, 18/5, 17/6, 17/8, 15/9, 19/10, 16/11 och 14/12.

Medlemsavgiften har varit oförändrad nämligen: 100:-/enskild person och 200:-/familj
200:-/förening och 300:-/företag.
Vid årsskiftet 2010/2011 uppgick antalet betalande till 66.
Föreningsbladet ÖHSboiten har utkommit med 1 nummer under året.

Arbetet med den nya kulturutredningen i Vaggeryds kommun som arbetsgrupperna i ÖHS har fått i uppgift att utföra, har varit samlade 15 ggr. Arbetet pågår.

ÖHS har på kultur- och fritidsnämndens förfrågan lämnat förslag till gatu- och kvartersnamn i nya Båramo-området . En del av dem har också antagits.

Kulturarvsdagen den 12 september anordnades en utställning i foajén på Skillingehus. Temat var ”Kulturens vägar”. Här visades gamla kartor och bilder samt några gamla filmer, som Joel Andersson sammanställt.

Planering pågår också för att deltaga i en utställning i ishallen Movalla, där en stor frimärks- och vykortsutställning kommer att äga rum 8- 9-10 april 2011 och anordnas av föreningen Samlarklubben Skivaryd.

Vidare har föreningen mottagit en serie urklippsalbum av Aina Lindén, 2 tavlor av Elsa Emanuelsson med motiv på dåvarande fastighet och Texaco Bensinstation Storgatan 52 i Skillingaryd, som har rivits och givit plats för flerfamiljshus.
Britt Nyrèus har utlånat Gunnar Blanschs gamla filmer till ÖHS, som kommer att kopieras.
ÖHS har genom Kerstin Hasselberg erhållit foton om gamla Skillingaryd, som fotograferats av Joel Andersson.

Sigvard Olsson, ägare till Olssons Foto, har i ett gåvobrev överlåtit hela sin samling av bilder, filmer, negativ m.m. till ÖHS, som vi skall förvalta på bästa sätt. Detta är ett värdefullt tillskott till vårt arkiv, och som mottagits med tacksamhet.

Östbo Historiska Sällskap har flera verksamhetsgrupper:
Gamla Skillingaryd: Ingrid Gunnarsson, Karin Jarl Eriksson, Inger Carlsson Remnemark och Eva-Lisa Svensson
Arkiv: Per Bunnstad, Ingrid Gunnarsson, Karin Jarl Eriksson, Inger Carlsson
Remnemark och Eva-Lisa Svensson.
Arkeologi: Nils Bondeson
Foto och film: Bertil Pettersson
Festkommittè: Gullvi Alkemark, Gun Brehmer och Sara-Maria Johansson.
Klubblokalen: Lennart Ljung och Per-Olof Palm

Representanter i Hembygdsrådets styrelse i Vaggeryds kommun har varit Ingrid Gunnarsson ordinarie och Nils Bondeson ersättare.

Arbetsgruppen ” Gamla Skillingaryd ” har varit samlad 11 ggr.
Arkivgruppen har samlats första tisdagen i månaden.
Festkommittén har ordnat med servering vid olika tillfällen.

Per Bunnstad uppdaterar styrelseprotokoll och övrigt som sker i ÖHS regi på hemsidan skillingaryd.nu

Skillingaryd den 17 februari 2011

………………………… ………………………… ……………………………..
Sven-Olov Carlsson Ingrid Gunnarsson Inger Carlsson Remnemark

………………………… …………………………. …………………………….
Kjell Persson Eva-Lisa Svensson Inge Norberg

Dagordning årsmöte 24 mars 2011
Inlagt söndag 17 april 2011

ÖSTBO HISTORISKA SÄLLSKAP
Dagordning för årsmötet torsdagen den 24 mars år 2011
Plats: NBV-lokalen, Storgatan 6, Skillingaryd

1. Välkomsthälsning
2. Parentation
3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
4. Val av ordförande för årsmötet
5. Val av sekreterare för årsmötet
6. Val av justeringsmän för årsmötet
7. Verksamhetsberättelse
8. Ekonomisk redovisning
9. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelse och kassör
10. Val av ordförande för kommande verksamhetsår
11. Val av styrelse
Avsägelse Inge Norberg
Valberedningens förslag:
Omval 2 år: Sven-Olov Carlsson
Eva-Lisa Svensson
Nyval ?
Kvarstående 1 år: Ingrid Gunnarsson
Inger Carlsson Remnemark
Kjell Persson

12. Val av revisorer jämte 2 ersättare för dessa på 1 år:
Valberedningens förslag: Rune Ahlm och Stig Wahlström
Ersättare: Erik Fredèn och Per Pettersson

13. Val av minst 2 ledamöter till valberedningen på 1 år
14. Fastställande av årsavgift för år 2012.
Styrelsen förslår att nuvarande avgift skall gälla: 100:-/enskild person.
200:-/familj, 200:-/förening och 300:-/företag

15. Val av sammankallande i kommittèerna:
Arbetsgruppen ”Gamla Skillingaryd”: Ingrid Gunnarsson
Arkivgruppen: Per Bunnstad
Foto: Bertil Pettersson
Försäljning: Styrelsen
Marknadsföring/PR: Per Bunnstad
Festkommittè: Gullvi Alkemark, Gun Brehmer och Sara-Maria Johansson
Klubblokalen: Lennart Ljung och Per-Olof Palm

16. Övrigt
17. Avslutning

Efter årsmötet berättar adjunkt Ingvar Karlsson från Bor om
”Den småländske bonden i krig och fred” och därefter serveras
kaffe och smörgåstårta.