Rapport från arkeologicirkeln våren 2003 www.Skillingaryd.Nu


Vi i ÖHS/Vuxenskolans arkeologicirkel har i och med träffen den 25 juni 2003 fullföljt vårens och försommarens verksamhet efter totalt sex möten.
Starten skedde torsdagen 24 april på Skillingehus då vi dels gick igenom och diskuterade RAÄ:s “Viktigt att veta om fornfynd” (nog så viktig startinformation för “amatörarkeologer”), dels gjorde upp övergripande planer för cirkelns verksamhet.
Vi kom fram till att en lämplig mötesfrekvens var ungefär varannan vecka och att vi skulle försöka varva teori och praktik. Med “praktik” avsåg vi i detta sammanhang till exempel utflykter till intressanta lokala arkeologiska platser. Huvudinriktningen för cirkeln skulle vara den lokala arkeologin, men frihet för improvisationer och vissa avvikelser skulle kunna tillåtas.

Till Taberg - marinarkeologi
Det andra mötet (6/5) innebar en helkväll i Boeryd utanför Taberg där vi tillsammans med en parallelcirkel om “slagrutor” (ledd av Bernt Elmner, Huskvarna) fick se ett till sin storlek helt unikt järnåldersgravfält (domarringar och treuddar). Här fick vi även möjlighet att prova slagruta, och oavsett om man tillhörde de “troende” inom gebitet eller ej så var platsen ur rent arkeologisk synpunkt en upplevelse. Medhavd förtäring kom väl till pass efter vandringen i skogsmiljön.
Vid det tredje mötet (15/5) var vi tillbaka i Skillingaryd i och med ett besök hos Bertil Magnusson och hans marinarkeologiska samlingar (där Bertil var vänlig nog att bjuda på förtäring). Vi tittade också på en video som TV4 gjort om Bertil med anknytning till ämnet, samt en video framtagen av Stig Persson i samarbete med ordföranden i Byarums Hembygdsförening.

Till Store Sten och kyrkogården

Möte nummer fyra (27/5) var, liksom möte nummer två, utomhus och i fint väder. Målet var det för Skillingarydsborna mycket välkända Viedalen med “Store Sten”, samt det betydligt mindre kända men mycket stora (cirka 30 meter i diameter) bronsåldersröset vid Gustavsborg på höjderna nordöst om Viedalen. Efter diskussioner och genomgång av befintlig dokumentation fick vi även en stunds avkoppling i samband med en fikapaus vid bronsåldersröset.
Vårt femte möte (11/6) innebar en liten avvikelse från grundkonceptet och utgjordes av deltagande i kyrkogårdsvandringen på Skillingaryds kyrkogård. Då detta behandlas utförligt på annan plats tar jag ej upp det här.

Stig var värd
Det sjätte och sista mötet (25/6) före sommaruppehållet hölls i Byarum där Stig Persson var den som hade bästa lokalkännedomen. Mötet började med kaffe på hembygdgården som är förlagd i arkeologiskt mycket intressant miljö. På dess östra sida (“Gärahofs äng”), alldeles intill hembygdsgården, studerade vi en märklig fornlämning; en stensättning vars höjd på stenarna måste vara helt unik. Strax nordväst om hembygdsgården finns också en stensättning men av mindre dimensioner. Kvällen avslutades med ett besök i Byarums kyrka där Stig redogjorde för kyrkans historia alltifrån det nunnekloster (annex till Nydala) som man tror har legat på platsen, till modern tid.

Lägerkvällar
Cirkelns verksamhet kommer att fortsätta i augusti då vi kommer att delta i militärmusei-föreningens lägerkvällar 7 och 14 augusti, och framför allt 21 augusti då temat är “Fornminnen”.
Arkeologigruppen har även fått en inbjudan från arkeolog Jörgen Gustavsson, Jönköpings Läns Museum, att göra ett studiebesök vid utgrävningarna vid Reftele (Vä, alternativt Nennesmo) vid lämpligt tillfälle i augusti eller september.
Sammanfattningsvis har samtliga deltagare i gruppen visat stort intresse och engagemang och tycks även ha uppskattat möjligheten till utflykter i den vackra Smålandsnaturen. Till och med vädret har varit oss gunstigt.

Deltagare
Deltagarna i arkeologicirkeln har varit: Gunnar Gustavsson, Kurt Gustavsson, Gunnel Johansson, Linda Johansson, Bertil Magnusson, Björn Otterberg, Gunilla Otterberg, Stig Persson, Margit Wreschner, Jörgen Åberg, samt undertecknad (cirkelledare).

030626/Nils Bondeson