Årsmöte 2007 med Skillingaryds Fotoklubb
www.skillingaryd.nuTill fotoklubbens startsida

Inbjudan till årsmötet
Dagordning till årsmötet
Protokoll från årsmötet
Rapport från årsmötet
Revisionsberättelse
Verksamhetsberättelse
Årets bilder – finalen – gå till tävlingssidan här

Rapport från årsmötet 2007
Inlagt 14 januari 2007
Foto: Per Bunnstad www.skillingaryd.nu
Mattias Bokinge och Christer Robsahm ledde årsmötet.
Årsmötet hade samlat totalt 16 medlemmar och en gäst i form av föreläsaren Thomas Franklin.
Christer Robsahm avtackade Bertil Pettersson när han nu slutade som tävlingsledare,
Christer Robsahm överlämnade ordförandeklubban till Mattias Bokinge. De byter nu helt enkelt uppdrag i styrelsen då Christer tar över sekreterarskapet.
Efter årsmötet var det julbord och samvaro kring borden.
En rockad ordförande–sekreterare emellan, en ny tävlingsledare efter Bertil som suttit sedan ”urminnes” tider och en ny tävlingsklass. Ja, så kan man sammanfatta årsmötet 2007.

16 medlemmar samt dagens gäst Thomas Franklin bänkade sig i bottenvåning hos Hotell Smålandsrasta i Klevshult.
Förhandlingarna leddes av ordförande Christer Robsahm med sekreterare Mattias Bokinge som bisittare.
I styrelsen nyvaldes Mattias Bokinge till ordförande samt att Christer Robsahm och Kjell Karlsson omvaldes som ledamöter. Kvarstående i styrelsen är Anna Svensson och Anders Lindén. Christer har lovat att ta hand om sekreterarposten efter Mattias.

Anna efter Bertil
Styrelsesuppleanter är liksom tidigare Bo Sandberg och Kenneth Andersson.
Bertil Pettersson avsade sig vid årsmötet uppdraget som tävlingsledare. Detta har han ”alltid” haft, åtminstone i 40 år – troligen ända sedan föreningen startade. Till ny tävlingsledare valdes Anna Svensson.
Efter årsmötet avtackades Bertil med en fotobok.
Till webbansvarig valdes Per Bunnstad och till mörkrumschefer Bo Sandberg och Kenneth Andersson.
Revisorer är Hasse Stark och Hasse Rydbäck med Gösta Åberg och Anette Dauhn som suppleanter.

Valberedningen
Valberedningen består av Hasse Rydbäck och Kenneth Andersson.
Till bildhäfteskommitté omvaldes Christer Robsahm, Bo Sandberg, Anders Lindén, Mattias Bokinge, Kenneth Andersson och Hasse Stark. Ett fördjupat samarbete ska ske med Östbo Historiska Sällskap.
Medlemsavgiften blir oförändrad, 200 kronor för aktiva, 100 kronor för övriga.
Startavgiften i månadstävlingarna fastställdes till oförändrade 40 kronor.

Ny tävlingsklass
Varannan månad blir det samtidigt med tävlingen i dia en ny klass kallad påsiktsbilder i färg. Denna klass har skapats för att man ska kunna tävla med digitalbilder. I denna klass blir det det en ny poängsättning beroende på antalet deltagare med poäng från tio till ett. Segraren får alltid tio poäng, tvåa nio, trean åtta och sedan räknas poängen från sju till ett ut med ett särskilt diagram. Tävlingsavgiften blir 20 kronor per gång.
Efter årsmötet följde julbord, prisutdelning och sedan bildvisning av Thomas Franklin.

Per Bunnstad

Toppen

Protokoll från årsmötet
Inlagt 24 januari 2007
Protokoll fört vid årsmöte med Skillingaryds Fotoklubb 13/1 2007

1.
Ordförande förklarar mötet öppnat

2.
Dagordningen godkändes

3.
Kallelsen till årsmötet godkändes

4.
Christer Robsahm valdes till ordförande under årsmötet

5.
Mattias Bokinge valdes till sekreterare under årsmötet

6.
Anna Svensson och Kjell Karlsson valdes till justeringsmän

7.
Verksamhetsberättelsen för 2006 godkändes

8.
Kassarapport och revisorernas granskning godkändes

9.
Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades

10.
Mattias Bokinge valdes till ordförande, Christer Robsahm till sekreterare och Kjell Karlsson till ledamot. Kvar ytterligare ett år: Anna Svensson och Anders Lindén.

11.
Bo Sandberg och Kenneth Andersson omvaldes till styrelsesuppleanter

12.
Anna Svensson valdes som tävlingsledare för år 2007

13.
Per Bunnstad valdes som webbansvarig för år 2007

14.
Bo Sandberg och Kenneth Andersson valdes till mörkrumschefer för år 2007

15.
Omval på Hasse Stark och Hasse Rydbäck. Suppleant: Gösta Åberg. Nyval: Anette Dauhn.

16.
Till valberedningen omvaldes Hasse Rydbäck och Kenneth Andersson.

17.
Medlemsavgifter för 2007 fastställdes till 200 kr för ordinarie medlem och 100 kr för passiv medlem samt studerande.

18.
Oförändrade startavgifter i månadstävlingarna( 40 kr)

19.
Omval på Christer, Mattias, Bo, Anders och Kenneth till bildhäfteskommittén

20.
Inlämning till omg 1: senast 20/1 på Beklädnadsaffären. Övriga inlämningar skall ske på månadsmötena.

21.
Beslut togs om införande av ny påsiktstävling i färg. Inlämning till omg 1 skall ske på februarimötet. Anna S tävlingsledare.

22.
Resekommittén berättade om följande resor: N Öland början juni och Härjedalen v.37

Donation av bilder och kameror har skänkts av Sten Remondsson

Bo och Anders skall ombesörja någon form av present till flickorna i Beklädnadsaffären för deras stora insats med bildhäftesförsäljningen.

Ett nytt deltagande på vårmarknaden skall genomföras med syfte att värva medlemmar och sälja äldre bildhäften.

Medlemsnummer som skall fungera som tävlingsnummer skall införas.

Sekreterare
Mattias Bokinge

Justeringsman
Kjell Karlsson

Justeringskvinna
Anna Svensson

Toppen

Verksamhetsberättelse för år 2006
Inlagt 24 januari 2007
Styrelsen i Skillingaryds Fotoklubb har under året bestått av:
Ordförande: Christer Robsahm
Sekreterare: Mattias Bokinge
Kassör: Anders Lindén
Ledamöter: Kjell Karlsson, Anna Svensson
Suppleanter:Bo Sandberg, Kenneth Andersson
Revisorer: Hasse Stark, Hans Rydbäck
Revisorsuppleant: Gösta Åberg

Under året har åtta månadsmöten och ett styrelsemöte hållits. Två stycken resor har arrangerats och medlemsantalet har legat kring 35.

Programmen på våra månadsmöten har ofta varit fyllda med medlemmarnas egna bilder, bl.a visade Christer ett bildspel från kusten och på två möten visades bilder från våra resor. På Marsmötet redovisades bilderna och resultatet från ”den stora fotografiska utmaningen 2005” som var en intern tävling med ett femtontal olika klasser. Tävlingen bedömdes av Peder Gustavsson, Vaggeryd, som var imponerad av den höga kvalitén på bildmaterialet. Totalsegrare blev Thomas Jensen med fyra kategorivinster.

På septembermötet hade vi besök av två medlemmar från Eksjö fotoklubb. Vagn Liest, som jobbat under en period som läkare på ett sjukhus i Etiopien visade starka och tänkvärda bilder från sjukhuset och på dess patienter. I stark kontrast till föregående fotograf visade Reidun Weigner mer lekfulla och ”glada” bilder.

Månadsmötet maj avverkades som traditionen bjuder ute i det fria. Vi var bjudna ut till Gösta Åbergs stuga i Ålarydstrakten. Vi gjorde en liten fotovandring i härlig försommarkväll och avslutade med korvgrillning.

Resekommittén ordnade med två utflykter under året. På våren gick resan till den lilla ön Hållö utanför Smögen. Fint väder och mycket sten att fotografera! Höstutflykten var förlagd till Store mosse nationalpark. Vi hade hyrt stugan på Swänö och bjudit in både Värnamo fotoklubb och Huskvarna fotoklubb. På lördagen dukade vi upp med lunch under ekarna på kullen med utsikt över Kävsjön och lät oss väl smaka. Det bör tilläggas att endast en person från respektive inbjuden fotoklubb dök upp! Vi som var kvar lite längre på kvällen och vi som sov över hade fina stunder vid elden när mörkret la sig över mossen och ugglans rop ackompanjerade den sprakande elden.

Bildhäftesgruppen presenterade ett nytt finthäfte i november och ett lyckat försök gjordes på Skillingaryds vårmarknad då många gamla häften såldes.

Storfototräffen som avgjordes i Huskvarna med fritt motto var ingen succé för våran klubb. Enda ljuspunkten var Thomas Jenssen som placerade sig väl i diaklassen.

Vår förhoppning är att 2007 skall bli lite mer aktivt än 2006. Vi hade lite färre folk på mötena och få nya medlemmar under året. Åter igen uppmanar vi våra medlemmar till att engagera sig och komma med förslag på aktiviteter. Alla måste bidra för att verksamheten i Skillingaryds fotoklubb skall bli intressant och givande för alla!

Skillingaryd 2007-01-10

Christer Robsahm Mattias Bokinge

Toppen

Revisionsberättelse 2006
Inlagt 24 januari 2007
Undertecknad, som av Skillingaryds Fotoklubb utsågs vid årsmötet 14/1 2006 att granska räkenskaperna och förvaltning för år 2006, kan efter genomfört uppdrag lämna följande revisionsberättelse.
Jag har granskat föreningens räkenskaper och gått igenom protokoll och andra handlingar som lämnar upplysningar om föreningens ekonomi och förvaltning. Räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet. Inkomster och utgifter under året samt föreningens ställning vid verksamhetsårets slut framgår av bifogade utdrag ur räkenskaperna.
Då det under revisionen inte framkommit något att anmärka på, rekommenderar jag att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2006.Skillingaryd den 13/1 2007

Hans Rydbäck
Revisor

Toppen

Inför årsmötet (inlagt 29 december 2006)
Inbjudan till årsmöte med Skillingaryds fotoklubb!
Lördagen den 13/1 2007
Klockan 13.30 på Hotell Småland i Klevshult

Anmälan senast söndagen den 7/1 till:
Mattias 0370-16712, 070-5816196 eller bokinge.foto@telia.com
eller Christer 0393-10544
Övriga familjemedlemmar är också välkomna!
Kostnaden blir 175 kr/person för hela kalaset

Program:
13.30 årsmötesförhandling
14.30 Mindre julbord, dessertbord och kaffe
När alla är mätta och belåtna fortsätter vi med årets bilder och prisutdelning
Dagen avslutas med bildvisning av Thomas Franklin

Kom ihåg att ta med bilder till RIFO!
Välkommen!!!!!
Toppen
Dagordning till årsmötet (inlagt 11 januari 2007)
ÅRSMÖTE MED SKILLINGARYDS FOTOKLUBB. 13/1 2007
1.
MÖTETS ÖPPNANDE
2.
DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE
3.
GODKÄNNANDE AV KALLELSE TILL ÅRSMÖTET
4.
VAL AV ORDFÖRANDE TILL ÅRSMÖTET
5.
VAL AV SEKRETERARE TILL ÅRSMÖTET
6.
VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN TILL PROTOKOLLET
7.
VERKSAMHETSBERÄTTELSENS GODKÄNNANDE FÖR ÅR 2006
8.
KASSARAPPORT/REVISORERNAS GRANSKNING
9.
ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN FÖR ÅR 2006
10.
VAL: I TUR ATT AVGÅ: CHRISTER, MATTIAS OCH KJELL
KVAR YTTERLIGARE ETT ÅR: ANNA OCH ANDERS
11.
STYRELSESUPPLEANTER PÅ ETT ÅR: BO OCH KENNETH
12.
TÄVLINGSLEDARE FÖR ÅR 2007
13.
WEBB ANSVARIG FÖR 2007
14.
MÖRKRUMSCHEF FÖR 2007
15.
REVISORER: HASSE STARK OCH HASSE RYDBÄCK. SUPPLEANT: GÖSTA ÅBERG
16.
VALBEREDNINGEN: HASSE RYDBÄCK OCH KENNETH ANDERSSON
17.
FASTSTÄLLDA MEDLEMSAVGIFTER FÖR ÅR 2007
18.
STARTAVGIFTER AVSEENDE MÅNADSTÄVLINGARNA (40:--)
19.
BILDHÄFTESKOMMITTÉN: CHRISTER, BO, ANDERS, MATTIAS OCH KENNETH
20.
INLÄMNINGSDAGAR MÅNADSTÄVLINGAR
21.
INFÖRANDE AV PÅSIKTSTÄVLING FÖR DIGITALA BILDER.
TÄVLINGSLEDARE: ANNA SVENSSON
22.
ÖVRIGA FRÅGOR

Toppen