AQ www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nuTill startsidan om företag

Rekordvinst för AQ
Inlagt 19 februari 2009

AQ med bland annat fabrik i Vaggeryd noterade en rekordvinst 2008 med 106 miljoner kronor efter skatt. AQ har totalt 2.056 anställda i Sverie. För 2009 vågar sig styrelsen inte på att ge någon prognos, detta med anledning av oron inom världsekonomin.

Aros Quality Group: Bokslutskommuniké 2008

* Beställningsingång 1.715,7 miljoner kronor (1 658)
* Nettoomsättning 1.738,9 miljoner kronor (1 609)
* Resultat efter fin. poster 144,6 miljoner kronor (116,3)
* Soliditet 59 % (51)
* Vinst / aktie efter skatt 6,02 Sek (4,87)
* Styrelsen föreslår en utdelning på 1,10 Sek (1,10)

Allmänt om verksamheten
AQ är en av Sveriges ledande leverantörer till krävande industrikunder och är noterat på Aktietorget.

Koncernen är verksam inom två affärssegment Komponenter som producerar transformatorer, kablage, mekanikdetaljer, stansad plåt och formsprutad termoplast samt System som producerar system och kompletta maskiner i nära samarbete med kunderna.

AQ har vid utgången av året 2.056 anställda, varav 822 i Sverige, 672 i Bulgarien, 448 i Kina, 111 i Estland samt ett försäljnings- och teknikbolag med tre anställda i Italien.

Väsentliga händelser
AQs resultat under Q4 har inte i någon större grad påverkats av lågkonjunktur och finanskris men en viss avmattning i affärsvolymen har noterats.

Resultatet för 2008, det ojämförligt bästa i AQs historia, uppgår till 106 miljoner kronor efter skatt, har påverkats positivt med ca 15 miljoner kronor av valuta-effekter samt "negativ goodwill" hänförligt till förvärv.
Vinsten per aktie har ökat med 24 %, från 4,87 till 6,02.
AQ har under januari 2009 förvärvat inkråmet i Segerström Automotive i Eskilstuna. Verksamheten som nu drivs vidare i AQ Segerström & Svensson AB beräknas omsätta 150–200 miljoner kronor under 2009.

Framtid
Med den osäkerhet som för närvarande råder beträffande industrikonjunkturen ger styrelsen ingen prognos avseende omsättning och resultat för 2009.
Inledningen på 2009 är betydligt sämre än inledningen på 2008.

Koncernen strävar efter fortsatt lönsam tillväxt inom sina affärsområden. Tillväxten skall ske både organiskt och via förvärv.