Hus i Åkers socken www.Skillingaryd.Nu Till startsidan för Åker


Nedanstående bilder kommer från en pärm som Sven ”i Föreberg” Carlsson lät sammanställa
1981. Han tog också bilderna och skrev text. Copyright Åkers Hembygdsförening.

Den som har ytterligare intressanta upplysningar kontaktar förslagsvis
webmaster genom länken på första sidan eller telefonledes 070-2131466

Här finns snabblänkar direkt ned på sidan till följande byggnader:
Ahlastugan i Klevshult
Bergsdal (Lassastugan)
Broen
Bygget Ålaryd
Elgebo
Föreberg Lillegård (3 bilder)
Hembygdsgården (5 bilder)
Karlsborg
Klevshult 1:8 (2 bilder)
Kronkvarnen Hult (5 bilder)
Kungaholm i Klevshult
Kyrkan i Åker
Prästgården i Åker
Sandholmen (2 bilder)
Skolan i Åker, gamla skolan
Solvik
Tiondeboden (2 bilder)

Ahlastugan i Klevshult
Denna rödfärgade stuga ligger norr om fastigheten Kungaholm. Den är i släkten Ahls ägo, där den siste boende av släkten drev cykelverkstad i den gamla åängsstugan Broen, som då låg mitt emot, Stugan byggdes de sista åren av 1800-talet. TILL SIDANS TOPP
Bergsdal (Lassastugan)
Torpet låg vid sidan av gården Sandholmen. Sedan länge har torpet och gården stått öde. Trots detta står ännu husen kvar. Man tycker sig här finna ett stycke svunnen tid när man vandrar fram mellan dessa hus. Beslöjade av stora vårdträd står husen tysta och grå, liksom i stilla väntan på sitt kommande öde. Ja, man undra när Bergdals öde skall avgöras. Ännu är det oavgjort. Här kan du finna gården och torpet som det en gång var, i denna socken. (Se Åkers torpbok).
Ägare: Anders Johanssons sterbhus, Klevshult.
Sist boende: torparen Johannes och hans hustru Emma, inflyttande från torpet Friskens i Kävsjö 1920.
Sonen Karl Gustavsson och dennes hustru Anna från Moen under Slungsås Kävsjö socken, bodde här några år efter föräldrarnas död. Sedan mitten av 1930-talet ingen boende. TILL SIDANS TOPP
Broen i Klevshult
Detta är en av de sista åängsstugor som funnits kvar i vår tid från de många som funnits utmed Lagans vattenväg. Stugan låg några stenkast från Lagans vattenfåra innan man passerar bron på den gamla vägen Klevshult - Hagshult och då på vägens vänstra sida.
Stugan byggdes i början av år 1800 och revs de sista åren av 1970-talet, trots ivriga protester från Joel Andersson i Tofteryd som ville rädda den sista kvarlevan av dessa åängsstugor, gick detta ej att få genomfört. Klevshults storkommun vägrade att ställa medel till förfogande för stugans renovering till sitt ursprungliga skick.
Siste boende var Emma Karolina Karlsdotter och hennes barn Johan Herman Ahl och Johanna Hildur Emelia Ahl. Emma Karolina flyttade 1892 från Broen. TILL SIDANS TOPP
Bygget Ålaryd - smedja
Äldre väl timrad smedja för vagnsmide. Timret är anstrykt med hembränd tjära och har av detta haft en gulbrun färgton. I smedjan finnes för banktillverkningen (bank = träet till vagnen) samt svarv.
Tak av plåt, byggd i slutet av 1800-talet.
Elgebo - Stora Elgebo
Herrgårdsbyggningen i Stora Elgebo byggdes av brukspatronen Andreas Åkerlund året 1813 av timmer från de inköpta gårdarna i Elgebo gamla by. Huvudbyggningen tillbyggdes 1822 då mer utrymme behövdes då brukspatronen här vid Elgebo anlagt ett garveri.
Gårdens nuvarande ägare är Anders Persson o.h.h. Till denna släkt 1907.
Tvenne flyglar av timmer. Husen är målade i en vit färgton med tak av tegel. En av flyglarna har på sin gavel en vällingklocka, även denna från brukspatron Åkerlunds tid.
i

Föreberg Lillegård - Änggärdet
Tidigare en ryggåsstuga täckt med näver och torv. Renoverades av smeden Jöns Johanisson till det utseendet den har på kortet, dock med undantag av tegeltaget, som är pålagt av senare ägare, Tidigare var den täckt med hyvlade stickor som ännu finns under tegeltaket Stugan har ett större rum på västra gaveln, kök och ett litet mindre rum på motsatt gavel, utbyggd förstukvist. Stugan är av liggande timmer och försedd med forderbräder och listverk, rödfärgad med vita knut- och fönsterfoder.
Till torpet hör också ladugård - timrad och rödfärgad under tak av plåt. Vidare en mindre stuga med ett bostadsrum och bryggstuga av timmer, rödfärgad.
Den gamla Jönska smedjan revs före 1800-talets slut. Endast en slagghög i höjd med ladugården skvallrar om var denna stått.
Boningshuset byggdes under den sista halvdelen av 1700-talet. Se två bilder till.

Föreberg Lillegård - Änggärdet. Se ovan
Föreberg Lillegård - Änggärdet. Se två bilder ovan
Hembygdsparken i Åkers by - Åkers Gamlegård
Åkers Gamlegård byggdes av Åkers nybildade hembygdsförening år 1932. Stugan var då köpt från torpet Kullen under Nässja. Byggnaden är en grå knuttimrad ryggåsstuga från 1600-talet, har dagligstuga, kök, förstuga och tvenne kamrar. I denna finnes en del av föreningens samlingar förvarade och utställda.
Hembygdsgårdens mark omfattar en större del av gamla Korsbogärdet inom vars hägnader det gamla stenkorset och stensättningar från svunnen kult står resta. Här står bevarat Åkers sockenmagasin - även detta ett knuttimrat hus under tak av tegel. Vidare en smedja där verktyg från socknens väl kända vagnmakaretid bevaras, smedjan av timmer rödfärgad och tak av tegel. Den är kommen från Mässeberg.
Hembygdsparken i Åkers by - Åkers Gamlegård
Läs mer ovan
Hembygdsparken i Åkers by - Åkers Gamlegård
Resta stenar. Sju resta stenar bildande en närmast rektangulär stensättning - cirka 13 x 7 meter stor.
Hembygdsparken i Åkers by - Åkers Gamlegård
Resta stenar. Sju resta stenar bildande en närmast rektangulär stensättning - cirka 13 x 7 meter stor.
Hembygdsparken. Runkors. Rest över Åkers äldsta kyrka. Av gråsten 2,38 m högt - 0,47 m brett vid masen, 0,42 m upp till. Korsarmen 0,64 m bred samt 0,2 m tjockt.
Korset är spräckt i tre delar samt åter hopsatt med tre tvärslöpande och sex längslöpande järnband: 0,05 - 0,07 m breda och 0,01 m tjocka.

Karlsborg i Klevshult
Gården är en av Klevshultsgästgiveriernas, då denna gästning fördelades ett år på varje efter en inbördes ordning. Denna var det som innehade den gästning med mat, rum och full utskänkning samt hästanspända fordon, som den sista innan gästgiverierna nedlades här och i orten.
Tidigare ägare: Johan Peter Persson 1858. Efterträddes av sönerna Karl och Oscar Johansson 1927.
Nuvarande ägare (1981): Ivar Fälth. Adress: 568 00 Skillingaryd. Tel. 0370-60087 (gäller inte längre).
I gårdens olika byggnader finns bevarat ett bageri från slutet av 1800-talet. TILL SIDANS TOPP

Klevshult 1:8 (se nedan)
Klevshult 1:8 med vagnsmedja
Tidigare ägare från 1888 smedmästaren Anders Johansson, vilken kom från - och föddes - på torpet Änggärdet under Föreberg Lillegård i Åkers socken. Han var son till den för sin tid mycket kände klen- och konstsmeden Jöns Johannisson och hans hustur därstädes.
Anders Johansson idkade i Klevshult vagnsmide. Han var även kyrkvärd och fjärdingsman.
Gården övertogs några årtionden in på 1900-talet av sonen Birger Andersson som här vid smedjan drev hovslageri och smidesrörelse.
Efter dennes bortgång ägs husen av Birgers syster Anna, bosatt i Gislaved. Bostadshuset på Klevshult 1:8 i Klevshult är byggt i trä 1885. i tidig villastil med utvändig putsad fasad (skåneputs). Det är den enda kvarvarande villamodellen i Klevshult från denna tiden.
Vagnsmedja av liggande timmer. Smedjan är fullt utrustad. TILL SIDANS TOPP
Kronkvarnen Hultskvarn.
Bostadshuset: en timrad stuga med tak av cementtegel, rödmålad med vita knutbräder - samma färg har fönsterfodren.
Kvarnen som revs och flyttades till Hult för att där återuppsättas till sädesmagasin och som sådant återfinner man den ännu i dag som är.
Den var byggd av timmer med tak av hyvlade stickor. Vad då den stod som kvarn omålad med underkvarn, kvarnhus och kvarnkammare. I kvarnkammaren fanns eldstad. Väster om kvarnen uppe på grusåsen har sågen legat med gavlarna i öster och väster. Kraftöverföringen var löst med kedjedrift från vattenhjulet nere från kvarnen. Kvarnen nedplockades de sista åren på 1800-talet.
Söder ut från Kvarnstugan ligger en under 1770-1800-talet använd hälsokälla.
Sedan dammvallen rev lades en stock över Västerån strax nedanför dammfästet ut mot Västra mon och Johanssonska promenaden som ledde fram till kyrkbyn följande åns vänstra kant. Läs mer nedan
Kronkvarnen Hultskvarn. Hult f.d. cornettboställe (militärboställe)
Kvarnstugan i ravinen nedanför västra gaveln där nu källartaket synes flyter Västerån och är bar damm med kvarnen. Dammen var på framsidan klädd med liggande timmer med snedställda grova strävor av timmerstockar.
Läs mer nedan
Kronkvarnen Hultskvarn.
Ladugård i timmer under tak av plåt. Läs mer ovan
Kronkvarnen Hultskvarn.
Kvarnen drevs av vattenhjul. I kanten av kvarnstugans trädgård låg till 1979 två stenar kvar från den flyttade kvarnen, men såldes då av ägaren K.A. Dahlin till en fabrikör i Hillerstorp (Holmberg). Läs mer ovan
Kronkvarnen Hultskvarn.
Timmerknut i ladugården. Läs mer ovan
Kungaholm i Klevshult.
Huset ligger strax öster om Klevshult och väster om Lagan. Byggd av målaremästaren C.J. Rolander kring de sista åren av 1800. Huset har ett livligt och iögonfallande utseende där frontespiser och pittoreskt utformade fönster ger liv åt denna säregna villa. Målad i vacker pastellfärg gör den mera intressant. Den siste ägaren i den Rolanderska släkten var sonen - målaren Efraim Rolander - som hade fastigheten till sin död på 1960-talet. TILL SIDANS TOPP

Kyrkan i Åker
Åkers församlingskyrka byggdes av sten 1845. Socknen kallades i år 1999 skrivna handlingar för Akir. Två tidigare kyrkor är kända från tidigare skeden, den första av trä och 1600-talskyrkan sten.
Kyrkan har en tronbyggnad på 31 meter, kyrktaket är utvändigt klätt med plåt och hela kyrkan är utvändigt kalkstruken och putsad på tornsidorna synes murankare för bjälklagret inne i tornet.
I tornet hänger två kyrkklockor, den ena från 1528 av Skänningemästaren Ulf Sunasson.
Altartavla av Kåge Lifvendahl (Herdarnas tillbedjan) skänkt av handlanden i Åker - Henning Johansson, Korsmålning i taket av Torsten Hjelm (Uppståndelsen) skänkt av förre riksdagsmannen Edvard Johansson, Häradsköp. På södra långväggen ett vackert triumfkrucifix från den tidigare 1600-talskyrkan. Orgelverk av bröderna Söderling, Göteborg.
Dopfunt i skuren kalkad ek med bildverk av Unaman, Sunaman och Vinaman. Kyrkorådsrum och skrudkammare i sakristian en piskina av marmor.

Prästgården i Åker
Åkres Prostgård 1:1. Byggd i timmer under 1700-talet, målad i vit färg under tak av tegel. 7 rum, 1 kök och 2 hallar. Inrymmer pastorsexpedition och brandsäkert arkiv för församlingsböckerna och äldre handlingar och protokollsböcker.

Sandholmen i Klevshult
På gården Sandholmen har ingen bott sedan år 1918 då dess forne ägare Anders Johan Danielsson och hans hustru Vilhelmina voro döda. Boet står i huvudsak orört efter dessa båda gamlingar. Ägare är för närvarande förre smedmästaren Anders Johanssons sterbhus i Klevshult.
Efter sonen Birger Anderssons bortgång, har under början av 1980-talet bostadshuset försetts med tak av svart cementtegel.
Ladugårdsbyggnaden som var mycket gammal är riven. (Förstördes av snötyngd) TILL SIDANS TOPP
Sandholmen i Klevshult
Här ser man köksingången till Sandholmens bostadshus. Här ser man knuttimringen tydligare. Ny skorsten murades vid cementteglets påläggande på taket och den gamla järnspisen står utkastad utmed väggen. TILL SIDANS TOPP
Skolan i Åker och sockenstugan (gamla skolan)
Kyrkskolan i Åker byggdes i mitten av 1860-talet av en byggmästare som då bodde och arbetade inom socknen, vid namn Ek. Skolan fick då den utformning den ännu harm en timmerbyggnad under tak av tegel.
I början av 1900-talet inrymdes här småskola, folkskola, poststation och ett rum kallat sockenstugan samt lägenhet för folkskoleläraren och rum och kök för en lärarinna.
En folkskolesal på andra våningens södra gavel och en småskolesal på nedre bottens norra gavel.
Huset var då försett med stor veranda och två spismurar.
Under 1970-talet renoverades detta hus då Åkers skola fått nya lokaler av kyrkan som då ändrade byggnaden till församlingshem.
Delvis förstörde man den gamla exteriören genom att taga bort den för huset tidsenliga verandan och hitsatte en portal som ej är tidstrogen med huset. En av skorstenarna borttog och får huset att halta. Interiören är däremot lyckad och bra för en församlings olika arbeten
Solvik i Åkers by
Solvik byggdes av möbelsnickaren Alfred Svensson som var gift med socknens barnmorska Augusta Svensson, tjänstgjorde här under första delen av 1900-talet. Huset är en pittoresk villa i planakt trä innehållande 2 lägenheter. 5 rum och 2 kök. På tomten finns ett gårdshus och vedskjul som är täckt av spån som var lagt på den nuvarande kyrkan då den var nybyggd 1845. Man borttog detta senare och försåg då kyrkan med ett tak av dubbelfalsad plåt. Spånorna togs då tillvara för detta gårdshus.
Tiondeboden i prästgården
Äldre byggnad i timmer, vitmålad med tak av tegel. Namnet angiver vad boden använts till, eller då prästen mottog och här förvarade det tionde han fick av församlingarna.
Tiondeboden i prästgården
Läs text ovan

TILL SIDANS TOPP