Företagshälsovården
  www.skillingaryd.nu
  Till startsidan för företag

Företagshälsovårdscentralen
i Skillingaryd
Ur ”Från klyvsåg till robotar” av Erik Nykvist, 1988 (inlagt här 7 jan 2005, kompletterat med fler underrubriker 16 okt 2005)

1967 var ett betydelsefullt år på den svenska arbetsmarknaden då SAF och LO slöt avtal om Företagshälsovård.
Därefter har ytterligare kompletteringar med arbetsmiljöavtal och överenskommelser inom samtliga sektorer av arbetsmarknaden kommit.

Företagshälsovårdens uppgifter är i huvudsak tekniskt, medicinskt och psykosocialt sjukvårdande och rehabiliterande. Detta avtal är en av de viktigaste resurserna på arbetsplatserna när det gäller att förebygga arbetsrelaterade problem och åstadkomma en bättre arbetsmiljö. Statsmakternas målsättning är att alla anställda skall ha tillgång till företagshälsovård. Uppbyggnadstakten måste dock anpassas till personella och andra resurser.

Startade 1975
Företagshälsovårdscentralen i Skillingaryd påbörjade sin verksamhet i april 1975. Det var LO-sektionen – efter det att SAF och LO hade ingått avtal – som tog initiativet till att försöka finna former för skapandet av en företagshälsovård för de anställda i Skillingaryd och Vaggeryd.
Orsaken var att det ingångna avtalet var utformat för att gälla för företag av den storleksordningen att man själv kunde förvalta denna institution.

Skulle landstinget bli huvudman?
LO-sektionens ordförande Erik Nykvist tog även kontakt med Landstinget vid ett besök av förvaltningsutskottet och försökte intressera Landstinget att stå som huvudman för Företagshälsovården för småindustrin i länet. Detta med tanke på länets industristruktur som till största delen består av småföretag. Efter en hel del turer kom en utredning till slag. Efter kontakter med SAF och andra instanser inkom interimstyrelsen med förslag enligt nedan:

Organisation:
SAF rekommenderade ”Att arbetsgivare som önskar bilda en sådan företagshälsovårdscentral bör sluta sig samman i en ideell förening. Denna bildar sedan ett aktiebolag som driver Företagshälsovårdscentralen”:

Ideell förening
Ändamålet är att genom det helägda aktiebolaget bereda företagshälsovård. Verksamheten kommer helt att bedrivas i enlighet med de riktlinjer som fastslagits för företagshälsovård. Den 17 december 1975 beslutades, efter förslag från interimstyrelsen, att en ideell förening med namnet Föreningen Företagshälsovårdscentralen i Skillingaryd bildades. Stadgar för nämnda aktiebolag antogs samt godkändes förslag till bolagsordning. Vidare fastställdes inträdesavgiften till föreningen.

Uppgifterna
Då interimstyrelsen också förberett frågan om personal, lokaler och administration, kunde följande uppgifter för verksamhetens igångsättande presenteras:
Verksamheten kommer till en början att bedrivas i mindre omfattning, varefter erfarenheterna får ligga till grund för en verksamhet av större omfattning.

Lokaler
Två lägenheter i fastighet Södra vägen.

Personal
Läkare, skyddsingenjör och sjuksköterska. Samtliga tjänstgöring på deltid.

Mottagningstider
Läkare: måndagar och tisdagar. Sköterska: dagligen 4-5 timmar.

19 företag gick med från starten
Blankett för ansökan om medlemskap hade utskickats. 19 företag med 803 anställda inlämnade ansökan vid starten.

Nils-Yngve Nilsson blev ordförande
Interimstyrelsen bestod av följande personer: Nils-Yngve Nilsson ordf., Rolf Krahner v. ordf., Verner Ahlgren kassör, C. G. Torstensson sekr., Ture Johansson och Gerhard Ihreborn. Suppleanter: Allan Bergqvist, Birger Ekström, Göte Jonzon och Stig Nilsson.

Facket föreslog ledamöter
Vid sammanträde med styrelsen den 9 mars 1976 förelåg en skrivelse från Skillingaryds Fackliga Centralorganisation med förslag till styrelseledamöter. De föreslagna ledamöterna Rune Johannisson och Lars Karlsson kommer att kallas såsom adjungerade ledamöter i avvaktan på bolagsstämma.

Carl-Gösta Torstensson blev ordförande
Styrelsen utsåg till verkställande direktör C. G. Torstensson vid detta sammanträde. Doktor Jan Rylander och skyddsingenjör Raimo Paanonen, Värnamo har förklarat sig villiga att medverka i den blivande centralen i Skillingaryd.

Birgitta blev företagssköterska
Till företagssköterska anställdes Birgitta Rydmarker-Nykvist. Vid detta sammanträde enades styrelsen om att, med hänsyn till den långa planeringsperioden, ej uppskjuta tidpunkten för Hälsovårdscentralens öppnande. Den 5 april 1976 öppnades det hela.
Likaså beslutade man att påverka företagen i kommunen att ansluta sig till verksamheten. Erforderliga inventarier skall inköpas.

Ökat till 31 företag
I bolagets berättelse för 1976 framgår att man ökat till 31 företag med 1030 anställda. Under åren 1976-1986 bedrevs verksamheten under ovan angivna former och förvaltning. Dock förekom vissa förändringar i såväl personellt som administrativt och medicinskt hänseende.

Flyttade til Thulinhuset
I december 1980 flyttade Centralen till rymliga lokaler i Thulinska fastigheten vid Stationsplan. Här kunde man driva verksamheten på ett mera rationellt sätt.