Tofteryds Bygdeförening www.skillingaryd.nu www.vaggeryd.nu Till startsidan för Tofteryd
Till startsidan för föreningar


Vi bestämmer utanför skjutfältsgränsen...
Inlagt fredag 27 november 2009
I förra veckan hölls ett möte i nya Tofthagaskolan Det var kommunstyrelsen som informerade om skjutfältet i översiktsplanen

Resultatet av mötet blev att en rad föreningar direkt bestämde sig för att underteckna en skrivels ei frågan. I går anslöt sig också Skillingaryds Intresseförening.
Andemeningen är att de nuvarande skjutfältsgränserna ska gälla och att det underlättas för dem som vill att bo i Tofterydsbygden.

Per Bunnstad
Foto: Privat

Till kommunstyrelsen Vaggeryds kommun

Sammanfattande krav framförda vid kommunens information/dialog på Tofthagaskolan den 18 november 2009, angående nya Översiktsplanen, kapitlet skjutfält.

1. Gemensamt står vi bakom de krav som redovisades för fullmäktige (20091026). ”Vi bestämmer utanför skjutfältsgränsen”.
De nya bullerzonerna och militärens restriktioner utanför skjutfältsgränsen skall bort.

2. Kommunens och Hembygdsrådets synpunkter som framfördes vid möte med länsstyrelsen den 26 juni gäller fortfarande (sammanfattning 4 punkter

  1 Fortifikationsverket ska ta sitt kulturella och bebyggelsemässiga ansvar att vårda byar med hus och marker inom skjutfältets randområden. Länsstyrelsen har ansvar för kulturella värden.
2 Gårdar inom skjutfältets randområden och som ägs av Fortifikationsverket bör bjudas ut till försäljning.
3 Allmännhetens tillträde till skjutfältet och särskilt ”randvägar” bör öka.
4 I kommunens översiktsplan 2002 begär kommunen en ny prövning av verksamheten på skjutfältet (miljöprövning), enligt skäl som finns redovisade i översiktsplan 2002. (Jämför punkt 1 ovan)

3. Kommunstyrelsen måste omgående anlita speciallisthjälp för att med tyngd få till sakliga argument och kommunikation med olika myndigheter inom områdena:
– ljudmätning/buller, beräkning och fastställande av bullerzoner etc.
– expertris med kompetens på olika riksintressen exempelvis miljöfrågor, mark/fastighetsfrågor, boendemiljö, markintrång, beslutsvägar etc.
– lära av och ta kunskap från andra kommuner med liknande problem, exempelvis Remene, Boden, Simrishamn, Linköping etc.

4. Vaggeryds kommun måste omgående samarbeta/samordna med Värnamo kommun vad gäller den södra delen samt Ya flygfält.

5. Restriktioner på den östra sidan av skjutfältet får inte på något sätt användas som byteshandel för beslutade/planerade bebyggelseområden i tätorterna, exempelvis Kaffegatan/Götarp.

6. Uppvaktning av länets riksdagsledamöter (och försvarsutskottet) där kommunens krav att skjutfältets verksamhet inklusive bullerzoner ska bedrivas inom nuvarande skjutfältsgränser.

7. Skrivelse till Försvarsdepartementet/Försvarsutskottet med samma budskap.

8. Att kommunstyrelsen aktivt fortsättningsvis stödjer att en försäljning av fastigheterna Hallafors och
Studstorp kommer till stånd snarast.

9. Tillsätta en arbetsgrupp som enbart ägnar sig åt skjutfältsproblematiken.

10. Ta fram en aktivitetsplan/tidsplan med målsättning/resultatredovisning, med löpande uppföljning (kontrollstationer) var tredje månad.

Tofteryds Bygdeförening
Tofteryds-Hagshults LRF-avd
Hembygdsrådet i Vaggeryds kommun
Byarum-Bonstorps LRF-avd
Götaströms Golfklubb
Hästrådet i Vaggeryds kommun
Naturskyddsföreningen i Vaggeryds kommun
Skillingaryds Intresseförening

Evald Andersson var en av dem som lyssnade och han är mycket engagerad i skjutfältskampen, nu liksom han var på 70- och 80-talen.
Översiktsplanen väckte stort intresse.
Oppositionsrådet Berry Lilja (S) talade.
Kommunalråd och tidigare kommunalråd plus andra i samtal.
Uppslutningen var stor, även till serveringen.

Vill ta djupare tag i skjutfältsfrågan
Inlagt 5/3 2009
Per Olof Toftgård tror på ett ökat samarbete kring skjutfältsfrågorna.

Tofteryds Bygdeförening hoppas kunna ta ett djupare tag i frågan kring skjutfältet. Dt berättar ordförande Per Olof Toftgård.

Skjutfältet har i årtionden påverkar Tofteryd på en rad olika sätt. På senare år har det främst handlat om vilja från många att bosätta sig på bland annat de gårdar som ägs av fortifikationsverket och det har blivit intressekonflikter. Många har kritiserat att gårdar rivs och att man inte får bo i utkanterna av skjutfältsområdet.

Med kommunen
– Vi tycker att det är viktigt att tillsammans med hembygdsrådet ta ett djupare tag i den här frågan och få igång en diskussion med kommunen och fortifikationsverket, säger P O.

Skänker pengar
Just nu pågår bygget av den nya Tofthagaskolan vid Tallnäs och bygdeföreningen tänker stoppa in pengar i denna. Bygdeföreningen håller nämligen på att sälja den gamla skolan i Tofteryd och fjärrvärmeanläggningen.
– Vi har inget ändamål att driva fastigheter, påpekar P O.
Genom att placera pengar i skolan kan man ha verksamhet för hela bygden där och få ännu bättre lokaler.

Söker bidrag
– Vi söker också olika bidrag för att kunna ha konferenslokaler i skolan, berättar han.

Maria invaldes
Vid årsmötet på Tallnäs valdes det i stort sett samma ledning som tidigare. en förändring var att Maria Roos kom in i styrelsen i stället för Mikael Juul.

Joels film visades
Vid mötet visades även Joel Anderssons film ”Tofteryd i våra hjärtan” från 1975 och det blev många igenkännande.

Per Bunnstad