Östbo Historiska Sällskap
www.skillingaryd.nu
Östbos startsida

Inger och Marianne avtackades
Inlagt 19/3 2009
Årsmötet 2009 handlade förutom traditionella val om bland annat avtackning och filmvisning.

Systrarna Inger och Marianne Andersson lämnade efter många år styrelsen och avtackades av sällskapets ordförande Sven-Olov Carlsson.

Nya i styrelsen
Styrelsen utökades med två ledamöter, helt nyvalde Inge Norberg samt tidigare suppleanten Eva-Lisa Svensson. I övrigt var det nyval på alla poster.

Torpvandring
Karin Jarl-Eriksson berättade och visade en film om en torpvandring i Tofteryd 1995.
Noteras kan att årsmötet var mycket välbesökt, drygt 30 personer kom.

Per Bunnstad
Inger och Marianne Andersson avtackades av ordförande Sven-Olov Carlsson. Inger och Marianne lämnade arkivgruppen efter många år.
Det blev välförtjänta applåder till systrarna Andersson.
Karin Eriksson berättade...
...och visade en film från en torpvandring i Tofteryd 1995.
Intresset var stort och även flera icke medlemmar kom till mötet.
Många kom till årsmötet...
...där man inledningsvis läste verksamhetsberättelsen.
Intresset var stort för årsmötet och filmvisningen.
Efteråt kikade man på Karin Erikssons handlingar kring torp i Tofteryd.
Inge Norberg och Eva-Lisa Svensson nyvaldes i styrelsen.
Efteråt blev det fika och som traditionen bjuder smörgåstårta.

 

Verksamhetsberättelse år 2008 för Östbo Historiska Sällskap
Inlagt 17/3 2009

Styrelsen för ÖHS har haft följande sammansättning:
Sven-Olov Carlsson, ordförande
Werner Ahlgren, vice ordförande
Ingrid Gunnarsson, kassör
Inger Carlsson Remnemark, sekreterare
Kjell Persson, övrig styrelseledamot
Eva-Lisa Svensson, styrelsesuppleant

Ordinarie revisorer: Rune Ahlm och Stig Wahlström
Ersättare: Erik Fredèn och Per Pettersson

Valberedning: Styrelsen

Årsmötet hölls den 13 mars 2008 i nämndrummet, Skillingehus .Werner Ahlgren öppnade årsmötet och hälsade välkommen. 29 personer var närvarande.
Då nuvarande ordföranden Werner Ahlgren ville lämna sitt uppdrag, föreslog
valberedningen Sven-Olov Carlsson som ny ordförande i ÖHS.

Efter valförrättningarna under punkten övrigt, visade Jörgen Åberg förnämligt framtagna kartor på gamla ”Skånska landsvägen” där även flera gästgiverier fanns utmärkta.

Åke Sköld överlämnade en pärm innehållande bilder och tidningsurklipp från Luciafirandet i Skillingaryd under åren 1945-1954, som tacksamt emottogs.

Efter årsmötesförhandlingarna lämnades ordet till Lennart Gustavsson från Norrahammar, som inbjudits att tala om” Järnhanteringen i Taberg”.
Efter detta intressanta föredrag avslutades med ett trivsamt samkväm.

Under året har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden: 17 januari,14 februari, 27 mars, 24april, 22 maj, 9 juni, 6 augusti, 11 september, 15 oktober, 19 november.

Medlemsavgiften för 2008 har varit oförändrad 75:-/person och 150:-/familj eller företag, men vid årsskiftet 2009 beslöts att årsavgiften höjs till 100:-/person och
200:-/ familj, 200:-/ förening och 300:-/ företag.
Vid årsskiftet 2008/2009 uppgick antalet betalande medlemmar till 82.
Föreningsbladet ÖHSboiten har under året utkommit med 2 nummer.

Hembygdsrådet kallade till styrelsemöte den 14 januari gällande bl.a planering
inför Hembygdförbundets sommarresa 7 september, som gick i Vaggeryds kommun, med flera studiebesök på olika orter och företag. Ingrid Gunnarsson och Werner Ahlgren deltog. Flera planeringsträffar hölls, där det beslutades att ÖHS skulle deltaga endast med guidning i Skillingaryds tätort.
Hembygdsrådets årsmöte hölls i Åker den 26 mars och kallade var också Ingrid Gunnarsson och Werner Ahlgren.

ÖHS anordnade en utflykt till Taberg hembygdsgård, där Lennart Gustavsson guidade i museet och inne i storstugan berättade han inlevelsefullt om den legendariske ” Sven i Flahult”.

Kultur- och Fritidsnämnden hade bett om namnförslag på kvarter för del av Fåglabäck och dessa godkändes: Nämndemannen, Häradsdomaren, Riksdagsmannen samt förslagen på gatunamn: Klövervägen, Kattfotstigen, Smörblomstigen, Violstigen
Ytterligare en förfrågan om namnförslag gällande Trollebergsområdet som godkändes.
Kvarter: Hästhoven. Gatunamn: Åkermansgatan.

Sven-Olov Carlsson har deltagit i ett sammanträde ang. bildande av interimsstyrelse för projektet Regementsheden.
Kultur-och Fritidsnämnden har beslutat om en arbetsgrupp för att studera inriktning på ett lokalt museum m. bl.a Bissefällans samling, där Sven-Olov Carlsson representerar ÖHS.

Ingrid Gunnarsson har arbetat med dokumentation om rusthållen i Jönköpings kompani fr.o.m 1693. Arbetet är påbörjat av Enar Skillius och slutfört av Ingrid efter sökning i många källor.

Östbo Historiska Sällskap har flera verksamhetsgrupper:
Gamla Skillingaryd: Ingrid Gunnarsson, Karin Jarl Eriksson, Werner Ahlgren och Inger Carlsson Remnemark samt behjälplig har varit Eva-Lisa Svensson
Arkiv: Per Bunnstad, Ingrid Gunnarsson, Karin Jarl Eriksson, Marianne Andersson och Inger Andersson samt behjälplig Eva-Lisa Svensson.
Arkeologi: Nils Bondeson
Frimärkets dag: Per Bunnstad
Foto och Film: Bertil Pettersson och Kjell Persson
Festkommittè: Gun Brehmer, Gullvi Alkemark och Sara-Maria Johansson
Försäljning: Styrelsen
Klubblokalen: Lennart Ljung och Per-Olof Palm

Gamla Skillingaryd:
Gruppen har varit samlad och arbetat med affärsverksamheten i Skillingaryd förr och nu. Intresseföreningen firar 100 år 2009 och någon form av sammanställning ska göras.
Förslaget väcktes av Per Bunnstad.

Arkivgruppen
Arkivgruppen har samlats första måndagen i månaden och också arbetat med affärsverksamheten förr och nu.

Festkommittèn
Ordnar med servering vid de tillfällen som fordras.

Hemsidan skillingaryd.nu
Per Bunnstad uppdaterar ÖHS styrelseprotokoll och övrigt som sker i ÖHS regi.

Evenemang:
Frimärkets Dag firades den 27-28 september.

Arkivens Dag firades den 8 november i Bibliotekets foaje med en
utställning över ämnet ” Nöjen”. Det visades bilder, affischer och
programblad från teatrar, revyer och dansband som gästat Folkparken,
Lägerhyddan och Biografen, fotografier från Sten-Sture spelen samt
Skillingaryds Folkdanslag. Även en tipsrunda var anordnad i lokalen.
Utställningen var mycket uppskattad och kvarstod på biblioteket en tid.

Skillingaryd den

……………………………… …………………………… ……………………….
Sven-Olov Carlsson ordf. Werner Ahlgren Ingrid Gunnarsson

……………………………… ……………………………..
Inger Carlsson Remnemark Kjell Persson