Stadgar
Östbo Historiska Sällskap

 

Stadgar för Östbo Historiska Sällskap bildad 1 juli 1991

Antagna vid möte den 1 mars 1993. Reviderade vid årsmöte 22 mars 1995 och 27 mars 1996.

§ 1 Ändamål
Sällskapet har som ändamål att insamla, förvara och för forskningen tillhandahålla dokumentation - skriftlig och i form av bild- och kartmaterial etcetera - angående närings- och kulturliv samt personhistoria inom i huvudsak norra delen av begreppet Östbo härad. Verksamheten sker i lämpliga delar i samarbete med kommunala och statliga myndigheter samt hembygds- och kulturorganisationer inom det ovan definierade området. Enligt nutida administrativa indelning motsvarar dessa och berör detta främst Gnosjö och Vaggeryds kommuner. Sällskapet ska särskilt samarbeta med andra historiska sällskap i Östbo och även söka samarbete när det gäller medlemstidningar med mera.
Insamlat material tillföres och förvaras i ett av sällskapet inrättat arkiv, som intill dess att annat beslutats har sin plats i Skillingaryd. Sällskapet har under samma villkor sitt säte i Skillingaryd.
Sällskapet skall vara ansluten till regionalt hembygdsförbund.
Sällskapet skall vara partipolitiskt och religiöst obundet.

§ 2 Medlemskap och avgifter
a) Medlemskap i sällskapet erhålles av envar som ansluter sig till sällskapets målsättning utan särskild ansökan men efter erläggande av avgift som fastställs av årsmötet;
b) Föreningar och företag i bygden kan efter beslut av årsmötet ansluta sig kollektivt mot årlig avgift, som fastställs av årsmötet. Sådan föreningeller företag äger en röst vid årsmötet;
c) Personer som på särskilt sätt främjar sällskapets syften kan av styrelsen kallas till hedersledamöter.§ 3 Organisation
Sällskapets verksamhet utövas genom
a) Föreningsmöten, varav ett årsmöte;
b) Styrelse.

§ 4 Föreningsmöten
Föreningsmöten hålles enligt beslut av årsmöte eller på kallelse av styrelsen. Årsmötet hålles senast den 1 april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse utsändes till medlemmarna senast en vecka före mötet. Varje medlem äger en röst.
Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
3. Val av två justeringsmän.
4. Styrelseberättelse
5. Ekonomisk berättelse och revisionsberättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet.
7. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.
8. Val av högst åtta styrelseledamöter och högst nio styrelsesuppleanter för en tid av två år varvid halva antalet ledamöter väljs jämna år, resterande udda år.
9. Val av två revisorer jämte två ersättare för dessa.
10. Val av ombud till regionalt hembygdsförbund.
11. Val av minst två ledamöter i valberedning.
12. Fastställande av årsavgift.
13. Behandling av styrelsens förslag.
14. Behandling av motioner, som skall inlämnas till styrelsen minst fyra veckor före årsmötet.
15. Övriga frågor.

§ 5 Styrelse
Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande och övriga ledamöter jämte suppleanter.
Uppgifter:
a) att bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer;
b) att förbereda sällskapets möten och verkställa dess beslut;
c) att förvalta sällskapets tillgångar och sköta de löpande ärendena;
d) att inom en månad från räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna berättelse, protokoll och räkenskaper;
e) att till årsmötet avge berättelse över sin och sällskapets verksamhet;
f) att i övrigt arbeta i enligt med riktlinjerna i § 1.

§ 6 Räkenskaper och verksamhetsår
Räkenskapsår och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår och arbetsåret med tiden från ett årsmöte till och med nästkommande årsmöte.

§ 7 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar skall ske genom beslut vid två föreningsmöten, varav ett årsmöte, om förslaget kungjorts i samband med kallelse. För ändring erfordras två tredjedels majoritet.

§ 8 Upplösning
Beslut om upplösning av sällskapet skall fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten och skall vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna.
Upplöses sällskapet skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas till det regionala hembygdsförbundet, annan organisation, institution eller myndighet, som vill verka för sällskapets rekonstruktion i Vaggeryds kommun så snart som möjligt.

Tillbaka